Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 645/UE/2013 privind măsuri suplimentare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului (BCE/2013/35)
Număr celex: 32013D0645

Modificări (...)

În vigoare de la 12 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță și articolele 12.1, 14.3 și 18.2,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (1) și Decizia BCE/2013/6 din 20 martie 2013 privind regulile aplicabile utilizării drept colateral pentru operațiunile de politică monetară din Eurosistem a obligațiunilor bancare neacoperite utilizate în scopuri proprii și garantate de stat (2),

(1) JO L 331, 14.12.2011, p. 1.

(2) JO L 95, 5.4.2013, p. 22.

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile standard în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare din Eurosistem, sunt prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2011/14 și în Decizia BCE/2013/6.

(2) Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9 (3) și Decizia BCE/2013/22 din 5 iulie 2013 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea instrumentelor de natura datoriei tranzacționabile emise sau garantate pe deplin de Republica Cipru (4) au stabilit măsuri suplimentare temporare legate de eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare din Eurosistem.

(3) JO L 95, 5.4.2013, p. 23.

(4) JO L 195, 18.7.2013, p. 27.

(3) În temeiul punctului 1.6 din anexa I la Orientarea BCE/2011/14, Consiliul guvernatorilor poate schimba, în orice moment, instrumentele, condițiile, criteriile și procedurile de executare a operațiunilor de politică monetară din Eurosistem.

(4) La 17 iulie 2013, Consiliul guvernatorilor a decis să-și întărească în continuare cadrul de control al riscurilor, prin adaptarea criteriilor de eligibilitate și a marjelor de ajustare aplicate colateralului acceptat în operațiunile de politică monetară din Eurosistem și prin adoptarea anumitor măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea coerenței generale a cadrului și a punerii în practică a acestuia.

(5) Deciziile menționate la considerentul (4) ar trebui prevăzute într-o decizie a BCE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificări și completări aduse anumitor dispoziții ale Orientării BCE/2011/14

(1) Regulile pentru desfășurarea operațiunilor de politică monetară din Eurosistem și criteriile de eligibilitate pentru colateral prevăzute în prezenta decizie se aplică în coroborare cu alte acte juridice ale Eurosistemului legate de instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului, în special Orientarea BCE/2011/14.

(2) În cazul oricărei neconcordanțe între prezenta decizie și Orientarea BCE/2011/14 și/sau orice măsuri care o pun în aplicare la nivel național, prezenta decizie are prioritate. BCN continuă să aplice toate dispozițiile Orientării BCE/2011/14, nemodificate, cu excepția prevederilor contrare din prezenta decizie.

Articolul 2 Solicitări de informații

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...