Parlamentul României

Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret

Modificări (2), Acțiuni respinse (4), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret, precum și regimul juridic al patrimoniului care a aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Art. 3. -

(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Sediile fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București se află în reședințele de județ și, respectiv, în municipiul București.

Art. 4. -

(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice la nivel național pentru instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) Fundația Națională pentru Tineret administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispune, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate.

(3) Sediul Fundației Naționale pentru Tineret se află în municipiul București.

CAPITOLUL II Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București

SECȚIUNEA 1 Organizarea și funcționarea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

Art. 5. - Modificări (1)

Organele de conducere și control ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 6. -

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, din care fac parte, în baza liberului consimțământ, reprezentanți delegați din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridică, care are sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, își exprimă adeziunea la scopurile fundației și îndeplinește criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizațiile de tineret aparținând partidelor și formațiunilor politice nu pot delega reprezentanți în cadrul adunării generale a fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București.

(3) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul filialelor, au dreptul de a desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în adunarea generală.

(4) La adunarea generală pot participa, fără drept de vot, câte un reprezentant delegat de direcția pentru tineret și sport județeană, respectiv de Direcția pentru tineret și sport a municipiului București, precum și de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 7. -

Adunarea generală are următoarele atribuții principale:

a) alege și revocă membrii consiliului de conducere pe funcții;

b) alege și revocă membrii comisiei de cenzori pe funcții;

c) aprobă și modifică propriul regulament intern de organizare și funcționare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele și activitățile fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere și bilanțul contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

h) aprobă investițiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabilește, după caz, indemnizații pentru membrii consiliului de conducere și ai comisiei de cenzori ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

j) exercită orice alte atribuții prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 8. -

(1) Adunarea generală se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, convocările adunărilor generale se vor face cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării acestora și vor fi însoțite de două anunțuri în presa locală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezența a cel puțin două treimi din totalul membrilor săi. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, se va face o nouă convocare în termen de maximum 7 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanților delegați prezenți.

(4) Alte reguli privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 9. -

(1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentanților delegați cu drept de vot prezenți.

(2) Hotărârile adoptate de adunarea generală în limitele legii și ale regulamentului intern de organizare și funcționare sunt obligatorii pentru toți membrii săi.

(3) Hotărârile adunării generale contrare legii sau dispozițiilor din regulamentul intern de organizare și funcționare pot fi atacate în justiție de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanți delegați în adunarea generală, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării lor.

(4) Reprezentanții delegați ai structurilor de tineret în cadrul adunării generale sunt răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin actelor normative în vigoare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Adunarea generală alege prin vot secret consiliul de conducere format din: Jurisprudență (1)

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar;

d) membri, după caz.

(2) În funcție de necesitățile consiliului de conducere pot fi aleși și unul până la 10 membri. Jurisprudență (1)

(3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București între întrunirile adunării generale;

b) urmărește și pune în aplicare hotărârile adunării generale;

c) propune adunării generale, spre aprobare, planul strategic privind programele și activitățile fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

d) asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

e) organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, potrivit normelor legale;

f) prezintă adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate și bilanțul contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) propune adunării generale, spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

h) stabilește sumele alocate de fundația județeană pentru tineret sau a municipiului București pentru susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea programelor acestora;

i) hotărăște asupra organigramei și statului de funcțiuni ale personalului salarizat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

j) decide asupra constituirii consiliului de administrație și adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcționare al acestuia;

k) aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

l) hotărăște cu privire la stabilirea de raporturi ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;

m) are drept de control, conform legii și regulamentului intern de organizare și funcționare, în toate compartimentele de activitate ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

n) exercită alte atribuții care îi sunt delegate de către adunarea generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) Membrii consiliului de conducere primesc atribuții specifice, stabilite de către adunarea generală și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 12. -

(1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare în adunarea generală, poate depune pentru fiecare funcție o singură candidatură, fără a putea însă cumula mai multe funcții.

(2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Membrii consiliului de conducere participă fără drept de vot la adunarea generală. Structurile de tineret ai căror reprezentanți delegați au fost aleși în consiliul de conducere desemnează în locul acestora alți reprezentanți delegați cu drept de vot în adunarea generală.

(4) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare.

(5) În cazul încălcării regulamentului intern de organizare și funcționare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, membrii consiliului de conducere pot fi revocați individual sau în bloc, după caz, de către adunarea generală.

