Parlamentul României

Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP.

(2) În înțelesul prezentei legi, prin perimetre ale unităților din subordinea ANP se înțelege secțiile de deținere aparținând unui penitenciar și locurile delimitate din interiorul sectorului de deținere al unui penitenciar la care au acces persoanele private de libertate.

Art. 2. -

(1) Blocarea și întreruperea radiocomunicațiilor se realizează numai în scopul prevenirii utilizării neautorizate, de către persoanele private de libertate, în interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete și informații, inclusiv telefoanele mobile.

(2) Blocarea și întreruperea radiocomunicațiilor au la bază perturbarea radiocomunicațiilor.

(3) Perturbarea poate fi efectuată printr-un semnal electromagnetic sau o modificare a însuși mediului de propagare.

(4) Soluția tehnică identificată pentru crearea perturbațiilor electromagnetice este integrată într-un sistem a cărui funcționare poate fi monitorizată de la distanță. Sistemul este compus dintr-o combinație specifică mai multor tipuri de aparate și, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate și destinate utilizării permanente pentru blocarea și întreruperea radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea ANP și are următoarele caracteristici operaționale:

a) funcționează strict în benzi de frecvențe radio stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, pentru furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, conform destinației prevăzute în tabelul național de atribuire a frecvențelor radio, după analiza acestora în cadrul Comisiei interdepartamentale de radiocomunicații;

b) blochează și întrerupe comunicările dintre deținuți și terțe persoane, efectuate în alte condiții decât cele prevăzute de lege;

c) funcționează la cea mai mică putere, din punct de vedere tehnic, pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1);

d) este instalat în locuri aflate sub protecția personalului unității penitenciare și inaccesibile deținuților;

e) respectă cerința prevăzută la art. 3 alin. (2);

f) nu depășește limitele impuse de legislația națională în ceea ce privește expunerea populației generale la undele electromagnetice;

g) nu reține informațiile privind traficul, localizarea, precum și informațiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator, precum și conținutul comunicării: imagini, sunete și informații;

h) nu perturbă activitatea curentă din penitenciar.

Art. 3. -

(1) Instalarea, punerea în funcțiune și utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor se realizează cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc în care urmează a se utiliza un astfel de sistem și numai după informarea instituțiilor reprezentate în Comisia interdepartamentală de radiocomunicații.

(2) Instalarea, punerea în funcțiune și utilizarea sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează în asemenea condiții încât să se evite, într-o măsură rezonabilă, afectarea rețelelor și serviciilor de comunicații din exteriorul unităților din subordinea ANP.

Art. 4. -

(1) Titularii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio care furnizează rețele sau servicii de comunicații electronice vor acorda ANCOM și ANP, acolo unde este cazul, sprijin prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informații, modificarea temporară a unor parametri tehnici de funcționare a rețelelor și orice acțiune necesară instalării, punerii în funcțiune și utilizării sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4), în condițiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2).

(2) În cazul în care sistemele prevăzute la art. 2 alin. (4) produc interferențe prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM poate dispune suspendarea ori modificarea condițiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în unitățile subordonate ANP.

(3) În situația în care aparatele destinate blocării ori întreruperii radiocomunicațiilor în unitățile subordonate ANP sunt ori devin ineficiente ca urmare a propagării semnalului radio transmis prin rețele de comunicații electronice, ANCOM poate stabili, în cazuri specifice, modificarea unor condiții tehnice și operaționale a frecvențelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi dispuse simultan, în vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2 alin. (1).

Art. 5. -

(1) ANP achiziționează servicii destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din sistemul penitenciar, precum și servicii de consultanță și proiectare, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) are ca obiectiv:

a) asigurarea funcționării sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4);

b) întocmirea documentației de atribuire ce cuprinde toate informațiile legate de contractul de achiziție publică a serviciilor de blocare și întrerupere a radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din sistemul penitenciar, procedura de atribuire a acestuia, caietul de sarcini în care sunt incluse specificațiile tehnice ale sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4) sau, după caz, documentația descriptivă.

Art. 6. -

(1) În vederea achiziționării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate, și se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziționarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată și neutilizată până la închiderea exercițiului bugetar se reportează în anul următor și va fi folosită cu aceeași destinație.

Art. 7. -

(1) În limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1), prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unitățile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor. Stabilirea unităților penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităților pe linia siguranței deținerii, ținându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanță descoperite, amplasarea geografică și arhitectura unității de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deținute și regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranță și închis, precum și implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video și control acces.

(2) Dispozițiile art. 1-5 se aplică și după perioada prevăzută la art. 6 alin. (1), sens în care ANP identifică sursele de finanțare necesare continuării activității de blocare și întrerupere a radiocomunicațiilor efectuate în afara prevederilor legale în perimetrele unităților din subordinea ANP.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 19 decembrie 2013.

Nr. 374.

;
se încarcă...