Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 2/2014 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2013/23)
Număr celex: 32013O0002

Modificări (...)

În vigoare de la 07 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCILOR CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 5.2, articolul 12.1 și articolul 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană,

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2009/20 a Băncii Centrale Europene din 31 iulie 2009 cu privire la statisticile privind finanțele publice trebuie să fie modificată în mod substanțial și, prin urmare, ar trebui reformată din motive de claritate și transparență.

(2) Actualizarea cadrului metodologic, de la Sistemul European de Conturi (SEC) 1995 la SEC 2010, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 549/2013, necesită adaptarea conceptelor statistice. Din motive de consecvență, cerințele Băncii Centrale Europene (BCE) în domeniul statisticilor privind finanțele publice (SFP) ar trebui să se bazeze pe standardele statistice ale Uniunii definite în SEC 2010.

(3) Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de date complete (de ex. care să cuprindă toate operațiunile, inclusiv cele în cazul cărora administrația publică acționează ca un agent al instituțiilor Uniunii Europene) și fiabile pentru analizele economice și monetare. Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Uniunii.

(4) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente cu privire la schimbul SFP în cadrul SEBC, pentru a asigura că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților sale și că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleași variabile elaborate de băncile centrale naționale (BCN), indiferent dacă statisticile în cauză sunt compilate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(5) O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP este compilată de autoritățile naționale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele dintre misiunile care urmează a fi îndeplinite în temeiul prezentei orientări impun cooperarea dintre SEBC și autoritățile naționale competente. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană obligă statele membre să se organizeze din punct de vedere statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC").

(6) Sursele statistice care se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 479/2009 și SEC 2010 nu îndeplinesc necesitățile SEBC în ceea ce privește domeniul acoperit de statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie și statisticile privind operațiunile dintre statele membre și bugetul Uniunii. Prin urmare, este necesar ca autoritățile naționale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(7) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. BCN pot propune astfel de modificări tehnice Comitetului de statistică al SEBC, a cărui opinie se ia în considerare la punerea în aplicare a acestei proceduri,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei orientări:

1. "stat membru din zona euro" înseamnă un stat membru a cărui monedă este euro;

2. "statistici privind finanțele publice (SFP)" înseamnă statistici privind veniturile, cheltuielile și deficitul/excedentul, statistici privind ajustarea deficit-datorie și statistici privind datoria publică (astfel cum se prevede în anexa I);

3. "datorie publică" are sensul definit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 479/2009;

4. "prima transmitere" înseamnă transmiterea periodică efectuată de BCN înainte de 15 aprilie;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...