Parlamentul României

Legea nr. 627/2002 privind producerea și comercializarea hameiului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează producerea și comercializarea hameiului și a următoarelor produse din hamei: conuri, pulbere de hamei, pulbere de hamei cu un conținut mai ridicat de lupulină, extract de hamei, produse amestecate de hamei, utilizate la fabricarea berii.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii prevăzuți la art. 1 se definesc astfel:

a) hamei - inflorescențele uscate, cunoscute și sub denumirea de conuri, de la planta femelă de Humulus lupulus, de formă ovoidă;

b) pulbere de hamei - produsul obținut prin măcinarea hameiului, conținând toate elementele naturale ale acestuia;

c) pulbere de hamei cu un conținut mai ridicat de lupulină - produsul obținut prin măcinarea hameiului după îndepărtarea mecanică a frunzelor, tulpinilor, bracteelor și rădăcinilor;

d) extract de hamei - produsele concentrate obținute prin acțiunea unui solvent asupra hameiului;

e) produse amestecate de hamei - amestecul din două sau mai multe produse prevăzute în prezentul articol.

Art. 3. -

Prezenta lege reglementează piața hameiului în România și stabilește relațiile dintre producători, procesatori și comercianți.

Art. 4. -

În sensul prezentei legi, autoritatea competentă a statului este Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

CAPITOLUL II Producția de hamei

Art. 5. -

Producătorii de hamei au obligația de a îmbunătăți calitatea hameiului prin aplicarea tehnologiilor moderne de cultivare, recoltare și replantare a suprafețelor cu soiurile solicitate pe piață.

Art. 6. -

(1) Producătorii agricoli de hamei declară anual, în scris, suprafața efectiv cultivată pe soiuri și densitatea plantelor.

(2) Declarațiile se înregistrează la direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară județene, prin organismele teritoriale ale acestora. Situația centralizatoare a acestor înregistrări se transmite Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 7. -

(1) Anual, până la data de 31 iulie, Biroul pentru hamei din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor transmite Consiliului consultativ pentru hamei situația suprafețelor cultivate cu hamei, densitatea la hectar și situația producției de hamei pe soiuri.

(2) Consiliul consultativ pentru hamei, în baza acestor date, întocmește anual un raport al situației pieței hameiului în România, care va cuprinde: producția, calitatea, prețul intern al hameiului, prețul mondial și comunitar, necesarul de consum intern, stocurile existente.

CAPITOLUL III Contractarea

Art. 8. -

Contractele de vânzare-cumpărare a cantităților de conuri de hamei la prețuri convenite pentru o perioadă care acoperă una sau mai multe recolte și încheiate înainte de data de 1 august din anul primei recolte sunt considerate contracte încheiate în avans.

Art. 9. -

Contractele încheiate între producătorii agricoli de hamei și cumpărătorii de hamei se înregistrează pe categorii de organismul desemnat în acest scop de către autoritatea competentă a statului.

Art. 10. -

(1) În vederea cunoașterii cererii și a ofertei pieței, livrările se înregistrează.

(2) Livrarea reprezintă o cantitate de produse care are aceleași caracteristici și care este trimisă de un expeditor în același timp unui singur destinatar.

Art. 11. -

Înregistrarea contractelor, a livrărilor și a declarațiilor de cultură și a stocurilor se stabilește prin norme aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

CAPITOLUL IV Comercializarea

Art. 12. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1, recoltate și prelucrate pe teritoriul României pentru a putea fi comercializate, sunt supuse procedurii de certificare, în vederea stabilirii denumirii de origine.

(2) Certificatul pentru denumire de origine poate fi emis numai pentru produsele recoltate în zonele recunoscute de producție sau preparate din astfel de produse care aparțin soiurilor din Catalogul comunitar și/sau din Lista oficială de soiuri ale României, cu respectarea standardelor de calitate care satisfac limitele minime de comercializare, valabile pentru o anumită etapă de comercializare. Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor se aprobă standardul de calitate pentru hamei.