(6) Procedurile de convocare și atribuțiile specifice ale membrilor, precum și alte reguli privind organizarea și funcționarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Președintele fundației județene pentru tineret sau a municipiului București are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă fundația în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

b) informează adunarea generală referitor la activitatea consiliului de conducere;

c) conduce lucrările adunării generale și ale consiliului de conducere;

d) semnează hotărârile adunării generale și ale consiliului de conducere;

e) îndeplinește orice alte atribuții care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele fundației, consiliul de conducere deleagă atribuțiile acestuia vicepreședintelui sau, în situații excepționale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Organele de conducere ale fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București nu au dreptul ca prin deciziile și hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate în cadrul adunării generale, cu excepția cazului în care se aduce atingere, direct sau indirect, îndeplinirii scopului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puțin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale, în mod direct ori indirect, fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentată în cadrul adunării generale, poate pierde dreptul de reprezentare în cazul și în condițiile alin. (2). În această situație structura de tineret respectivă, la solicitarea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, poate să își delege un alt reprezentant.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în condițiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri aleși de către adunarea generală, între care, în mod obligatoriu, un expert contabil.

(3) Reprezentanții delegați cu drept de vot în adunarea generală, precum și membrii consiliului de conducere nu pot fi și membri ai comisiei de cenzori.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

b) întocmește rapoarte și le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia și/sau a adunării generale, după caz;

c) întocmește și propune adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

d) participă la ședințele adunării generale fără drept de vot;

e) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul intern de organizare și funcționare sau stabilite de către adunarea generală.

Art. 17. - Modificări (1)

Normele de alegere, procedurile de convocare și atribuțiile specifice ale membrilor, precum și alte reguli privind organizarea și funcționarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București colaborează între ele, cu Fundația Națională pentru Tineret, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu direcția pentru tineret și sport județeană respectivă sau a municipiului București, cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu instituții specializate în domeniu.

(2) Între Fundația Națională pentru Tineret și fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București nu există raporturi de subordonare.

SECȚIUNEA a 2-a Patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București este constituit din: Jurisprudență (2)

a) totalitatea imobilelor - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județul respectiv sau din municipiul București;

b) imobile, precum și fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate, cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(3) În cazul în care din motive obiective bunurile menționate la alin. (1) nu pot fi folosite sau nu există, organele administrației locale sunt obligate să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfășurării activității fundațiilor județene pentru tineret din județe și din municipiul București, în orașele de reședință ale unităților administrativ-teritoriale.

Art. 20. - Jurisprudență (2)

(1) Bunurile care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei organizații a Uniunii Tineretului Comunist din județe și din municipiul București, preluate de fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București, vizate de prezenta lege, rămân în proprietatea acestora, iar în cazul în care ulterior au căpătat o altă destinație, se reintegrează, necondiționat și fără plată, în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret respective sau a municipiului București, ce se constituie ca succesoare de drept. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

(2) În același timp se reintegrează necondiționat și fără plată și bunurile precizate la alin. (1), care nu au fost preluate conform prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 și care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice.

(3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modificări (1)

(4) Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de către fundațiile județene pentru tineret respective sau a municipiului București a acestor bunuri, în bune condiții, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

(5) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București vor acționa în justiție persoanele juridice sau fizice care refuză efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.

(6) Deținătorii bunurilor prevăzute la alin. (1) și (2), ce urmează să fie reintegrate în patrimoniul fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București toate documentele referitoare la aceste bunuri.

(7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile primite în administrare sau dobândite de către fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se face în cărțile funciare sau în cărțile de publicitate funciară, cu scutirea de plată a taxelor prevăzute de lege. Modificări (1)

(8) Acțiunile în justiție formulate de fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa de timbru. Modificări (1)

(9) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot greva sau înstrăina bunurile mobile ori imobile finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe derulate după anul 1989, cu acordul ordonatorului de credite al programului respectiv. Vânzarea se va face prin licitație publică, conform legislației în vigoare.

(10) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar - construcții și terenuri - care a aparținut fostei organizații județene a Uniunii Tineretului Comunist. Această prevedere nu vizează și patrimoniul imobiliar dobândit de fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București și care nu face obiectul prezentei legi. Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 3-a Finanțarea fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 21. -

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, în condițiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale numai pentru finanțarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București și organele administrației publice centrale ori locale, după caz.

