Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1075/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (reformare) (BCE/2013/40)
Număr celex: 32013R1075

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Întrucât Regulamentul (CE) nr. 24/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind statisticile referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în operațiuni de securitizare (BCE/2008/30) trebuie să fie modificat în mod substanțial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societățile vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare (SVI) fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticilor monetare și financiare. În plus, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să stabilească unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare din cadrul unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și îi acordă acesteia dreptul de a scuti, total sau parțial, anumite categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(3) Scopul datelor privind SVI este de a oferi BCE statistici adecvate în privința activităților financiare ale subsectorului SVI din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) Date fiind legăturile strânse dintre activitățile de securitizare ale SVI și ale instituțiilor financiare monetare (IFM), este necesară o raportare consecventă, complementară și integrată de către IFM și SVI. Prin urmare, informațiile statistice furnizate în conformitate cu prezentul regulament trebuie analizate având în vedere cerințele de raportare a datelor aplicate IFM cu privire la creditele securitizate, astfel cum sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul consolidat al sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33).

(5) Abordarea raportării integrate de către SVI și IFM și derogările prevăzute în prezentul regulament au obiectivul de a minimiza sarcina de raportare pentru agenții raportori și de a evita suprapunerile în cadrul raportării informațiilor statistice de către SVI și IFM.

(6) BCN ar trebui să aibă dreptul de a scuti SVI de la cerințele de raportare statistică care ar cauza costuri inacceptabil de mari în comparație cu beneficiul lor statistic.

(7) Deși regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") nu conferă drepturi și nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "statele membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informațiilor statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru efectuarea în timp util în domeniul statistic a pregătirilor pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(8) Se aplică standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul nr. 2533/98 al Consiliului.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "SVI" înseamnă o întreprindere constituită potrivit dreptului național sau dreptului Uniunii în baza unuia dintre următoarele temeiuri:

(i) dreptul contractelor, ca un fond comun administrat de societăți de administrare;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...