Parlamentul European

Acordul nr. 694/UE/2013 interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere
Număr celex: 22013A1130(01)ëä

Modificări (...)

În vigoare de la 30 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ,

- având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

- având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6),

- având în vedere Regulamentul de procedură al Parlamentului, în special articolul 127 alineatul (1),

- având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 20 alineatele (8) și (9),

- având în vedere declarația comună a Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene cu ocazia votului Parlamentului asupra adoptării Regulamentului (UE) nr. 1024/2013,

A. întrucât Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 conferă Băncii Centrale Europene (BCE) atribuții specifice în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, cu scopul de a contribui la siguranța și soliditatea instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar din Uniunea Europeană și din fiecare stat membru care participă la mecanismul unic de supraveghere (MUS);

B. întrucât articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că BCE este autoritatea competentă pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere care îi sunt conferite în temeiul regulamentului în cauză;

C. întrucât conferirea atribuțiilor de supraveghere implică o responsabilitate semnificativă pentru BCE de a contribui la stabilitatea financiară în Uniune, utilizându-și competențele de supraveghere în mod cât mai eficace și proporțional;

D. întrucât conferirea oricăror competențe de supraveghere la nivelul Uniunii ar trebui să fie compensată de cerințe adecvate de răspundere; întrucât, în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE este, așadar, responsabilă pentru punerea în aplicare a regulamentului în cauză în fața Parlamentului și a Consiliului, ca instituții cu legitimitate democratică ce reprezintă cetățenii Uniunii și statele membre;

E. întrucât articolul 20 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede obligația BCE de a coopera în mod deschis în cazul oricăror investigații efectuate de către Parlamentul European în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

F. întrucât articolul 20 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, la cerere, președintele Consiliului de supraveghere al BCE poartă discuții confidențiale neconsemnate în scris, în spatele ușilor închise, cu președintele și vicepreședinții comisiei competente a Parlamentului European în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere ale BCE, în măsura în care astfel de discuții sunt necesare pentru exercitarea competențelor Parlamentului European în temeiul TFUE; întrucât articolul în cauză impune ca măsurile de organizare a discuțiilor respective să asigure confidențialitatea deplină, în conformitate cu obligațiile de confidențialitate impuse BCE ca autoritate competentă conform dreptului Uniunii;

G. întrucât articolul 15 alineatul (1) din TFUE prevede ca instituțiile Uniunii să își desfășoare activitatea cât mai deschis posibil; întrucât condițiile care reglementează confidențialitatea documentelor BCE sunt prevăzute în Decizia 2004/258/CE a BCE (BCE/2004/3); întrucât decizia în cauză prevede că orice cetățean al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică rezidentă sau având sediul social într-un stat membru are drept de acces la documentele BCE, sub rezerva condițiilor și limitelor definite în decizia în cauză; întrucât, în conformitate cu decizia în cauză, BCE refuză divulgarea informațiilor în cazul în care aceasta ar aduce atingere unor interese publice sau private specificate;

H. întrucât divulgarea informațiilor legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit nu este la latitudinea BCE, ci este supusă limitelor și condițiilor stabilite de dispozițiile relevante din dreptul Uniunii aplicabile atât Parlamentului, cât și BCE; întrucât, în conformitate cu articolul 37.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE ("Statutul SEBC"), persoanele care au acces la date care intră sub incidența legislației Uniunii care impune obligația păstrării secretului se supun acestei legislații;

I. întrucât considerentul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 menționează că orice obligații de raportare față de Parlamentul European ar trebui să se supună cerințelor relevante privind secretul profesional; întrucât considerentul 74 și articolul 27 alineatul (1) din regulamentul în cauză stipulează că membrii Consiliului de supraveghere, comitetul director, personalul BCE și personalul detașat de statele membre participante care îndeplinesc atribuții de supraveghere fac obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la articolul 37 din Statutul SEBC și în actele relevante din dreptul Uniunii; întrucât articolul 339 din TFUE și articolul 37 din Statutul SEBC prevăd că membrii organelor de conducere, precum și personalul BCE și cel al băncilor centrale naționale au obligația de a păstra secretul profesional;

J. întrucât, în conformitate cu articolul 10.4 din Statutul SEBC, reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE sunt confidențiale;

K. întrucât articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că în scopul îndeplinirii atribuțiilor care îi sunt conferite în temeiul regulamentului în cauză, BCE aplică integral dreptul relevant al Uniunii și, în cazul în care acesta cuprinde directive, legislația națională care transpune respectivele directive;

L. întrucât, sub rezerva unor modificări ulterioare și a unor acte legislative viitoare relevante, dispozițiile relevante din dreptul Uniunii privind procesarea informațiilor care sunt considerate confidențiale, în special articolele 53-62 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, impun obligații stricte privind secretul profesional autorităților competente și personalului lor în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de credit; întrucât toate persoanele care lucrează sau au lucrat pentru autoritățile competente sunt supuse obligației de a păstra secretul profesional; întrucât informațiile confidențiale pe care aceste persoane le primesc în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate numai sub formă de rezumat sau în formă agregată, astfel încât să nu se poată identifica instituțiile de credit individuale, fără a aduce însă atingere situațiilor care fac obiectul dreptului penal;

M. întrucât articolul 27 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede că, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi sunt conferite prin regulamentul în cauză, BCE este autorizată, în limitele și în condițiile prevăzute de dreptul relevant al Uniunii, să facă schimb de informații cu autoritățile și organele naționale și ale Uniunii în cazurile în care dreptul relevant al Uniunii permite autorităților naționale competente să divulge informații entităților respective sau în cazurile în care statele membre pot prevedea o astfel de divulgare în temeiul dreptului relevant al Uniunii;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...