Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 53/2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de abrogare a Directivei 94/25/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013L0053

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 17 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 9 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

întrucât:

(1) Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement a fost adoptată în contextul creării pieței interne în vederea armonizării caracteristicilor în materie de siguranță ale ambarcațiunilor de agrement în toate statele membre și pentru eliminarea obstacolelor în calea comerțului cu ambarcațiunile de agrement între statele membre.

(2) Inițial, Directiva 94/25/CE nu acoperea decât ambarcațiunile de agrement cu o lungime a corpului minimă de 2,5 m și cu o lungime maximă de 24 m. Directiva 2003/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 de modificare a Directivei 94/25/CE a extins domeniul de aplicare al Directivei 94/25/CE astfel încât acesta să includă motovehiculele nautice și a integrat cerințe privind protecția mediului în directiva modificată prin adoptarea de limite pentru emisiile de gaze de eșapament (CO, HC, NOx și particule) și de limite referitoare la zgomot pentru motoarele de propulsie, atât pentru motoarele cu aprindere prin compresie, cât și pentru motoarele cu aprindere prin scânteie.

(3) Directiva 94/25/CE se bazează pe principiile noii abordări, stabilite prin Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 privind o nouă abordare a armonizării tehnice și a standardelor. Prin urmare, directiva stabilește numai cerințele esențiale cu privire la ambarcațiunile de agrement, în timp ce detaliile tehnice sunt adoptate de către Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec), în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale. Conformitatea cu standardele armonizate astfel stabilite, ale căror numere de referință sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, oferă prezumția de conformitate cu cerințele Directivei 94/25/CE. Experiența a demonstrat faptul că aceste principii de bază funcționează bine în acest sector și ar trebui să fie menținute și chiar promovate în continuare.

(4) Progresul tehnologic de pe piață, cu toate acestea, a ridicat noi probleme referitor la cerințele privind mediul înconjurător prevăzute de Directiva 94/25/CE. Pentru a ține seama de progresul tehnologic și pentru a clarifica cadrul de reglementare aplicabil comercializării produselor reglementate prin prezenta directivă, anumite aspecte ale Directivei 94/25/CE ar trebui să fie revizuite și consolidate, iar în scopul clarității directiva respectivă ar trebui să fie abrogată și înlocuită de prezenta directivă.

(5) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor stabilește dispoziții orizontale privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, marcajul CE și cadrul de supraveghere a pieței Uniunii și controlarea produselor care intră pe piața Uniunii care se aplică, de asemenea, produselor reglementate prin prezenta directivă.

(6) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor stabilește principii comune și dispoziții de referință pentru legislația bazată pe principiile noii abordări. Pentru a asigura coerența cu legislația sectorială privind alte produse, este adecvată alinierea anumitor dispoziții ale prezentei directive la dispozițiile deciziei menționate anterior, în măsura în care particularitățile sectoriale nu necesită soluții diferite. Prin urmare, anumite definiții, obligațiile generale pentru operatorii economici, prezumția de conformitate, normele privind marcajul CE, cerințele privind organismele de evaluare a conformității și procedurile de notificare, precum și dispozițiile privind procedurile de urmat în cazul produselor care prezintă un risc, ar trebui să fie aliniate la decizia respectivă. Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană prevede o procedură pentru obiecțiile la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu satisfac în totalitate cerințele prezentei directive.

(7) Pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive de către operatorii economici și de către autoritățile naționale, domeniul de aplicare și definițiile prevăzute de Directiva 94/25/CE ar trebui clarificate. În special, ar trebui să se precizeze că vehiculele amfibii sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. Este, de asemenea, necesar să se precizeze ce tip de canoe și caiace sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive și să se clarifice că doar motovehiculele nautice sportive și de agrement sunt reglementate de prezenta directivă.

(8) De asemenea, este necesar să se prevadă definiții pentru noțiunile de "ambarcațiune construită pentru utilizare proprie", "lungime a corpului" și "importator privat" specifice acestui sector, pentru a facilita înțelegerea și aplicarea uniformă a prezentei directive. Este necesară extinderea definiției actuale a noțiunii "motor de propulsie", pentru a acoperi și soluțiile inovatoare privind propulsia.

(9) Produsele care fac obiectul prezentei directive și care sunt introduse pe piața Uniunii sau puse în funcțiune ar trebui să fie conforme cu legislația relevantă a Uniunii, iar operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor, în funcție de rolul respectiv pe care îl au în lanțul de distribuție, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea, siguranța și protecția consumatorilor și a mediului, și să se garanteze concurența loială pe piața Uniunii.

(10) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că produsele reglementate de prezenta directivă nu pun în pericol sănătatea și siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului dacă sunt corect construite și întreținute și că pun la dispoziție pe piață numai produse care sunt în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii. Prezenta directivă ar trebui să prevadă o distribuire clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului fiecărui operator în lanțul de aprovizionare și de distribuție.

(11) Deoarece anumite sarcini pot fi îndeplinite numai de producător, este necesar să se facă distincția clară între producător și operatorii din avalul lanțului de distribuție. De asemenea, este necesar să se facă o distincție clară între importator și distribuitor, deoarece importatorul introduce produse din țări terțe pe piața Uniunii. Astfel, importatorul ar trebui să se asigure că respectivele produse sunt conforme cu cerințele aplicabile ale Uniunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...