Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman Număr celex: 32004R0854

În vigoare de la 15.07.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 5 iunie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comună a Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO C 48 E, 24.2.2004, p. 82), poziţia Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 16 aprilie 2004.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte norme generale de igienă care se aplică tuturor alimentelor şi Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului stabileşte norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală.

(2) Sunt necesare norme specifice pentru controalele oficiale privind produsele de origine animală, astfel încât să fie luate în considerare anumite aspecte specifice asociate acestui tip de produse.

(3) Domeniul de aplicare al normelor specifice privind controalele ar trebui să îl reflecte pe cel al normelor specifice de igienă pentru operatorii din sectorul alimentar stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Cu toate acestea, statele membre trebuie, de asemenea, să efectueze controale oficiale corespunzătoare pentru a determina aplicarea normelor naţionale stabilite în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din regulamentul menţionat. Acestea pot, în acest scop, extinde principiile enunţate de prezentul regulament la aceste norme.

(4) Controalele oficiale ale produselor de origine animală ar trebui să cuprindă toate aspectele care au importanţă în privinţa protecţiei sănătăţii publice şi, după caz, pentru sănătatea animală şi bunăstarea animalelor. Aceste controale trebuie să se bazeze pe cele mai recente informaţii relevante şi, prin urmare, trebuie să fie posibilă adaptarea acestora în funcţie de noile informaţii relevante disponibile.

(5) Legislaţia comunitară în domeniul siguranţei alimentelor trebuie fundamentată pe o bază ştiinţifică solidă. În acest sens, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să fie consultată de fiecare dată când este necesar.

(6) Natura şi intensitatea controalelor oficiale trebuie fundamentate pe o evaluare a riscurilor pentru sănătatea publică, sănătatea animală şi bunăstarea animalelor, după caz, tipul de tratament efectuat şi cantitatea produsă şi operatorul din sectorul alimentar în cauză.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...