Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1373/2013 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc (text codificat)
Număr celex: 32013R1373

Modificări (...)

În vigoare de la 09 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), în special articolul 161 alineatul (3), articolul 170 primul paragraf și articolul 192 alineatul (2), coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1518/2003 al Comisiei din 28 august 2003 de stabilire a normelor de aplicare a regimului licențelor de export în sectorul cărnii de porc a fost modificat în mod substanțial și de mai multe ori (1). Din motive de claritate și raționalitate, regulamentul menționat ar trebui codificat.

(1) A se vedea anexa V.

(2) Trebuie stabilite norme de aplicare specifice pentru licențele de export în sectorul cărnii de porc, care să includă în special prevederi privitoare la depunerea cererilor și la informațiile pe care este necesar să le conțină cererile și licențele, în plus față de cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole.

(3) Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a sistemului licențelor de export, ar trebui stabilită rata garanției pentru licențele de export, în baza sistem. Având în vedere riscul apariției speculațiilor, inerente sectorului cărnii de porc, ar trebui ca licențele de export să nu fie transferabile și ar trebui prevăzute condiții precise pentru accesul operatorilor la acest sistem.

(4) Potrivit articolului 169 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, respectarea obligațiilor ce decurg din acordurile încheiate în temeiul articolului 218 din tratat privind volumul de export se asigură pe baza licențelor de export. Prin urmare, ar trebui stabilit un program detaliat pentru prezentarea cererilor și emiterea licențelor.

(5) În plus, decizia privind cererile pentru licențe de export ar trebui notificată numai după examinarea lor. Această perioadă de examinare ar trebui să permită Comisiei să evalueze cantitățile pentru care au fost depuse solicitări, precum și cheltuielile aferente și, dacă este necesar, să ia măsurile speciale cu privire, în special, la cererile nerezolvate încă. Este în interesul operatorilor ca cererile pentru licențe să poată fi retrase după ce a fost stabilit coeficientul de acceptare.

(6) Comisia trebuie să dispună de informații precise referitoare la cererile de licențe și la utilizarea licențelor emise pentru a se putea administra sistemul de licențe. În vederea gestionării eficiente, statele membre ar trebui să folosească sistemele de informare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 792/2009 al Comisiei din 31 august 2009 de stabilire a normelor detaliate pentru comunicarea Comisiei de către statele membre a informațiilor și documentelor cu privire la implementarea organizării comune a piețelor, la sistemul de plăți directe, la promovarea produselor agricole și la regimul aplicabil regiunilor ultraperiferice și insulelor mici din Marea Egee.

(7) În cazul cererilor pentru cantități mai mici sau egale cu 25 tone, licența de export ar trebui emisă imediat, în cazul în care acest lucru este solicitat de către operatori. În acest caz, licența nu trebuie să facă obiectul unei măsuri speciale adoptate de Comisie.

(8) Pentru a se asigura urmărirea precisă a cantităților pentru export ar trebui prevăzută o derogare de la normele privind toleranțele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

(9) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Toate exporturile de produse din sectorul cărnii de porc pentru care se solicită restituiri la export fac obiectul prezentării unei licențe de export, cu stabilirea în avans a restituirii.

Articolul 2

(1) Licențele de export sunt valabile 90 de zile de la data emiterii în sensul articolului 22 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 376/2008.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...