Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman
Număr celex: 32004R0854

În vigoare de la 25 iunie 2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 5 iunie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziția comună a Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO C 48 E, 24.2.2004, p. 82), poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 16 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește norme generale de igienă care se aplică tuturor alimentelor și Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală.

(2) Sunt necesare norme specifice pentru controalele oficiale privind produsele de origine animală, astfel încât să fie luate în considerare anumite aspecte specifice asociate acestui tip de produse.

(3) Domeniul de aplicare al normelor specifice privind controalele ar trebui să îl reflecte pe cel al normelor specifice de igienă pentru operatorii din sectorul alimentar stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Cu toate acestea, statele membre trebuie, de asemenea, să efectueze controale oficiale corespunzătoare pentru a determina aplicarea normelor naționale stabilite în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din regulamentul menționat. Acestea pot, în acest scop, extinde principiile enunțate de prezentul regulament la aceste norme.

(4) Controalele oficiale ale produselor de origine animală ar trebui să cuprindă toate aspectele care au importanță în privința protecției sănătății publice și, după caz, pentru sănătatea animală și bunăstarea animalelor. Aceste controale trebuie să se bazeze pe cele mai recente informații relevante și, prin urmare, trebuie să fie posibilă adaptarea acestora în funcție de noile informații relevante disponibile.

(5) Legislația comunitară în domeniul siguranței alimentelor trebuie fundamentată pe o bază științifică solidă. În acest sens, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor trebuie să fie consultată de fiecare dată când este necesar.

(6) Natura și intensitatea controalelor oficiale trebuie fundamentate pe o evaluare a riscurilor pentru sănătatea publică, sănătatea animală și bunăstarea animalelor, după caz, tipul de tratament efectuat și cantitatea produsă și operatorul din sectorul alimentar în cauză.

(7) Este necesar să se prevadă adaptarea anumitor reguli de control specifice prin utilizarea procedurii transparente prevăzute în Regulamentele (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 pentru luarea în considerare cu suplețe a nevoilor specifice unităților care utilizează metode tradiționale, cu producție mică ori situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice. Procedura trebuie, de asemenea, să permită punerea în aplicare a unor proiecte pilot care să testeze noile metode în ceea ce privește controalele de igienă pentru carne. Cu toate acestea, această suplețe nu trebuie să pericliteze realizarea obiectivelor în domeniul igienei alimentelor.

(8) Controalele oficiale privind producția de carne sunt necesare pentru a verifica dacă operatorii din sectorul alimentar respectă regulile de igienă, precum și criteriile și obiectivele stabilite de legislația comunitară. Aceste controale trebuie să includă audituri ale activităților operatorilor din sectorul alimentar și inspecții, inclusiv verificări ale controalelor efectuate chiar de operatori.

(9) Este necesar ca sarcinile de audit și de inspecție în abatoare, în unitățile de prelucrare a vânatului și în anumite secții de tranșare să fie realizate de către medicii veterinari oficiali, având în vedere competențele specializate de care aceștia dispun. Statele membre trebuie să poată decide cui trebuie să îi fie încredințate sarcinile de audit și de inspecție în celelalte tipuri de unități.

(10) Controalele oficiale privind producția de moluște bivalve vii și produsele pescărești sunt necesare pentru a verifica dacă sunt respectate criteriile și obiectivele stabilite de legislația comunitară. Controalele oficiale privind producția de moluște bivalve vii trebuie să vizeze în special zonele de relocare și de producție precum și produsul final.

(11) Controalele oficiale privind producția de lapte crud sunt necesare pentru a verifica dacă sunt respectate criteriile și obiectivele stabilite de legislația comunitară. Aceste controale oficiale trebuie să vizeze în special exploatațiile pentru produse lactate și laptele crud la colectarea acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...