Parlamentul României

Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret

Modificări (2), Acțiuni respinse (4), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret, precum și regimul juridic al patrimoniului care a aparținut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București sunt persoane juridice de drept privat și de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice și fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.

Art. 3. -

(1) Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București au ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice și instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispun, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Sediile fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București se află în reședințele de județ și, respectiv, în municipiul București.

Art. 4. -

(1) Fundația Națională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea și finanțarea de programe specifice la nivel național pentru instruirea, educarea și formarea tineretului în spiritul tradițiilor umaniste, al valorilor democrației și aspirațiilor societății românești.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) Fundația Națională pentru Tineret administrează patrimoniul propriu și resursele de care dispune, în condițiile legii, în folosul tinerilor și al structurilor de tineret interesate.

(3) Sediul Fundației Naționale pentru Tineret se află în municipiul București.

CAPITOLUL II Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București

SECȚIUNEA 1 Organizarea și funcționarea fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București

Art. 5. - Modificări (1)

Organele de conducere și control ale fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 6. -

(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, din care fac parte, în baza liberului consimțământ, reprezentanți delegați din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridică, care are sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, își exprimă adeziunea la scopurile fundației și îndeplinește criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizațiile de tineret aparținând partidelor și formațiunilor politice nu pot delega reprezentanți în cadrul adunării generale a fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București.

(3) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul filialelor, au dreptul de a desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în adunarea generală.

(4) La adunarea generală pot participa, fără drept de vot, câte un reprezentant delegat de direcția pentru tineret și sport județeană, respectiv de Direcția pentru tineret și sport a municipiului București, precum și de consiliul județean, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 7. -

Adunarea generală are următoarele atribuții principale:

a) alege și revocă membrii consiliului de conducere pe funcții;

b) alege și revocă membrii comisiei de cenzori pe funcții;

c) aprobă și modifică propriul regulament intern de organizare și funcționare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele și activitățile fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere și bilanțul contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

h) aprobă investițiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabilește, după caz, indemnizații pentru membrii consiliului de conducere și ai comisiei de cenzori ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

j) exercită orice alte atribuții prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 8. -

(1) Adunarea generală se întrunește o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, convocările adunărilor generale se vor face cu cel puțin 15 zile înaintea desfășurării acestora și vor fi însoțite de două anunțuri în presa locală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezența a cel puțin două treimi din totalul membrilor săi. În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, se va face o nouă convocare în termen de maximum 7 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentanților delegați prezenți.

(4) Alte reguli privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 9. -

(1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentanților delegați cu drept de vot prezenți.

(2) Hotărârile adoptate de adunarea generală în limitele legii și ale regulamentului intern de organizare și funcționare sunt obligatorii pentru toți membrii săi.

(3) Hotărârile adunării generale contrare legii sau dispozițiilor din regulamentul intern de organizare și funcționare pot fi atacate în justiție de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanți delegați în adunarea generală, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării lor.

(4) Reprezentanții delegați ai structurilor de tineret în cadrul adunării generale sunt răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin actelor normative în vigoare.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Adunarea generală alege prin vot secret consiliul de conducere format din: Jurisprudență (1)

a) președinte;

b) vicepreședinte;

c) secretar;

d) membri, după caz.

(2) În funcție de necesitățile consiliului de conducere pot fi aleși și unul până la 10 membri. Jurisprudență (1)

(3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Consiliul de conducere are următoarele atribuții principale:

a) asigură conducerea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București între întrunirile adunării generale;

b) urmărește și pune în aplicare hotărârile adunării generale;

c) propune adunării generale, spre aprobare, planul strategic privind programele și activitățile fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

d) asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

e) organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, potrivit normelor legale;

f) prezintă adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate și bilanțul contabil al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

g) propune adunării generale, spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

h) stabilește sumele alocate de fundația județeană pentru tineret sau a municipiului București pentru susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea programelor acestora;

i) hotărăște asupra organigramei și statului de funcțiuni ale personalului salarizat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

j) decide asupra constituirii consiliului de administrație și adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcționare al acestuia;

k) aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

l) hotărăște cu privire la stabilirea de raporturi ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;

m) are drept de control, conform legii și regulamentului intern de organizare și funcționare, în toate compartimentele de activitate ale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;

n) exercită alte atribuții care îi sunt delegate de către adunarea generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) Membrii consiliului de conducere primesc atribuții specifice, stabilite de către adunarea generală și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 12. -

(1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare în adunarea generală, poate depune pentru fiecare funcție o singură candidatură, fără a putea însă cumula mai multe funcții.

(2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Membrii consiliului de conducere participă fără drept de vot la adunarea generală. Structurile de tineret ai căror reprezentanți delegați au fost aleși în consiliul de conducere desemnează în locul acestora alți reprezentanți delegați cu drept de vot în adunarea generală.

(4) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare.

(5) În cazul încălcării regulamentului intern de organizare și funcționare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, membrii consiliului de conducere pot fi revocați individual sau în bloc, după caz, de către adunarea generală.

(6) Procedurile de convocare și atribuțiile specifice ale membrilor, precum și alte reguli privind organizarea și funcționarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi și prin regulamentul intern de organizare și funcționare.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Președintele fundației județene pentru tineret sau a municipiului București are următoarele atribuții principale:

a) reprezintă fundația în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din țară și din străinătate;

b) informează adunarea generală referitor la activitatea consiliului de conducere;

c) conduce lucrările adunării generale și ale consiliului de conducere;

d) semnează hotărârile adunării generale și ale consiliului de conducere;

e) îndeplinește orice alte atribuții care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare și funcționare.

(2) În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele fundației, consiliul de conducere deleagă atribuțiile acestuia vicepreședintelui sau, în situații excepționale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Organele de conducere ale fundațiilor județene pentru tineret sau a municipiului București nu au dreptul ca prin deciziile și hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate în cadrul adunării generale, cu excepția cazului în care se aduce atingere, direct sau indirect, îndeplinirii scopului fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel puțin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale, în mod direct ori indirect, fundației județene pentru tineret sau a municipiului București.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentată în cadrul adunării generale, poate pierde dreptul de reprezentare în cazul și în condițiile alin. (2). În această situație structura de tineret respectivă, la solicitarea fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, poate să își delege un alt reprezentant.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundației județene pentru tineret sau a municipiului București, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în condițiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri aleși de către adunarea generală, între care, în mod obligatoriu, un expert contabil.

(3) Reprezentanții delegați cu drept de vot în adunarea generală, precum și membrii consiliului de conducere nu pot fi și membri ai comisiei de cenzori.

Art. 16. - Modificări (1)

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației județene pentru tineret sau a municipiului București;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...