Comisia Europeană

Decizia nr. 770/2013 de instituire a Agenției executive pentru consumatori, sănătate și alimente și de abrogare a Deciziei 2004/858/CE
Număr celex: 32013D0770

Modificări (...)

În vigoare de la 19 decembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 58/2003 abilitează Comisia să delege competențe către agenții executive pentru a implementa programe sau proiecte ale Uniunii, integral sau parțial, în numele și pe răspunderea ei.

(2) Scopul încredințării către agențiile executive a sarcinii de implementare a unor programe este acela de permite Comisiei să se concentreze asupra activităților și a funcțiilor sale prioritare care nu pot fi externalizate, fără a renunța la controlul și la responsabilitatea finală asupra activităților gestionate de agențiile executive respective.

(3) Delegarea sarcinilor de implementare a unor programe către o agenție executivă necesită o separare clară între etapele de programare, care implică un nivel înalt de discreție în luarea unor decizii determinate de considerente de politică, aceasta fiind realizată de Comisie, și implementarea programului, care ar trebui încredințată agenției executive.

(4) Prin Decizia 2004/858/CE, Comisia a instituit Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică (denumită în continuare "agenția"), căreia i-a încredințat gestionarea programului de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 decembrie 2008, adoptat prin Decizia nr. 1786/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(5) Ulterior, Comisia a modificat mandatul agenției de mai multe ori, adăugând gestionarea unor noi proiecte și programe. Decizia 2008/544/CE a Comisiei a transformat "Agenția Executivă pentru Programul de Sănătate Publică" în "Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori", extinzându-i mandatul până la 31 decembrie 2015 și incluzând în acesta implementarea Programului de Sănătate Publică 2008-2013 adoptat prin Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Programului privind protecția consumatorilor 2007-2013 adoptat prin Decizia nr. 1926/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Directiva 2000/29/CE a Consiliului și de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. Decizia de punere în aplicare 2012/740/UE a Comisiei a extins sfera de cuprindere a activităților agenției la măsurile de formare profesională în afara statelor membre, încredințând agenției gestionarea măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare vizate de Decizia C (2012) 1548 a Comisiei și de articolul 22 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. De asemenea, Comisia a încredințat agenției gestionarea acordului cu ANEC, vocea consumatorilor europeni în materie de standardizare, care este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

(6) Agenția înființată prin Decizia 2004/858/CE și-a demonstrat eficacitatea și eficiența. O evaluare intermediară a Agenției Executive pentru Sănătatea Publică (cunoscută din iulie 2008 sub denumirea de Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori) a fost realizată de consultanți externi. Raportul final din decembrie 2010 a arătat că sarcinile de implementare a programului privind sănătatea publică ar putea fi efectuate mai eficient de către agenție, asigurând în același timp gestionarea globală de către Comisie a respectivelor programe și măsuri ale Uniunii.

(7) În comunicarea sa din 29 iunie 2011 intitulată "Un buget pentru Europa 2020", Comisia a propus utilizarea opțiunii de recurgere pe scară mai largă la agențiile executive existente pentru punerea în aplicare a programelor Uniunii în următorul cadru financiar multianual.

(8) Analiza costuri-beneficii realizată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 a arătat că încredințarea către o agenție a sarcinilor de implementare a Programului privind protecția consumatorilor, a Programului privind sănătatea publică și a măsurilor de formare profesională în domeniul siguranței alimentare ar genera beneficii calitative și cantitative semnificative în comparație cu scenariul gestionării în intern, caz în care toate aspectele noilor programe ar fi gestionate în intern, de către Comisie. Cele trei programe succesoare sunt în conformitate cu mandatul și misiunea agenției și reprezintă o continuare a activităților agenției. Agenția a acumulat competență, experiență și capacitate în ceea ce privește gestionarea programelor respective de-a lungul mai multor ani. Prin urmare, Comisia, precum și beneficiarii programului, ar beneficia de expertiza și experiența acumulată de agenție și de câștigurile în productivitate rezultante, în particular de o gestionare de înaltă calitate a programelor, de o simplificare a procedurilor și de o mai bună prestare a serviciilor materializate în încheierea mai rapidă a contractelor și în plăți mai rapide. De-a lungul timpului, agenția a dezvoltat modalități eficiente pentru asigurarea proximității beneficiarilor și un nivel înalt de vizibilitate a Uniunii ca promotor al programelor în cauză. Delegarea către agenție a gestionării programelor ar asigura continuitatea activităților pentru beneficiarii și pentru toate părțile interesate de programele a căror gestionare a fost delegată în prezent. Prin urmare, trecerea la o gestionare în intern ar avea efect perturbativ. Delegarea către agenție a gestionării programelor este estimată să genereze economii în valoare de 14 milioane EUR în perioada 2014-2024 în comparație cu scenariul gestionării în intern.

(9) Pentru a oferi agențiilor executive o identitate coerentă, în momentul în care le-a stabilit noile mandate, Comisia a grupat activitatea, în măsura posibilului, pe domenii tematice de politici.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...