Comisia Europeană

Regulamentul nr. 909/2013 privind specificațiile tehnice pentru sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (sistemul ECDIS interior) menționat în Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului
Număr celex: 32013R0909

Modificări (...)

În vigoare de la 28 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare de pe teritoriul Comunității (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

(1) JO L 255, 30.9.2005, p. 152.

întrucât:

(1) Serviciile de informații fluviale (RIS) ar trebui să fie dezvoltate și implementate într-un mod armonizat, interoperabil și deschis.

(2) Ar trebui definite specificațiile tehnice pentru sistemul electronic de afișare a hărților și de informații pentru navigația interioară (denumit în continuare "sistemul ECDIS interior").

(3) Specificațiile tehnice pentru sistemul ECDIS interior ar trebui să fie întemeiate pe principiile tehnice prevăzute în anexa II la Directiva 2005/44/CE.

(4) Specificațiile tehnice trebuie să țină seama de activitatea desfășurată de organizațiile internaționale relevante, în special de Rezoluția 48 "Recomandare privind sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (ECDIS interior)", adoptată de Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite (UNECE), precum și de reglementările pertinente stabilite de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin (CCNR).

(5) În special, ediția 2.3 a specificațiilor de produs ECDIS interior pentru hărțile electronice de navigație interioară pentru navigația interioară (HEN) și statutul bibliotecii de reprezentare din Rezoluția 48 a UNECE "Recomandare privind sistemul de afișare a hărților electronice și de informații pentru navigația interioară (ECDIS interior)" au fost adoptate de către UNECE, în urma recomandărilor grupului de armonizare pentru hărțile ENC interioare și ale grupului de experți pentru ECDIS interior.

(6) Specificațiile tehnice ar trebui să țină cont în mod corespunzător de activitățile desfășurate de grupul de experți pentru ECDIS interior compus din reprezentanți ai autorităților statelor membre responsabile cu punerea în aplicare a ECDIS interior și din membri oficiali ai altor organisme guvernamentale, precum și observatori din sectorul industrial.

(7) Specificațiile tehnice ar trebui să corespundă stadiului actual al tehnicii. Experiența obținută cu punerea în aplicare a Directivei 2005/44/CE precum și progresul tehnic ar trebui luate în considerare la stabilirea specificațiilor tehnice. Specificațiile tehnice ar trebui să țină cont în mod corespunzător de activitățile desfășurate de grupul de experți pentru ECDIS interior, precum și de UNECE și CCNR.

(8) Trimiterea la standardele UNECE din prezentul regulament nu creează precedent pentru viitoarele standarde UE în domeniul navigației interioare, RIS și ECDIS. Într-adevăr, Comisia a inițiat o evaluare a implementării politicii în domeniul RIS. Acordul administrativ dintre Direcția Generală Mobilitate și Transporturi a Comisiei Europene și CCNR poate fi extins la elaborarea standardelor în domeniul RIS, în funcție de rezultatele acestei evaluări, care ar trebui să fie disponibile în 2014. Atunci când ele devin disponibile, Comisia ar trebui, dacă este cazul, să modifice în consecință prezentul regulament.

(9) În conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2005/44/CE, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prevăzute de prezentul regulament, în termen de 30 de luni de la data intrării sale în vigoare.

(10) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 7 din Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (2).

(2) JO L 373, 31.12.1991, p. 29.

(11) Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2005/44/CE prevede că orientările și specificațiile tehnice intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...