Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 488/2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate
Număr celex: 32013D0488

Modificări (...)

În vigoare de la 15 octombrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 240 alineatul (3),

având în vedere Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (1), în special articolul 24,

(1) JO L 325, 11.12.2009, p. 35.

întrucât:

(1) În vederea desfășurării activităților Consiliului în toate domeniile care necesită gestionarea informațiilor clasificate, se impune instituirea unui sistem de securitate cuprinzător pentru protecția informațiilor clasificate, care să includă Consiliul, Secretariatul General al Consiliului și statele membre.

(2) Prezenta decizie ar trebui să se aplice în cazurile în care Consiliul, grupurile de pregătire ale acestuia și Secretariatul General al Consiliului (SGC) gestionează informații UE clasificate (IUEC).

(3) Statele membre ar trebui, în conformitate cu actele cu putere de lege și reglementările naționale și în măsura necesară pentru funcționarea Consiliului, să respecte prezenta decizie în cazurile în care autoritățile competente, personalul sau contractanții acestora gestionează IUEC, astfel încât fiecare dintre ele să aibă garanția acordării unui nivel echivalent de protecție a IUEC.

(4) Consiliul, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) își asumă angajamentul de a aplica standarde echivalente de securitate pentru protecția IUEC.

(5) Consiliul subliniază importanța asocierii, dacă este cazul, a Parlamentului European și a altor instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii la principiile, standardele și normele pentru protecția informațiilor clasificate necesare pentru protejarea intereselor Uniunii și ale statelor sale membre.

(6) Consiliul ar trebui să stabilească cadrul corespunzător pentru partajarea IUEC deținute de Consiliu cu alte instituții, organisme, oficii sau agenții ale Uniunii, după caz, în conformitate cu prezenta decizie și cu acordurile inter-instituționale în vigoare.

(7) Organismele și agențiile Uniunii instituite în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Europol și Eurojust ar trebui să aplice, în cadrul organizării lor interne, principiile de bază și standardele minime stabilite în prezenta decizie pentru protecția IUEC, în cazul în care actul de înființare a acestora prevede astfel.

(8) Operațiile de gestionare a crizelor instituite în temeiul titlului V capitolul 2 din TUE și personalul operațiilor în cauză ar trebui să aplice normele de securitate pentru protecția IUEC adoptate de Consiliu în cazul în care actul Consiliului de înființare a acestora prevede astfel.

(9) Reprezentanții Speciali ai UE și membrii echipelor acestora ar trebui să aplice normele de securitate adoptate de Consiliu pentru protecția IUEC în cazul în care actul relevant al Consiliului prevede astfel.

(10) Prezenta decizie se adoptă fără a aduce atingere articolelor 15 și 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și instrumentelor de punere în aplicare a acestora.

(11) Prezenta decizie se adoptă fără a aduce atingere practicilor existente în interiorul statelor membre cu privire la informarea parlamentelor lor naționale despre activitățile Uniunii.

(12) Pentru a asigura aplicarea normelor de securitate pentru protecția IUEC în timp util din perspectiva aderării Republicii Croația la Uniunea Europeană, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Obiectiv, domeniu de aplicare și definiții

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...