Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 755/2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ("Decizia de asociere peste mări")
Număr celex: 32013D0755

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 203,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European,

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Prezenta decizie înlocuiește Decizia 2001/822/CE a Consiliului, care se aplică până la 31 decembrie 2013. În conformitate cu articolul 62 din Decizia 2001/822/CE, Consiliul trebuie să stabilească dispozițiile care urmează să fie prevăzute în vederea aplicării ulterioare a principiilor stabilite la articolele 198-202 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2) În concluziile sale din 22 decembrie 2009 privind relațiile UE cu țările și teritoriile de peste mări ("TTPM"), Consiliul a invitat Comisia să prezinte, înainte de iulie 2012, o propunere legislativă de revizuire a deciziei de asociere peste mări. Consiliul a aprobat propunerea Comisiei de a structura viitorul parteneriat între Uniune și TTPM pe baza a trei piloni fundamentali: 1. îmbunătățirea competitivității; 2. consolidarea rezilienței și reducerea vulnerabilității; și 3. promovarea cooperării și a integrării între TTPM, pe de o parte, și alți parteneri și regiuni învecinate, pe de altă parte.

(3) Comisia a organizat o consultare publică în perioada iunie-octombrie 2008 și a propus o serie de orientări pentru o nouă decizie de asociere. Rezultatele acestei consultări au fost sintetizate într-o comunicare din 6 noiembrie 2009, intitulată "Elemente pentru un nou parteneriat între UE și țările și teritoriile de peste mări (TTPM)".

(4) Tratatul și legislația sa secundară nu se aplică în mod automat TTPM, cu excepția unor dispoziții care stabilesc în mod explicit contrariul. Deși TTPM nu sunt țări terțe, ele nu fac parte din piața unică și trebuie să respecte obligațiile impuse țărilor terțe în ceea ce privește schimburile comerciale, în special regulile de origine, normele sanitare și fitosanitare și măsurile de salvgardare.

(5) Relația specială dintre UE și TTPM ar trebui să evolueze de la abordarea clasică a cooperării pentru dezvoltare la un parteneriat reciproc vizând sprijinirea dezvoltării durabile a TTPM. Mai mult, solidaritatea dintre Uniune și TTPM ar trebui să se bazeze pe relația unică dintre acestea și pe apartenența lor la aceeași "familie europeană".

(6) Contribuția societății civile la dezvoltarea TTPM poate fi sporită prin consolidarea organizațiilor societății civile în toate domeniile de cooperare.

(7) Având în vedere poziția geografică a TTPM, în pofida statutului diferit față de dreptul Uniunii al fiecărui actor dintr-o anumită zonă geografică, cooperarea dintre TTPM și vecinii lor ar trebui urmărită în interesul tuturor părților, cu un accent deosebit pe domeniile de interes comun și pe promovarea valorilor și a standardelor Uniunii. Mai mult, TTPM pot acționa drept nuclee sau centre de excelență în regiunile lor.

(8) Uniunea ar trebui să sprijine politicile și strategiile unui TTPM într-o zonă de interes reciproc pe baza nevoilor specifice, a potențialului și a alegerilor TTPM în cauză.

(9) Asocierea ar trebui să aibă ca obiectiv asigurarea conservării, a refacerii și a utilizării sustenabile a diversității biologice și a serviciilor ecosistemice, care să constituie un element-cheie pentru o dezvoltare durabilă.

(10) În TTPM pot fi găsite numeroase elemente de biodiversitate terestră și marină. Schimbările climatice ar putea avea un impact asupra mediului natural al TTPM și reprezintă o amenințare la adresa dezvoltării durabile a acestora. Acțiunile în domeniul conservării biodiversității și al serviciilor ecosistemice, reducerea riscului de dezastre, gestionarea durabilă a resurselor naturale și promovarea energiei durabile ar contribui la adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice în TTPM.

(11) Rolul important pe care TTPM l-ar putea juca pentru a contribui la respectarea angajamentelor asumate de Uniune în temeiul acordurilor multilaterale în domeniul mediului ar trebui să fie recunoscut în relațiile dintre UE și TTPM.

(12) Este important ca TTPM să fie sprijinite în eforturile lor de a deveni mai puțin dependente de combustibilii fosili, în vederea reducerii vulnerabilității acestora în ceea ce privește accesul la combustibili și volatilitatea prețurilor, astfel încât economia lor să devină mai rezilientă și mai puțin expusă șocurilor externe.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...