Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1423/2013 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la cerințele de publicare a informațiilor privind fondurile proprii pentru instituții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1423

Modificări (...)

În vigoare de la 20 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în special articolul 437 alineatul (2) al treilea paragraf și articolul 492 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 încorporează standardele convenite la nivel internațional de Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară în cel de al treilea cadru de reglementare internațional aplicabil băncilor(1) (denumit în continuare "Basel III"). Prin urmare, și ținând cont de faptul că obiectivul cerințelor de publicare a informațiilor este acela de a contribui la îmbunătățirea transparenței în domeniul capitalului reglementat, din motive de comparabilitate, normele definite pentru publicarea informațiilor de către instituțiile supravegheate în temeiul Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului(2) ar trebui să fie coerente cu cadrul internațional reflectat în "Cerințele de publicare privind compoziția capitalului"(3) ale Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, adaptate pentru a ține cont de cadrul de reglementare european și de particularitățile acestuia.

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(2) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE .

(3) http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(2) Este necesar să se furnizeze un set de formulare pentru publicarea informațiilor, în scopul de a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. Formularele respective ar trebui să includă un formular pentru publicarea informațiilor privind fondurile proprii, având obiectivul de a prezenta poziția de capital detaliată a instituțiilor, precum și un formular pentru publicarea informațiilor privind caracteristicile instrumentelor de capital, având obiectivul de a prezenta nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie publicate cu privire la caracteristicile instrumentelor de capital ale unei instituții.

(3) Domeniul de aplicare al consolidării în scopuri contabile este diferit de cel al consolidării în scopuri de reglementare, ceea ce determină diferențe între informațiile utilizate pentru calculul fondurilor proprii și cele utilizate în situațiile financiare publicate, în special pentru elementele de fonduri proprii. Pentru a remedia disparitățile dintre datele utilizate pentru calculul fondurilor proprii și datele utilizate în situațiile financiare ale instituțiilor, este necesar să se publice, de asemenea, informații privind modul în care elementele din situațiile financiare care sunt folosite pentru calcularea fondurilor proprii se modifică atunci când se aplică domeniul consolidării în scopuri de reglementare. Prin urmare, este necesar să se includă în prezentul regulament o metodologie de reconciliere a bilanțului care să ofere informații privind reconcilierea dintre elementele bilanțiere utilizate pentru calculul fondurilor proprii și cele utilizate pentru calculul fondurilor proprii reglementate. În acest scop, ar trebui utilizat un bilanț de reglementare, care să includă numai elementele fondurilor proprii.

(4) Situațiile financiare ale unora dintre instituțiile care fac obiectul cerințelor de publicare a informațiilor sunt ample și complexe. Este necesar să se stabilească o abordare uniformă, care să urmeze etape prezentate în mod clar, pentru a ajuta instituțiile să realizeze reconcilierea bilanțului lor.

(5) Dispozițiile prezentului regulament sunt strâns corelate, întrucât se referă la publicarea informațiilor privind elementele de fonduri proprii. Pentru a asigura coerența între aceste dispoziții, care trebuie să intre în vigoare în același timp, și pentru a oferi persoanelor supuse acestor obligații o imagine cuprinzătoare asupra dispozițiilor și un acces sintetic la acestea, este oportun ca toate standardele tehnice de punere în aplicare impuse prin Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește publicarea informațiilor privind fondurile proprii să fie incluse într-un singur regulament.

(6) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 conține un număr semnificativ de dispoziții tranzitorii în legătură cu fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii. Pentru a oferi o imagine clară a situației solvabilității instituțiilor, este oportun să se introducă un formular diferit pentru publicarea informațiilor în perioada tranzitorie, care să reflecte dispozițiile tranzitorii din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7) Având în vedere că data de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 este 1 ianuarie 2014 și că instituțiile va trebui să își adapteze sistemele pentru a îndeplini cerințele regulamentului respectiv, acestea ar trebui să beneficieze de o perioadă suficientă de timp pentru a realiza adaptările necesare.

(8) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(9) Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...