Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1072/2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) (BCE/2013/34)
Număr celex: 32013R1072

Modificări (...)

În vigoare de la 27 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2001/18) a fost modificat în mod substanțial. Întrucât urmează să fie efectuate modificări suplimentare, în special în lumina Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, acesta ar trebui reformat pentru claritate.

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) impune elaborarea de statistici privind ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (IFM), cu excepția băncilor centrale și a fondurilor de piață monetară (FPM), pentru depozitele constituite de gospodăriile populației și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora, scopul principal fiind să furnizeze Băncii Centrale Europene (BCE) o imagine statistică cuprinzătoare, detaliată și armonizată a nivelului ratelor dobânzii practicate de aceste instituții și a evoluției acestora în timp. Ratele dobânzii reprezintă veriga finală în mecanismul de transmisie a politicii monetare care rezultă din variații ale ratelor oficiale ale dobânzii și, prin urmare, reprezintă o condiție prealabilă necesară pentru o analiză fiabilă a evoluțiilor monetare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"). În același timp, informațiile privind evoluțiile ratelor dobânzii sunt necesare pentru ca SEBC să contribuie la buna desfășurare a politicilor aplicate de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar.

(3) În conformitate cu dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), BCE adoptă reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC și, în anumite cazuri, stabilite în dispozițiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(4) Articolul 5.1 din Statutul SEBC dispune că BCE, asistată de băncile centrale naționale (BCN), culege informațiile statistice necesare fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. Articolul 5.2 din Statutul SEBC prevede că BCN îndeplinesc, în măsura posibilă, misiunile descrise la articolul 5.1.

(5) Se poate dovedi necesar, și acest lucru ar putea reduce sarcina de raportare, ca BCN să colecteze de la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE, ca parte a cadrului mai larg de raportare statistică pe care BCN îl instituie pe propria răspundere în conformitate cu dreptul național sau al Uniunii sau în conformitate cu practicile consacrate și care este destinat altor scopuri statistice, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie compromisă. Pentru asigurarea transparenței, este adecvat, în aceste cazuri, ca agenții raportori să fie informați că datele sunt colectate în vederea îndeplinirii altor scopuri statistice. În anumite cazuri specifice, pentru a îndeplini obligațiile care îi revin, BCE poate recurge la informațiile statistice colectate în aceste alte scopuri.

(6) De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) s-au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește sistemul de raportare pentru ratele dobânzii la creditele acordate gospodăriilor populației și societăților nefinanciare și metodele de selectare a unităților de observare statistică cu obligații de raportare, îmbunătățiri care ar trebui avute în vedere în instrucțiunile de eșantionare și cerințele de raportare statistică.

(7) În plus, este necesar ca BCE să poată acorda sprijin analitic și statistic Comitetului european pentru risc sistemic în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru risc sistemic.

(8) Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 dispune ca BCE să specifice unitățile de observare statistică cu obligații de raportare dintre unitățile de observare statistică de referință, cu obligații de raportare, și să reducă sarcina de raportare. Având în vedere caracteristicile specifice ale sectorului IFM din fiecare stat membru din zona euro, alegerea finală a metodei de selecție cu privire la unitățile de observare statistică cu obligații de raportare este lăsată la latitudinea BCN. Scopul este reducerea sarcinii de raportare, asigurând, în același timp, statistici de înaltă calitate. Articolul 5 alineatul (1) prevede că BCE poate adopta reglementări pentru definirea și impunerea cerințelor sale de raportare statistică unităților de observare statistică cu obligații de raportare din statele membre din zona euro. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta reglementări care să specifice condițiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua culegerea obligatorie de informații statistice.

(9) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(10) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate de BCE în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul 17 al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informațiilor statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru efectuarea în timp util a pregătirilor din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(11) Ar trebui să se aplice standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(12) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților care raportează care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute în regulamentele și deciziile BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...