(2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice, parametrii de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

Art. 22. -

Sursele de finanțare ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București provin din:

a) donații, legate și sponsorizări;

b) sume destinate finanțării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale și alți ordonatori de credite;

c) sume rămase din exercițiul financiar precedent;

d) venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;

e) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 23. -

(1) Veniturile, indiferent de sursă, și cheltuielile de orice natură ale fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competențelor stabilite în regulamentul intern de organizare și funcționare a fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București, pentru veniturile proprii, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea programelor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

(3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, după caz:

a) venituri proprii, precum și sume destinate finanțării unor programe de utilitate publică pentru tineret;

b) sume acordate de organele administrației publice centrale și locale pentru finanțarea pe bază de programe a fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

(4) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot încheia contracte de împrumut și pot elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

Art. 24. -

Veniturile fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București nu sunt impozabile și includ:

a) donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

b) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din asemenea venituri, în condițiile legii;

c) veniturile realizate din spectacole;

d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

e) veniturile obținute din administrarea sau, după caz, din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

f) dividendele societăților comerciale înființate de fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, în care acestea sunt asociați, în condițiile art. 26 alin. (1), dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 25. -

Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare.

Art. 26. -

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București nu se pot transforma în societăți comerciale. Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot înființa societăți comerciale, fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obținute din activitățile acestor societăți comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundației.

(2) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București pot desfășura orice activități economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în legătură cu scopul fundației.

(3) Fondurile rezultate din desfășurarea unor activități economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundației județene pentru tineret respective sau a municipiului București.

Art. 27. -

Structura organizatorică și numărul personalului angajat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundației.

Art. 28. -

(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifică modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundația județeană pentru tineret respectivă sau a municipiului București.

(2) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se supun verificărilor financiare potrivit legii și regulamentelor interne de organizare și funcționare.

Art. 29. - Modificări (1)

(1) Ministerul Tineretului și Sportului, precum și direcțiile pentru tineret și sport județene exercită, potrivit legii, supravegherea și controlul Fundației Naționale pentru Tineret și ale fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Actele și faptele de încălcare a legii, a ordinii publice și a bunelor moravuri sunt sesizate de autoritățile prevăzute la alin. (1) instanțelor judecătorești sau organelor de urmărire penală, după caz, dobândind calitatea de reclamant, respectiv de parte civilă.

(3) Organele administrației publice locale colaborează cu fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București în vederea derulării unor programe comune pentru tineret.

SECȚIUNEA a 4-a Durata de funcționare și dizolvarea fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București

Art. 30. -

Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București sunt constituite pe durată nedeterminată.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se pot dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă:

a) adunarea generală se află în imposibilitatea de a se întruni și această situație durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită;

b) activitatea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri;

c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;

d) fundația județeană pentru tineret sau a municipiului București urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

(2) Acțiunea în justiție se poate introduce de către autoritățile prevăzute la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum și de orice persoană interesată.

Art. 32. -

(1) Pentru orice acțiune în justiție, indiferent de subiectul prevăzut de prezenta lege, în vederea soluționării cererilor de constituire, precum și a oricăror litigii ce decurg din aplicarea prezentei legi, competența aparține tribunalului județean sau al municipiului București în a cărui rază teritorială se află fundația respectivă. Jurisprudență (1)

(2) Pentru litigiile Fundației Naționale pentru Tineret competența aparține Tribunalului București.

(3) Hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi atacate numai cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, de către părți ori de autoritățile publice prevăzute la art. 29 alin. (1) sau, după caz, de către structurile asociative de tineret, cu personalitate juridică, care justifică un interes public legitim, la Curtea de apel. Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

După dizolvarea unei fundații județene pentru tineret sau a municipiului București bunurile acesteia intră în conservare la Ministerul Tineretului și Sportului până la înființarea unei alte fundații județene pentru tineret sau a municipiului București, în condițiile prezentei legi.

CAPITOLUL III Fundația Națională pentru Tineret

SECȚIUNEA 1 Organizarea și funcționarea Fundației Naționale pentru Tineret

Art. 34. -

Organele de conducere și control ale Fundației Naționale pentru Tineret sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 35. -

Adunarea generală este forul suprem de conducere al Fundației Naționale pentru Tineret din care fac parte, în baza liberului consimțământ, reprezentanți delegați din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, de nivel național, cu personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (2), care își exprimă adeziunea la scopurile Fundației Naționale pentru Tineret și îndeplinesc criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 36. -

(1) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la art. 35 au dreptul de a desemna un număr de reprezentanți delegați cu drept de vot în adunarea generală, în funcție de criteriile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O structură de tineret de tip asociativ, federativ sau confederativ, legal constituită, nu poate fi reprezentată în adunarea generală în cazul în care cel puțin una dintre structurile sale componente este deja reprezentată cu delegat în adunarea generală.

