Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1290/2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – "Orizont 2020" și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006
(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1290

Modificări (...)

În vigoare de la 23 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 173 și 183, precum și articolul 188 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 21 noiembrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014 - 2020) ‒ Orizont 2020 (denumit în continuare "Orizont 2020") este instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Regulamentul respectiv trebuie să fie completat cu norme referitoare la participarea la acțiunile indirecte din cadrul Orizont 2020, precum și la exploatarea și diseminarea rezultatelor respectivelor acțiuni.

(2) Orizont 2020 ar trebui să fie pus în aplicare pentru a contribui în mod direct la consolidarea poziției de lider în sectorul industrial, la creșterea economică și ocuparea forței de muncă, precum și la bunăstarea cetățenilor în Europa și ar trebui să reflecte viziunea strategică din Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată "Inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020", prin care Comisia se angajează să simplifice radical accesul participanților.

(3) Orizont 2020 ar trebui să sprijine realizarea și funcționarea spațiului european de cercetare în cadrul căruia cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile circulă liber, prin consolidarea cooperării atât între Uniune și statele membre, cât și între statele membre, în special prin aplicarea unui set coerent de norme.

(4) Normele referitoare la participare, la exploatare și la diseminare în cadrul Orizont 2020 stabilite în prezentul regulament (denumite în continuare "normele") ar trebui să reflecte în mod adecvat recomandările din rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare și pe cele ale Consiliului cu privire la simplificarea cerințelor administrative și financiare pentru programele-cadru privind cercetarea. Normele ar trebui să ofere continuitate măsurilor de simplificare deja puse în aplicare în temeiul Deciziei nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Normele ar trebui să preia recomandările menționate în raportul final din 12 noiembrie 2010 al grupului de experți, intitulat "Evaluarea intermediară a celui de Al șaptelea program-cadru" și ar trebui să permită realizarea de progrese privind reducerea sarcinii administrative pentru participanți și a complexității dispozițiilor financiare în scopul facilitării participării și al reducerii numărului erorilor financiare. Normele ar trebui, de asemenea, să reflecte în mod adecvat preocupările și recomandările comunității de cercetare care au rezultat în urma dezbaterii inițiate prin Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2010 intitulată "Simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare" și cartea verde ulterioară din 9 februarie 2011 intitulată "De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE".

(5) Evaluarea intermediară a Orizont 2020 ar trebui să includă o evaluare a noului model de finanțare, inclusiv impactul acestuia asupra nivelurilor de finanțare, participarea la Orizont 2020 și atractivitatea acestuia.

(6) Comisia sau organismul finanțator relevant ar trebui să se asigure că, la momentul publicării cererii de propuneri, sunt puse la dispoziția eventualilor participanți îndrumări și informații.

(7) Pentru a se asigura coerența cu alte programe de finanțare ale Uniunii, Orizont 2020 ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei, ținându-se seama în mod corespunzător de natura specifică a activităților de cercetare și inovare.

(8) Ar trebui să se asigure o abordare integrată prin reunirea activităților din cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007 - 2013) adoptate prin Decizia nr. 1982/2006/CE cu cele din Programul-cadru pentru competitivitate și inovare instituit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a celor ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) înființat prin Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a facilita participarea, a crea un set de instrumente mai coerent și a mări impactul științific și economic, evitând, în același timp, dublarea eforturilor și fragmentarea. Ar trebui să se aplice norme comune pentru a asigura un cadru coerent care să faciliteze participarea la programele care primesc o contribuție financiară din partea Uniunii prin bugetul Orizont 2020, inclusiv participarea la programe gestionate de EIT, întreprinderi comune sau orice alte structuri în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și participarea la programe realizate de statele membre în temeiul articolului 185 din TFUE.

Cu toate acestea, ar trebui să se asigure flexibilitatea de a adopta norme specifice în cazul în care acest lucru se justifică prin necesitățile specifice ale acțiunilor respective. Pentru a se ține seama de nevoile specifice de operare, astfel cum au fost identificate în actul de bază relevant al organismelor instituite în temeiularticolului 187 din TFUE, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE. Este foarte important ca, pe durata lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Comisia, atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu.

(9) Acțiunile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui să respecte drepturile fundamentale și să se conformeze principiilor recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Aceste acțiuni ar trebui să fie în conformitate cu orice obligație juridică, inclusiv cu legislația internațională și cu orice decizii relevante ale Comisiei, ca de exemplu informarea Comisiei din 28 iunie 2013, precum și cu principiile etice, inclusiv evitarea oricărei încălcări a integrității cercetării.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...