Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1417/2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană
Număr celex: 32013R1417

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 6 primul paragraf din protocol,

întrucât:

(1) Articolul 6 primul paragraf din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene (denumit în continuare "protocolul") prevede că forma permisului de liberă trecere este stabilită de către Consiliu și că acesta este recunoscut ca document de călătorie valabil de către autoritățile statelor membre.

(2) Se reamintește faptul că articolul 6 primul paragraf din protocol se aplică membrilor instituțiilor Uniunii și agenților Uniunii cărora li se aplică fie Statutul funcționarilor, fie Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

(3) Articolul 23 din Statutul funcționarilor, precum și articolele 11 și 81 din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene stabilesc condițiile în care se emite permisul de liberă trecere funcționarilor Uniunii.

(4) În interesul Uniunii și pentru a se conforma obligației de prudență, permisul de liberă trecere se poate acorda, în mod excepțional, și solicitanților speciali, pe baza unei motivații temeinic justificate.

(5) În orice caz, un permis de liberă trecere nu acordă titularului privilegii și imunități.

(6) Permisul de liberă trecere ar trebui să fie recunoscut ca document de călătorie valabil de către autoritățile statelor membre. Comisia ar trebui să facă uz de posibilitatea, prevăzută la articolul 6 al doilea paragraf din protocol, de a încheia acordurile necesare cu țările terțe în vederea recunoașterii permisului de liberă trecere ca document de călătorie valabil pentru trecerea frontierei și pe teritoriul țărilor terțe.

(7) Evoluțiile la nivelul Uniunii, în special instituirea Serviciului European de Acțiune Externă, au sporit necesitatea unei abordări coerente între nivelul internațional și cel al Uniunii.

(8) Forma permisului de liberă trecere ar trebui să fie actualizată pentru a ajunge la standarde de securitate îmbunătățite și pentru a contribui la asigurarea unui nivel corespunzător de protecție împotriva contrafacerii și falsificării. În permisele de liberă trecere ar trebui integrate standarde comune de securitate și date de identificare biometrice interoperabile, în vederea stabilirii unei legături fiabile între titularul legitim și document, contribuind astfel în mod semnificativ la protecția împotriva utilizării sale frauduloase.

(9) În special, forma permisului de liberă trecere ar trebui să respecte normele de securitate și specificațiile tehnice aplicabile documentelor de călătorie naționale emise de statele membre în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului. Aceasta permite respectarea specificațiilor Organizației Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare: "OACI"), mai ales a celor cuprinse în documentul 9303 privind documentele de călătorie care pot fi citite automat, deoarece vor contribui la protejarea permisului de liberă trecere împotriva utilizării frauduloase și vor face ca acesta să fie recunoscut la nivel internațional ca document de călătorie valabil. De asemenea, Uniunea ar trebui să participe la sistemul de informații privind cheile publice al OACI, respectând normele aplicabile și practicile recomandate ale OACI pentru a permite facilitarea validării permiselor de liberă trecere în întreaga lume.

(10) Pentru a se asigura aplicarea în aceeași măsură, după caz, în cazul permiselor de liberă trecere ale Uniunii, a unor condiții uniforme pentru viitoarele standarde de securitate și specificații tehnice pentru pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre, ar trebui să se acorde Comisiei competențe de executare. De asemenea, ar trebui să se acorde Comisiei competențe de executare în vederea stabilirii unor norme adresate instituțiilor, agențiilor sau altor organisme ale Uniunii, precum și Serviciului European de Acțiune Externă (denumite în continuare "instituțiile"), în cazurile de pierdere, furt, emitere de duplicate și restituiri ale permiselor de liberă trecere. Respectivele competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.

(11) Ar trebui să se utilizeze procedura de consultare pentru adoptarea actelor de punere în aplicare prin care se asigură, după caz, conformitatea cu viitoarele standarde de securitate și specificații tehnice minime pentru pașapoarte și documente de călătorie emise de statele membre adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004, care pot rămâne secrete pentru a preveni riscul de contrafacere și de falsificare. Procedura de consultare ar trebui să fie utilizată, de asemenea, pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind tratarea permiselor de liberă trecere de către instituții a cazurilor de pierdere, furt, emitere de duplicate și restituiri. În cadrul procedurii de consultare, Comisia ar trebui să fie asistată de comitetul instituit prin articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/95 al Consiliului.

(12) Ar trebui să se asigure că nu se stochează în mediul electronic al permisului de liberă trecere nicio altă informație decât cele prevăzute în prezentul regulament și în anexele la acesta.

(13) Fiecare instituție, în mod individual sau acționând împreună pe bază de acorduri privind nivelul serviciilor, căreia îi revine răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale personalului propriu sau ale altor agenți, precum și Comisia, acționând ca punct central în scopuri de prelucrare, ar trebui să asigure respectarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(14) Pentru a garanta faptul că datele cu caracter personal nu sunt puse la dispoziția mai multor persoane decât este necesar, este esențial ca punerea în aplicare a prezentului regulament să fie coordonată de Comisie, care să desemneze o entitate unică care să aibă responsabilitatea producerii și a personalizării permisului de liberă trecere. Comisia ar trebui să acorde o atenție sporită pentru a asigura accesul securizat la datele cu caracter personal cuprinse în permisul de liberă trecere cu scopul producerii și personalizării de către entitatea unică autorizată pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.

(15) Datele cu caracter personal ar trebui să fie păstrate în registru sau de către entitate numai pe durata necesară îndeplinirii obiectivelor pentru care au fost colectate și pentru a garanta subiecților datelor accesul la propriile date cu caracter personal, în scopul exercitării drepturilor lor. Datele cu caracter personal ar trebui să fie șterse automat după un termen de la încheierea procedurii. Termenul respectiv ar trebui să fie justificat și motivat.

(16) Pentru a preveni falsificarea și utilizarea frauduloasă a permisului de liberă trecere, entitatea unică desemnată de Comisie pentru a produce și personaliza permisul de liberă trecere ar trebui să fie selectată în conformitate cu dispozițiile aplicabile atribuirii contractelor, în special cu cele din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și având în vedere în mod corespunzător caracterul sensibil al documentelor care trebuie să fie produse.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...