(3) Normele detaliate de certificare, procedurile de certificare în vederea stabilirii denumirii de origine, lista laboratoarelor de analize fizico-chimice, organismele și persoanele cu atribuții de certificare a denumirii de origine se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 13. -

(1) Produsele prevăzute la art. 1, pentru a fi comercializate în Uniunea Europeană, trebuie să facă dovada că din punct de vedere al calității sunt cel puțin echivalente cu limitele minime de comercializare adoptate pentru produse similare, recoltate în cadrul Uniunii Europene, sau derivate ale lor.

(2) Echivalența calității produselor comercializate este dovedită astfel:

a) pentru produsele prevăzute în cap. 12.06 din Tariful vamal comunitar, prin:

- certificatul de echivalență, emis de autoritatea națională a țării de origine. Certificatul de echivalență este recunoscut ca fiind echivalent cu certificatul pentru denumirea de origine practicat în Uniunea Europeană. Autoritatea națională care certifică echivalența cu certificatul de origine este recunoscută de Uniunea Europeană. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor acreditează autoritatea competentă a statului cu atribuții de certificare a echivalenței;

- atestatul de control, emis de autoritatea competentă a statului membru pentru fiecare livrare, după ce s-a verificat conformitatea cu cerințele minime de comercializare;

b) atestatul de echivalență pentru alte produse, exceptând conurile de hamei, seva și extractele de hamei care se încadrează în cap. 12.06 și subcap. 13.03.A VI din Tariful vamal comunitar.

(3) Normele detaliate privind atestarea echivalenței și criteriile de acreditare a autorității competente pentru certificarea echivalenței sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 14. -

(1) În vederea stabilirii denumirii de origine prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor se delimitează zonele de cultură, cu nominalizarea localităților al căror nume va fi purtat de orice lot de hamei conuri obținut în zona respectivă.

(2) Suprafața minimă a unei zone de cultură este de 60 ha.

Art. 15. -

(1) Plantațiile de hamei înființate în afara zonelor delimitate conform art. 14 alin. (2) nu sunt recunoscute ca purtătoare de denumire de origine, nu pot fi certificate și nu beneficiază de sprijinul statului.

(2) Desființarea sistemului de susținere a plantațiilor de hamei este permisă numai în cadrul programului de reconversie a acestora, propus de Consiliul consultativ pentru hamei și aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

Art. 16. -

(1) În cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor se înființează Biroul de inspecție tehnică a hameiului și produselor din hamei.

(2) Biroul de inspecție tehnică a hameiului și produselor din hamei are structuri organizatorice stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și în cadrul direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară din județele în care se cultivă hamei.

(3) Biroul de inspecție tehnică a hameiului și produselor din hamei verifică eligibilitatea recunoașterii grupurilor de producători sau a asociațiilor, propune retragerea recunoașterii acelora care nu mai îndeplinesc condițiile de recunoaștere sau care au primit recunoașterea pe baza unor informații eronate, îndeplinirea condițiilor de comercializare a hameiului și a produselor din hamei.

CAPITOLUL V Organizarea producătorilor de hamei

Art. 17. -

În sensul prezentei legi, producătorii de hamei sunt persoanele fizice sau juridice care cultivă hamei și pregătesc conurile de hamei pentru comercializare către comercianți sau prelucrători.

Art. 18. -

Producătorii de hamei se organizează în asociații și organizații profesionale ale producătorilor de hamei, în următoarele scopuri: realizarea concentrării ofertei, contribuția la stabilizarea pieței prin comercializarea întregii producții a membrilor lor, adaptarea în comun a producției de hamei la exigențele pieței și îmbunătățirea calității, în special prin reconversie varietală, promovarea cercetării în domeniul producției și al comercializării, precum și în domeniul protecției integrate, administrarea ajutoarelor prin atribuirea fiecărui producător, membru al organizației de producători, a sprijinului acordat de stat.

