Comisia Europeană

Decizia nr. 771/2013 de instituire a Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și de abrogare a Deciziilor 2004/20/CE și 2007/372/CE
Număr celex: 32013D0771

Modificări (...)

În vigoare de la 19 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 împuternicește Comisia să delege competențe agențiilor executive, în vederea aplicării parțiale sau integrale a unui program sau proiect al Uniunii, în numele său și pe răspunderea sa.

(2) Încredințarea sarcinilor de punere în aplicare ale programului agențiilor executive are scopul de a-i permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și funcțiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul și la responsabilitatea finală pentru activitățile gestionate de agențiile executive.

(3) Delegarea sarcinilor legate de punerea în aplicare a programului către o agenție executivă necesită o delimitare clară între etapele de programare, care implică o largă marjă de discreție în efectuarea unei alegeri motivată de considerente politice, aceasta fiind realizată de Comisie, și punerea în aplicare a programului, care ar trebui să fie încredințată agenției executive.

(4) Prin Decizia 2004/20/CE, Comisia a instituit Agenția Executivă pentru Energia Inteligentă (denumită în continuare "agenția") și i-a încredințat gestionarea acțiunilor comunitare în domeniul energiei regenerabile și al eficienței energetice.

(5) Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenției prin Decizia 2007/372/CE extinzându-l la gestionarea de noi proiecte și programe în domeniul inovării, al spiritului antreprenorial și al mobilității și schimbându-i denumirea în Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare.

(6) Agenția înființată prin Decizia 2004/20/CE a demonstrat că externalizarea gestionării anumitor programe operaționale specifice a permis direcțiilor generale de tutelă să se concentreze asupra aspectelor politice ale programelor. Având în vedere persistența constrângerilor bugetare ale UE, delegarea de sarcini către o agenție executivă se dovedește a fi mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Cele două evaluări intermediare ale agenției au demonstrat faptul că, în general, agenția funcționează bine și constituie un mecanism eficient și eficace de punere în aplicare a inițiativelor care țin de responsabilitatea sa operațională.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020" (1), Comisia a propus utilizarea opțiunii de a recurge pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(1) COM(2011) 500 final.

(8) Analiza costuri-beneficii (2) realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că costurile preconizate vor fi de 295 milioane EUR, față de 399 milioane EUR în cazul scenariului de gestionare în intern. În ceea ce privește beneficiile, sunt preconizate economii de 104 milioane EUR, prin punerea în aplicare a scenariului externalizării către agenție în comparație cu scenariul gestionării în intern. În plus, alinierea mai coerentă a portofoliilor de programe la competențele esențiale ale agenției și la identitatea sa consacrată va duce la importante beneficii calitative. Analiza a demonstrat că, prin îmbinarea gestionării Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) (3) (denumit în continuare "Orizont 2020"), a Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii (2014-2020) (4) (denumit în continuare "COSME") și a Programului pentru mediu și politici climatice (5) (denumit în continuare "LIFE"), agenția va beneficia de sinergii, de o simplificare și de economii de scară. Punerea în comun a tuturor aspectelor "instrumentului pentru IMM-uri" din cadrul Orizont 2020 va oferi în plus un punct unic de acces la beneficiarii potențiali și va garanta o coerență a furnizării serviciilor. În cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (6) (denumit în continuare "FEPAM"), acțiunile preconizate în cadrul componentei politicii maritime integrate corespund bine profilului actual al agenției legat de inovare și competitivitate. Transferul gestionării moștenirii programului Marco Polo (2007-2013) către Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele va permite centralizarea și mai accentuată a gestionării programelor de infrastructură pentru transporturi în cadrul agenției menționate anterior și, prin urmare, va oferi beneficiarilor un punct de acces unic la finanțare.

(2) Analiza cost-beneficiu a delegării anumitor sarcini cu privire la punerea în aplicare a programelor Uniunii 2014-2020 către agenții executive (Raport final), 19 august 2013.

(3) COM(2011) 809 final.

(4) COM(2011) 834 final.

(5) COM(2011) 874 final.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...