Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare) (BCE/2013/38)
Număr celex: 32013R1073

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2007/8) trebuie să fie modificat în mod substanțial, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că fondurile de investiții (FI) fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticilor monetare și financiare. În plus, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 obligă BCE să stabilească unitățile de observare statistică cu obligații de raportare din cadrul unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și îi acordă acesteia dreptul de a scuti, total sau parțial, anumite categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(3) Pentru a-și îndeplini misiunile și pentru a monitoriza activitățile financiare, altele decât cele desfășurate de instituțiile financiare monetare (IFM), SEBC solicită informații statistice de înaltă calitate cu privire la activitatea FI. Scopul principal al acestor informații este de a oferi BCE o imagine statistică cuprinzătoare a sectorului FI din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "statele membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic.

(4) Pentru limitarea sarcinii de raportare, BCN pot culege informațiile necesare referitoare la FI de la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică ce servește altor scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. Pentru a promova transparența, este oportună, în asemenea cazuri, informarea agenților raportori cu privire la faptul că datele sunt culese în alte scopuri statistice.

(5) Deținerea de date cu privire la tranzacțiile financiare facilitează o analiză mai aprofundată pentru politica monetară și alte obiective. Datele cu privire la tranzacțiile financiare, precum și datele cu privire la stocuri, sunt de asemenea utilizate pentru compilarea altor statistici, în special conturile financiare ale zonei euro.

(6) Deși regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") nu conferă drepturi și nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "statele membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 se referă la faptul că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(7) Deși acest regulament se adresează în primul rând FI, informații complete cu privire la deținătorii de acțiuni la purtător emise de FI nu pot fi obținute în mod direct de la FI, și prin urmare, este necesară includerea altor entități în unitățile de observare statistică cu obligații de raportare.

(8) Ar trebui să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a impune sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "fond de investiții (FI)" înseamnă un organism de plasament colectiv care:

(a) investește în active financiare și/sau nefinanciare, în sensul anexei II, în măsura în care obiectivul său este investirea capitalului obținut de la public; și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...