(3) La adunarea generală poate participa fără drept de vot un reprezentant delegat din partea Ministerului Tineretului și Sportului.

Art. 37. -

Adunarea generală a Fundației Naționale pentru Tineret are următoarele atribuții principale:

a) alege și revocă membrii consiliului de conducere pe funcții;

b) alege și revocă membrii comisiei de cenzori pe funcții;

c) aprobă și modifică regulamentul intern de organizare și funcționare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele și activitățile Fundației Naționale pentru Tineret;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Fundației Naționale pentru Tineret;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere și bilanțul contabil al Fundației Naționale pentru Tineret;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al Fundației Naționale pentru Tineret;

h) aprobă investițiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabilește, după caz, indemnizații pentru membrii consiliului de conducere și ai comisiei de cenzori;

j) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege sau de regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 38. -

(1) Adunarea generală se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere ori la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, convocările adunării generale se vor face cu cel puțin 30 de zile înaintea desfășurării acesteia și vor fi însoțite de două anunțuri în presa centrală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezența a cel puțin două treimi din totalul membrilor săi. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, se va face o nouă convocare, în termen de maximum 15 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanților delegați prezenți.

(4) Alte reguli privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 39. -

(1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentanților delegați cu drept de vot prezenți.

(2) Dispozițiile art. 9 alin. (2), (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 40. -

(1) Adunarea generală alege, prin vot secret, consiliul de conducere, alcătuit din:

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar;

d) 2-10 membri.

(2) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

(3) Atribuțiile consiliului de conducere sunt cele prevăzute la art. 11.

Art. 41. -

(1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret cu drept de reprezentare în adunarea generală poate depune pentru fiecare funcție o singură candidatură, fără a putea cumula mai multe funcții.

(2) Dispozițiile art. 12 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. -

(1) Președintele Fundației Naționale pentru Tineret este ales de adunarea generală, cu respectarea dispozițiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Atribuțiile președintelui sunt cele prevăzute la art. 13.

(3) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președinte, consiliul de conducere deleagă atribuțiile acestuia vicepreședintelui sau, în cazuri excepționale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 43. -

(1) Organele de conducere ale Fundației Naționale pentru Tineret nu au dreptul ca prin deciziile și hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puțin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale ori materiale, în mod direct sau indirect, Fundației Naționale pentru Tineret.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale poate pierde dreptul de reprezentare în cazul și în condițiile alin. (2). În această situație structura de tineret respectivă, la solicitarea Fundației Naționale pentru Tineret, poate să își delege un alt reprezentant.

Art. 44. -

(1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al Fundației Naționale pentru Tineret, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în condițiile legii.

(2) Dispozițiile art. 15 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Atribuțiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute la art. 16.

(4) Dispozițiile art. 17 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 2-a Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret

Art. 45. -

(1) Patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret cuprinde, la data constituirii, totalitatea imobilelor - construcții și terenuri -, fonduri bănești și alte active care au aparținut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, cu excepția fostului Birou de Turism pentru Tineret (B.T.T.). Patrimoniul este întregit cu imobile și fonduri materiale și financiare dobândite în timpul funcționării acesteia.

(2) Bunurile care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central se integrează în patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret, ce se constituie ca succesor în drepturi, conform prezentei legi. Secretariatul General al Guvernului este responsabil pentru preluarea de către Fundația Națională pentru Tineret a acestor bunuri, în bune condiții, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor și al structurilor de tineret de nivel național interesate, cu excepția organizațiilor de tineret ce aparțin partidelor și formațiunilor politice.

(4) În cazul în care, din motive obiective, bunurile menționate la alin. (1) nu pot fi folosite, Secretariatul General al Guvernului este obligat să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfășurării activității Fundației Naționale pentru Tineret.

(5) Bunurile precizate la alin. (1) care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de natura acestora, se integrează necondiționat și fără plată în patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Fundația Națională pentru Tineret va acționa în justiție persoanele juridice sau fizice care refuză efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.

(7) Deținătorii bunurilor prevăzute la alin. (1), ce urmează să fie integrate în patrimoniul Fundației Naționale pentru Tineret, sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților acesteia toate documentele referitoare la aceste bunuri.