Art. 19. -

Asociațiile și organizațiile profesionale ale producătorilor de hamei prevăzute la art. 18 sunt recunoscute de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.

Art. 20. -

(1) Pentru a fi recunoscute, asociațiile producătorilor de hamei trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să cuprindă numai producători de hamei, numărul acestora să fie de minimum 7, să acopere o suprafață cultivată cu hamei de minimum 60 ha și să se constituie la inițiativa producătorilor de hamei.

(2) Asociațiile producătorilor de hamei se pot constitui în organizații profesionale ale producătorilor de hamei. Suprafața minimă a unei organizații profesionale a producătorilor de hamei este de 500 ha.

(3) Criteriile, procedura de recunoaștere a grupurilor de producători de hamei și a asociațiilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.

CAPITOLUL VI Ajutoare pentru producătorii de hamei

Art. 21. -

(1) Anual Consiliul consultativ pentru hamei întocmește un raport privind situația producției și a comercializării hameiului. Raportul va cuprinde cerințele pieței interne, tendințele prețurilor și dezvoltarea plantațiilor de hamei.

(2) Pe baza raportului prevăzut la alin. (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor întocmește programul de replantare și/sau de măsuri speciale temporare pentru cultura hameiului.

Art. 22. -

(1) Când datele din raport indică un dezechilibru între cererea și oferta pieței hameiului și pentru a asigura un venit echivalent producătorilor de hamei, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor propune Guvernului un sistem de ajutoare.

(2) Guvernul acordă ajutoare pentru replantarea suprafețelor de hamei, în vederea îmbunătățirii structurii varietale, pentru retragerea temporară din cultură a unor suprafețe de hamei și pentru compensarea veniturilor realizate din valoarea producției de hamei.

(3) Nivelul ajutoarelor și modalitățile de acordare a ajutoarelor se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. -

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor propune Guvernului luarea măsurilor adecvate privind protecția pieței interne, în condițiile prevăzute de lege, atunci când piața internă a hameiului este afectată sau amenințată de dezechilibru.

CAPITOLUL VII Organismul de gestionare a pieței hameiului

Art. 24. -

(1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, împreună cu partenerii sociali, asociații ale producătorilor, cadre didactice ale universităților de profil, institute de cercetare, desemnează reprezentanții săi pentru constituirea Consiliului consultativ pentru hamei.

(2) Consiliul consultativ pentru hamei este organism tehnic de specialitate al pieței hameiului. Membrii Consiliului consultativ pentru hamei sunt președinții organizațiilor profesionale cele mai reprezentative ale producătorilor de bere, producătorilor de hamei, câte doi reprezentanți din partea producătorilor agricoli de hamei și producătorilor de bere, câte un reprezentant al organismelor acreditate de certificare și atestare a echivalenței. Președintele Consiliului consultativ pentru hamei este ales prin votul majorității membrilor săi.

Art. 25. -

Consiliul consultativ pentru hamei se întâlnește lunar pentru analiza situației pieței, în ședințe ordinare, iar pentru rezolvarea problemelor cu caracter urgent, se întâlnește ori de câte ori este nevoie, în ședințe cu caracter extraordinar.

Art. 26. -

(1) Consiliul consultativ pentru hamei analizează permanent situația pieței hameiului, întocmește anual programul culturii hameiului, propune măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului în vederea adaptării producției la cerințele pieței, pe care le prezintă autorității competente a statului.

(2) Măsurile speciale temporare pentru cultura hameiului se referă la replantarea suprafețelor pe care există sistem de susținere cu soiuri de hamei, care să răspundă cerințelor pieței și la acordarea ajutoarelor pentru producătorii de hamei.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 27. -

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va elabora normele de bonitate și certificare a hameiului.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

București, 19 noiembrie 2002.

Nr. 627.

;
se încarcă...