Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1074/2013 privind cerințele de raportare statistică aplicabile oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (reformare) (BCE/2013/39)
Număr celex: 32013R1074

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al Băncii Centrale Europene din 14 iunie 2006 privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (BCE/2006/8) trebuie modificat substanțial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană; acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale. Articolul 2 alineatul (2) litera (b) prevede și faptul că oficiile poștale care prestează servicii de virament (denumite în continuare "oficii poștale care prestează servicii de virament") fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare, în măsura necesară pentru a asigura respectarea obligațiilor de raportare statistică către BCE în domeniul statisticilor monetare și financiare.

(3) Scopul datelor privind oficiile poștale care prestează servicii de virament este de a oferi BCE statistici adecvate referitoare la activitățile financiare din subsectorul oficii poștale care prestează servicii de virament din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) În temeiul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul sectorului instituții financiare monetare (BCE/2013/33), unitățile de observare statistică cu obligații de raportare sunt instituțiile financiare monetare (IFM) rezidente pe teritoriul statelor membre din zona euro.

(5) Agregatele monetare din zona euro și contrapartidele acestora sunt extrase în principal din datele cuprinse în bilanțurile IFM, colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 (BCE/2013/33). Cu toate acestea, agregatele monetare din zona euro includ nu numai pasivele monetare ale IFM în raport cu instituțiile financiare nemonetare din zona euro, exclusiv administrația centrală, dar și pasivele monetare ale administrației centrale în raport cu instituțiile financiare nemonetare din zona euro, exclusiv administrația centrală.

(6) În unele state membre participante, oficiile poștale care prestează servicii de virament nu mai aparțin sectorului administrației centrale în temeiul Sistemului european de conturi revizuit (denumit în continuare "SEC 2010"), prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 549/2010, și nu se limitează la primirea de depozite numai în numele trezoreriilor lor naționale, ci pot primi depozite și în cont propriu.

(7) Oficiile poștale care prestează servicii de virament și care primesc depozite desfășoară, în această privință, activități similare celor desfășurate de IFM. Ambele tipuri de entități ar trebui, prin urmare, sa fie supuse unor cerințe similare de raportare statistică, în măsura în care respectivele obligații sunt relevante pentru activitatea lor.

(8) Este necesară asigurarea unui tratament armonizat și a disponibilității informațiilor statistice privind depozitele primite de oficiile poștale care prestează servicii de virament,

(9) Trebuie să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(10) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a impune sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "agent raportor" și "rezident" au sensul stabilit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...