Parlamentul României

Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 decembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează cadrul juridic pentru sprijinirea integrării tinerilor în mediul rural, în vederea dinamizării acestui spațiu de viață prin dezvoltarea unor programe și proiecte care să vizeze punerea în valoare a resurselor naturale și a tradițiilor locale, precum și dezvoltarea într-o concepție nouă a agriculturii, a activităților neagricole și a serviciilor.

Art. 2. -

(1) De prevederile prezentei legi beneficiază:

a) familiile tinere în care cel puțin unul dintre membri are vârsta de până la 40 de ani, care au domiciliul sau care doresc să își stabilească domiciliul în mediul rural și în care cel puțin unul dintre membri deține o calificare atestată ce îi permite să dezvolte activități agricole sau neagricole, specifice zonei rurale în care locuiesc sau se stabilesc;

b) tinerii în vârstă de până la 40 de ani care conduc singuri sau împreună cu mai mulți parteneri o exploatație, o asociație agricolă, o societate agricolă sau o societate comercială prestatoare de servicii în domeniul agricol, care au domiciliul sau doresc să își stabilească domiciliul în mediul rural;

c) tinerii în vârstă de până la 40 de ani care au în proprietate o suprafață de teren agricol și/sau ferme zootehnice și care au domiciliul sau doresc să își stabilească domiciliul în mediul rural;

d) specialiștii care lucrează în agricultură, funcționarii publici, personalul didactic, cadrele medicale, slujitorii cultelor religioase legal recunoscute, care au domiciliul sau doresc să își stabilească domiciliul în mediul rural, în vârstă de până la 40 de ani.

(2) În sensul prezentei legi, prin familie se înțelege soții și copiii necăsătoriți dacă gospodăresc împreună cu părinții lor.

Art. 3. -

(1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) se acordă următoarele facilități:

a) atribuirea în proprietate, cu titlu gratuit, a unor terenuri de până la 1.000 m2 pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești;

b) atribuirea în folosință a unor terenuri agricole de până la 10 ha;

c) scutirea de la plata taxei procentuale, stabilită potrivit prevederilor art. 92 alin. (4) și (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de atribuirea în folosință a terenurilor agricole numai dacă domiciliază, locuiesc efectiv și profesează în localitatea respectivă și numai pe durata îndeplinirii cumulative a acestor condiții.

(3) Beneficiarilor prezentei legi li se pot acorda o singură dată facilitățile prevăzute la alin. (1).

Art. 4. -

(1) Comisiile locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, identifică:

a) terenurile din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, din intravilanul localităților;

b) terenurile din extravilan rămase disponibile în urma reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole.

(2) Situația terenurilor identificate conform alin. (1) se evidențiază pe planurile cadastrale ale unităților administrativ-teritoriale de către delegații oficiilor de cadastru, geodezie și cartografie județene sau al municipiului București.

(3) Comisia locală, sub semnătura primarului, transmite comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor inventarul terenurilor identificate conform prevederilor alin. (1), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar aceasta întocmește situația centralizatoare pe întregul județ.

(4) În termen de 30 de zile de la primirea inventarului comisia județeană, sub semnătura prefectului, transmite Ministerului Administrației Publice și Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor datele centralizate rezultate în urma inventarierii pe localități a terenurilor identificate, în vederea monitorizării aplicării prezentei legi.

Art. 5. -

Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea, cu titlu gratuit, în proprietate a unor terenuri în suprafață de până la 1.000 m2, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), care se află în intravilan sau intravilanul extins al teritoriului administrativ aprobat conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) În urma centralizării solicitărilor și a verificării documentelor însoțitoare comisiile locale întocmesc situația cu suprafețele propuse să fie atribuite persoanelor îndreptățite și o înaintează pentru validare comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

(2) Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor hotărăște asupra persoanelor îndreptățite și a suprafețelor care se atribuie acestora, în condițiile legii.

(3) După validarea de către comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a suprafețelor ce se atribuie în folosință sau în proprietate documentațiile se restituie la comisiile locale, pentru punerea în posesie.

(4) Punerea în posesie a persoanelor îndreptățite se realizează de către comisiile locale după efectuarea măsurătorilor topografice.

(5) Pe baza proceselor-verbale de punere în posesie comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor eliberează titlurile de proprietate pentru suprafețele de teren de până la 1.000 m2.

(6) Terenurile atribuite în proprietate pentru construirea de locuințe și anexe gospodărești nu pot fi înstrăinate, prin acte juridice între vii, timp de 10 ani socotiți de la data terminării construcției, sub sancțiunea nulității absolute a actului juridic de înstrăinare. Jurisprudență (1)

(7) De prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) vor beneficia tinerii care nu au locuință proprietate personală.

Art. 7. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) pot solicita comisiilor locale atribuirea în folosință a unor terenuri agricole de până la 10 ha, identificate ca disponibile potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2) Beneficiarilor prevăzuți la art. 2, care au în proprietate sau cărora li s-au atribuit în folosință terenuri agricole în condițiile art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, li se va acorda dreptul de folosință în condițiile prezentei legi doar pentru diferența de până la 10 ha.

Art. 8. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și Ministerul Administrației Publice vor supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 7 decembrie 2002.

Nr. 646.

;
se încarcă...