Parlamentul României

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Cărți (1), Reviste (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Prezenta lege reglementează, pentru absolvenții de învățământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(2) Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii, de a consolida competențele și abilitățile profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă și pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum și de dobândire de experiență și vechime în muncă și, după caz, în specialitate.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) stagiar - debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepția celor care dovedesc că au desfășurat, potrivit legii, activitate profesională în același domeniu, anterior absolvirii;

b) contractul de stagiu - un contract încheiat între angajator și stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

c) angajator - persoana care se regăsește în situațiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Puneri în aplicare (1)

d) mentor - persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului și care participă la activitatea de evaluare;

e) evaluarea - procedura prin care se finalizează stagiul și care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;

f) perioada de stagiu - perioada de timp cuprinsă între data angajării și data finalizării stagiului și care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverințe semnat/semnate de angajator; Reviste (1)

g) comisia de evaluare - comisia ai cărei membri sunt desemnați conform deciziei angajatorului și care la sfârșitul perioadei de stagiu evaluează și eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

CAPITOLUL II Organizarea perioadei de stagiu

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Perioada de stagiu se desfășoară pe baza unui program de activități aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul.

(2) Programul de activități pe perioada stagiului cuprinde:

a) obiectivele și indicatorii de performanță cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

b) planificarea activităților ce urmează să fie desfășurate, în funcție de nivelul competențelor și deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4. -

(1) Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă și a contractului de stagiu. Reviste (1)

(2) Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activități și/sau exercitarea altor atribuții în afara celor prevăzute în fișa postului și în contractul de stagiu.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) La propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariații calificați, cu o experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

(2) Un mentor poate să coordoneze și să supravegheze, în același timp, cel mult 3 stagiari.

(3) Desfășurarea activității de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

Art. 6. -

Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancționat cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar sancțiunea disciplinară nu a fost radiată, în condițiile legii.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

Mentorul are următoarele obligații:

a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

b) propune modalități de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

d) este membru în comisia de evaluare.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Comisia de evaluare întocmește, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a) descrierea activității desfășurate de stagiar;

b) gradul de realizare a obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în programul de activități desfășurat în perioada de stagiu;

c) competențele și deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuțiilor corespunzătoare postului ocupat și clauzelor contractului de stagiu;

d) conduita și gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e) concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu;

f) alte mențiuni.

(2) Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3) Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverință de finalizare a stagiului.

Art. 9. -

(1) În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligația de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(2) Raportul întocmit în condițiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul și este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care își desfășoară activitatea stagiarul, numește, în condițiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

Art. 10. -

Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător și în situația sancționării disciplinare a mentorului cu una dintre sancțiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b) -d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

(1) Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmește raportul de stagiu.

(2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activități desfășurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu și este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

(3) Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta își desfășoară activitatea.

CAPITOLUL III Procedura de evaluare a stagiarului

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

Evaluarea activității stagiarului se realizează pe baza:

a) analizei gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți;

b) aprecierii nivelului de consolidare a competențelor și de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupații din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;

c) raportului de stagiu prevăzut la art. 11.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoștința stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.

(2) Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

(3) Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverințe prin care se recunoaște finalizarea stagiului.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoștință. Puneri în aplicare (1)

(5) Angajatorul este obligat să soluționeze contestația cel mai târziu în ultima zi a stagiului.

(6) După primirea răspunsului la contestație, stagiarul se poate adresa instanței judecătorești competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestație.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

(1) În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligația de a elibera stagiarului certificatul/adeverința de finalizare a stagiului.

(2) Certificatul/adeverința sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul angajatorul.

(3) Modelul certificatului/adeverinței prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL IV Contractul de stagiu

Art. 16. -

(1) Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condițiile prezentei legi.

(2) Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepția situațiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

(3) Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

Art. 17. -

(1) Drepturile și obligațiile părților cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condițiile prezentei legi, și se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil și din regulamentul intern.

(2) Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabilește prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

Art. 18. - Reviste (2)

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părți, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condițiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 19. -

(1) Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condițiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(2) Durata suspendării contractului individual de muncă și cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3) După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul își continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2).

Art. 20. - Referințe în cărți (1)

(1) La sfârșitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(2) Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe același post, un absolvent de învățământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condițiile prezentei legi.

Art. 21. -

(1) Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanțată de angajator, în condițiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu poate avea inițiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adițional la contractul individual de muncă.

(2) Durata obligației stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de muncă.

(3) Nerespectarea de către stagiar a dispoziției prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adițional la contractul individual de muncă.

Art. 22. -

(1) Contractul de stagiu poate înceta:

a) de drept;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...