Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1260/2013 privind statisticile demografice europene (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R1260

Modificări (...)

În vigoare de la 10 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 22 octombrie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 noiembrie 2013.

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată a membrilor Consiliului urmează să fie definită, printre altele, pe baza populației din statele membre.

(2) Consiliul Afaceri Economice și Financiare acordă în mod regulat un mandat Comitetului pentru politică economică pentru a evalua sustenabilitatea și calitatea pe termen lung a finanțelor publice, pe baza unor previziuni privind populația elaborate de către Eurostat.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului, toate statisticile statelor membre transmise Comisiei care sunt defalcate pe unități teritoriale trebuie să folosească clasificarea din NUTS. Prin urmare, pentru a stabili statistici regionale comparabile, unitățile teritoriale ar trebui definite în conformitate cu clasificarea NUTS.

(4) În conformitate cu articolul 175 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind progresele înregistrate în realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Sunt necesare date regionale anuale la nivel regional NUTS 3 pentru pregătirea acestor rapoarte și monitorizarea regulată a evoluțiilor demografice și a posibilelor viitoare provocări de natură demografică în regiunile Uniunii, inclusiv diferitele tipuri de regiuni cum ar fi regiunile de frontieră, regiunile metropolitane, regiunile rurale și regiunile muntoase și insulare. Deoarece îmbătrânirea demografică prezintă diferențe regionale puternice, Eurostat are sarcina de a pregăti proiecțiile regionale în mod regulat, pentru a completa imaginea demografică din regiunile NUTS 2 din Uniune.

(5) În conformitate cu articolul 159 din TFUE, Comisia urmează să elaboreze anual un raport cu privire la evoluția realizării obiectivelor menționate la articolul 151 din TFUE, inclusiv cu privire la situația demografică din Uniune.

(6) Comisia, în comunicarea sa din 20 octombrie 2009 intitulată "Solidaritatea în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE" a sprijinit dezvoltarea și colectarea în continuare a datelor și dezvoltarea în continuare a indicatorilor de sănătate în funcție de vârstă, sex, nivel socioeconomic și dimensiune geografică.

(7) Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii, lansată de către Consiliul European de la Göteborg în 2001 și reînnoită în luna iunie 2006, are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a calității vieții pentru generațiile actuale și viitoare. Raportul de monitorizare al Comisiei (Eurostat), care se publică la fiecare doi ani, oferă o imagine statistică obiectivă a progreselor, pe baza setului de indicatori ai dezvoltării durabile din Uniune.

(8) Statisticile demografice anuale sunt fundamentale pentru studierea și definirea unui spectru larg de politici, în special cu privire la aspectele sociale și economice, atât la nivel național, cât și la nivel regional. Statisticile privind populația sunt un important numitor pentru o gamă largă de indicatori de politică.

(9) Obiectivul strategic H.3 din capitolul IV al Platformei de acțiune de la Beijing (1995) oferă un cadru de referință pentru generarea și difuzarea de date și informații defalcate pe sexe, în scopul planificării și al evaluării politicilor.

(10) Statisticile demografice privind populația constituie o componentă esențială pentru estimarea populației totale în cadrul Sistemului European de Conturi. Actualizarea și revizuirea datelor sunt importante pentru elaborarea de statistici la nivel european.

(11) Pentru a asigura calitatea, în special comparabilitatea datelor furnizate de statele membre și pentru a permite redactarea unor sinteze fiabile la nivelul Uniunii, datele utilizate ar trebui să se bazeze pe aceleași concepte și să se refere la aceleași date sau perioade de referință.

(12) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului prevede un cadru de referință pentru statisticile demografice europene. În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate statistică și eficiența costurilor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...