Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1409/2013 privind statisticile referitoare la plăți (BCE/2013/43)
Număr celex: 32013R1409

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Banca Centrală Europeană (BCE) solicită statistici la nivel de țară și statistici comparative referitoare la plăți pentru a-și îndeplini atribuțiile. Articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că pot fi colectate informații în domeniul statisticilor referitoare la plăți și sisteme de plăți. Aceste date sunt esențiale pentru identificarea și monitorizarea evoluțiilor de pe piețele plăților din statele membre, precum și pentru contribuirea la promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

(2) Articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), colectează fie de la autoritățile competente, fie direct de la agenții economici, informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea de către aceasta a misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Articolul 5.2 din Statutul SEBC impune BCN să îndeplinească, în măsura posibilă, atribuțiile descrise la articolul 5.1.

(3) Eurosistemul colectează informații referitoare la plăți în conformitate cu Orientarea BCE/2007/9. În interesul îmbunătățirii calității și fiabilității statisticilor referitoare la plăți și al asigurării acoperirii complete a unităților de observare statistică cu obligații de raportare, informațiile relevante ar trebui colectate direct de la agenții raportori.

(4) Metodologia conform căreia sunt colectate informațiile referitoare la plăți ar trebui să țină seama de evoluțiile cadrului legal pentru plăți din Uniunea Europeană, în special Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului și articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

(5) Poate fi oportun pentru BCN să colecteze de la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale BCE, ca parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică stabilit de BCN în propria lor sferă de responsabilitate, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național sau cu practicile existente, și care este folosit, de asemenea, în alte scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor statistice ale BCE să nu fie periclitată. De asemenea, aceasta poate avea ca efect reducerea sarcinii de raportare. Pentru a promova transparența, în aceste cazuri este necesar ca agenții raportori să fie informați că datele sunt culese și în alte scopuri statistice. În cazuri specifice, BCE se poate baza pe informațiile statistice colectate în alte astfel de scopuri pentru îndeplinirea cerințelor sale.

(6) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate de BCE în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), cât și statelor membre din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informațiilor statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru efectuarea în timp util a pregătirilor din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro. Prin urmare, dispozițiile prezentului regulament pot fi extinse astfel încât să se aplice BCN ale statelor membre din afara zonei euro, prin cooperarea acestor BCN cu Eurosistemul pe baza unei recomandări a BCE.

(7) Ar trebui să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(8) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezentul regulament, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare. La punerea în aplicare a procedurii se va ține cont de opiniile Comitetului de statistică ("STC") al SEBC. BCN și alte comitete ale SEBC pot propune astfel de modificări tehnice ale anexelor prin intermediul STC,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

(a) "agent raportor" și "rezident" au sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

(b) "serviciu de plată", "prestator de servicii de plată", "instituție de plată" și "sistem de plăți" au sensurile stabilite la articolul 4 din Directiva 2007/64/CE;

(c) "emitent de monedă electronică" și "instituție emitentă de monedă electronică" au sensul stabilit la articolul 2 din Directiva 2009/110/CE;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...