Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 3/2014 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (reformare) (BCE/2013/24)
Număr celex: 32013O0003

Modificări (1)

În vigoare de la 07 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2, articolul 12.1 și articolul 14.3,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2002/7 din 21 noiembrie 2002 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale a fost modificată în mod semnificativ în mai multe rânduri. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, aceasta ar trebui reformată pentru claritate.

(2) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) necesită conturi financiare trimestriale cuprinzătoare și fiabile defalcate pe sectoare instituționale, incluzând atât seturi de date naționale, cât și agregate pentru zona euro.

(3) O parte din informațiile necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul conturilor financiare trimestriale din zona euro sunt compilate de autoritățile naționale competente, altele decât băncile centrale naționale (BCN). Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană obligă statele membre să se organizeze în domeniul statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(4) Din motive de consecvență, cerințele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul conturilor financiare trimestriale ar trebui să se întemeieze pe standardele statistice ale Uniunii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (denumit în continuare "SEC 2010").

(5) Datele suplimentare privind conturile financiare naționale trimestriale trebuie să fie transmise în timp util pentru a permite compilarea unui set integrat de conturi financiare și nefinanciare trimestriale pentru zona euro care să fie adecvat obiectivelor politicii monetare.

(6) Conturile financiare naționale trimestriale sunt, de asemenea, utilizate tot mai mult pentru alte scopuri, inclusiv pentru analiza macroprudențială și monitorizarea dezechilibrelor excesive. Aceste activități, precum și alte activități din domeniul cooperării internaționale și cercetării, vor fi facilitate prin publicarea de către BCE a agregatelor relevante din zona euro compilate pe baza prezentei orientări și a datelor naționale colectate în acest sens.

(7) Pentru o înțelegere mai bună a interdependențelor dintre sectoarele instituționale, conturile financiare naționale trimestriale ar trebui să includă informații privind sectorul contrapărților [denumite, de asemenea, "informații de-la-cine-cui" (from-whom-to-whom information) (w-t-w)] pentru active și pasive financiare.

(8) Pentru a facilita înțelegerea impactului reevaluărilor asupra bilanțurilor, o defalcare a așa-numitelor "alte fluxuri" în "reevaluări" și "alte modificări de volum" ar trebui să facă parte, de asemenea, din setul complet de date privind conturile financiare naționale trimestriale.

(9) În cooperare cu BCN, BCE va continua să îmbunătățească metodele și sursele utilizate pentru a compila datele privind conturile financiare naționale trimestriale, în vederea îmbunătățirii calității datelor, schimbului de bune practici și facilitării înțelegerii relației dintre datele transmise BCE în temeiul diferitelor instrumente juridice ale BCE.

(10) Evaluarea calității conturilor financiare trimestriale din zona euro pe sectoare instituționale ar trebui efectuată în conformitate cu ECB Statistics Quality Framework (Cadrul BCE privind calitatea statisticilor) (1). BCN, în cooperare cu alte autorități competente, dacă este cazul, ar trebui să evalueze, de asemenea, calitatea datelor pe care le transmit BCE.

(1) Disponibil pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu

(11) În conformitate cu articolul 3a din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și cu Angajamentul public al SEBC privind statisticile europene (2), dezvoltarea, producerea și diseminarea de statistici europene de către SEBC se efectuează în conformitate cu principiile de imparțialitate, obiectivitate, independență profesională, eficiență din punct de vedere al costurilor, confidențialitate statistică, reducerea la minimum a sarcinii de raportare și o foarte bună calitate a rezultatelor.

(2) Disponibil pe website-ul BCE.

(12) În conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98, transmitereaîn cadrul SEBC a informațiilor statistice confidențiale poate avea loc în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat. În cazul în care autoritățile competente, altele decât BCN, reprezintă sursele informațiilor statistice clasificate ca fiind confidențiale, astfel de informații statistice confidențiale ar trebui utilizate de către BCE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(13) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. La punerea în aplicare a procedurii se va ține cont de opiniile Comitetului de statistică (Statistics Committee, "STC") al SEBC. BCN pot propune astfel de modificări tehnice ale anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...