(8) Dispozițiile art. 20 alin. (7)-(10) se aplică în mod corespunzător și Fundației Naționale pentru Tineret.

SECȚIUNEA a 3-a Finanțarea Fundației Naționale pentru Tineret

Art. 46. -

(1) Fundația Națională pentru Tineret, în condițiile prezentei legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale numai pentru finanțarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între Fundația Națională pentru Tineret și organele administrației publice centrale sau locale, după caz.

(2) Dispozițiile art. 21 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 47. -

Sursele de finanțare ale Fundației Naționale pentru Tineret provin din:

a) donații, legate și sponsorizări;

b) sume destinate finanțării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale și cu alți ordonatori de credite, după caz;

c) sume rămase din exercițiul financiar precedent;

d) venituri obținute din activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate ale acesteia;

e) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 48. -

(1) Veniturile, indiferent de sursă, și cheltuielile de orice natură ale Fundației Naționale pentru Tineret sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face conform dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (2).

(3) Dispozițiile art. 23 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. -

Veniturile Fundației Naționale pentru Tineret nu sunt impozabile și includ:

a) donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

b) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților realizate din asemenea venituri, în condițiile legii;

c) veniturile realizate din spectacole;

d) resursele obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

e) veniturile obținute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acesteia;

f) dividendele societăților comerciale înființate de Fundația Națională pentru Tineret în care aceasta este asociat, în condițiile art. 51, dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului Fundației Naționale pentru Tineret;

g) alte venituri realizate în condițiile legii.

Art. 50. -

Fundația Națională pentru Tineret este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare.

Art. 51. -

Fundația Națională pentru Tineret nu se poate transforma în societate comercială. Fundația Națională pentru Tineret poate înființa societăți comerciale fără implicarea patrimoniului inițial menționat la art. 45 alin. (2). Dispozițiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. -

Structura organizatorică și numărul personalului angajat al Fundației Naționale pentru Tineret vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundației.

Art. 53. -

(1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifică modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu Fundația Națională pentru Tineret.

(2) Fundația Națională pentru Tineret se supune verificărilor financiare potrivit legii și regulamentului intern de organizare și funcționare.

Art. 54. -

Dispozițiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 4-a Durata de funcționare și dizolvarea Fundației Naționale pentru Tineret

Art. 55. -

Fundația Națională pentru Tineret se constituie pe durată nedeterminată.

Art. 56. -

(1) Fundația Națională pentru Tineret se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă:

a) adunarea generală se află în imposibilitatea de a se întruni și această situație durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită;

b) activitatea Fundației Naționale pentru Tineret a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri;

c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;

d) Fundația Națională pentru Tineret urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

(2) Dispozițiile art. 31 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. -

După dizvolvarea Fundației Naționale pentru Tineret bunurile acesteia intră în conservare la Ministerul Tineretului și Sportului până la reînființarea unei alte Fundații Naționale pentru Tineret, în condițiile prezentei legi.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 58. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în condițiile Decretului-lege nr. 150/1990, își păstrează personalitatea juridică legal dobândită. Jurisprudență (1)

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi fundațiile județene pentru tineret sau a municipiului București se vor organiza sau reorganiza, după caz, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică în mod corespunzător și pentru Fundația Națională pentru Tineret.

(4) Ministerul Tineretului și Sportului ține evidența fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, care au obligația de a comunica de îndată orice modificări survenite în organizarea, funcționarea și activitatea lor. În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Tineretului și Sportului poate adopta un regulament. Jurisprudență (1)

Art. 59. - Modificări (1)

(1) Bunurile care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist vor fi inventariate, stabilite și predate Fundației Naționale pentru Tineret, fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) imobilele care au dobândit o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989 și care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(3) Bazele pentru activitatea sportivă și de agrement care au aparținut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist și care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt în posesia fundațiilor de tineret se reintegrează în proprietatea publică a statului, urmând să fie administrate de către Ministerul Tineretului și Sportului.

(4) Reintegrarea se face pe bază de protocol încheiat de către Ministerul Tineretului și Sportului și actualii deținători, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. -

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Ministerul Tineretului și Sportului va elabora regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.

Art. 61. - Modificări (1)

Dispozițiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice se aplică în mod corespunzător și fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București, precum și Fundației Naționale pentru Tineret, cu excepția acelor prevederi care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta lege.

Art. 62. -

Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abrogă orice altă dispoziție contrară.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 1 aprilie 2002.

Nr. 146.

;
se încarcă...