Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare

Modificări (...), Puneri în aplicare (7), Referințe (8), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 noiembrie 1999
Formă aplicabilă de la 26 septembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se supun regimului de control prevăzut în prezenta ordonanță de urgență următoarele operațiuni cu produse militare:

a) exportul, importul și transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;

b) intermedierea;

c) tranzitul prin România;

d) transbordările efectuate pe teritoriul României.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență operațiunile prevăzute la alin. (1) efectuate în legătură cu participarea:

a) forțelor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională la misiuni, operații, exerciții, activități de instruire și ceremoniale, în afara teritoriului României;

b) forțelor armate străine sau structuri de aplicare a legii din străinătate care au aprobarea autorităților române pentru intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul pe teritoriul României.

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică tranzitului și transbordării atunci când acestea sunt aferente unui transfer de produse militare între două state membre ale Uniunii Europene.

(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică controlului operațiunilor prevăzute la alin. (1) cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și munițiile destinate uzului civil, efectuate de către persoanele prevăzute la art. 3.

Art. 2. -

Se supun controlului, de asemenea, destinația și utilizarea finală a produselor militare care fac obiectul operațiunilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor persoanelor care efectuează operațiunile prevăzute la art. 1.

(2) Prin persoană se înțelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autoritățile publice.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului național, în conformitate cu dreptul internațional.

Art. 4. -

Operațiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licență potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 5. - Referințe (1), Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) produse militare - armamente, muniții, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene și maritime și alte produse, echipamente și sisteme proiectate și realizate pentru scopuri militare, componente, părți și accesorii ale acestora, precum software și tehnologia aferentă pentru realizarea acestora;

b) export - ieșirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, către o persoană fizică sau juridică, din orice țară terță, inclusiv activitățile de reexport și asistență tehnică;

c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice țară terță;

d) transfer - orice expediere ori mutare a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

e) tranzit - transportul produselor militare prin România care au ca proveniență alte state și sunt destinate altor state;

f) transbordare - operațiunea de schimbare a mijlocului de transport în timpul unei operațiuni de tranzitare ori pe parcursul unei operațiuni de intrare sau ieșire în ori din teritoriul României;

g) asistență tehnică - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreținerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub formă de instruire, perfecționare, transmisia de informații sau calificări operaționale ori servicii de consultanță pentru produse militare. Asistența tehnică include și formele de asistență transmise oral;

h) operațiuni de comerț exterior - operațiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și b);

i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon către o destinație din afara României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situația în care un document sau părți pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obțină același rezultat; Puneri în aplicare (1)

j) intermediere - activitățile desfășurate de o persoană privind: Jurisprudență (1)

(i) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun exportul, importul ori transferul de produse militare dintr-o țară terță către o altă țară terță;

(ii) cumpărarea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o țară terță către o altă țară terță;

(iii) negocierea sau organizarea tranzacțiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare;

k) exportator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane:

(i) pe seama căreia este făcută declarația de export și care este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană învestită cu drept de înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declarația;

(ii) care, atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare asupra unor mărfuri aparține unei persoane stabilite în afara Uniunii Europene în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, este partea contractantă stabilită în Uniunea Europeană;

l) importator - orice persoană juridică ori fizică sau orice asociere de persoane în numele căreia produsele militare sunt puse în liberă circulație, sunt supuse unei activități de perfecționare activă, sunt transformate sub control vamal ori sunt admise temporar;

m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru transfer;

n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reședința/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer;

o) înregistrare - operațiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfășurarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare;

p) certificare - operațiune prin care se stabilește credibilitatea unei întreprinderi destinatare;

r) licență de transfer - autorizație eliberată unui furnizor, respectiv destinatar, pentru a transfera produse militare, după caz, către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

s) licență de export - autorizație eliberată unui exportator pentru a furniza produse militare către o persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;

ș) licență de import - autorizație eliberată unui importator pentru a primi produse militare de la persoană juridică sau fizică dintr-o țară terță;

t) licență de intermediere - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de intermediere cu produse militare;

ț) licență de tranzit - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de tranzit cu produse militare;

u) licență de transbordare - autorizație eliberată unei persoane pentru desfășurarea unei operațiuni de transbordare.

Art. 6. - Referințe (2)

Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 7. -

(1) Exportul, reexportul, transferul, intermedierea, asistența tehnică de produse militare care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni prevăzută la art. 6 se supun procedurii de licențiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, în condițiile în care exportatorul, furnizorul sau intermediarul este informat de către Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor - ANCEX, denumit în continuare MAE prin ANCEX, că produsele respective sunt ori pot fi destinate, în întregime sau în parte, să contribuie la:

a) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de produse militare; sau

b) dezvoltarea, producerea, întreținerea, stocarea ori utilizarea de mijloace capabile să transporte și să ducă la țintă arme de distrugere în masă.

(2) Dacă exportatorul, furnizorul sau intermediarul are cunoștință că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni, aprobată prin hotărâre a Guvernului, sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunității de a supune licențierii exportul, reexportul ori transferul respectiv.

(3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se supun regimului de control prevăzut de prezenta ordonanță de urgență prin ordin al ministrului afacerilor externe și se comunică persoanelor interesate.

Art. 8. -

Regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare se realizează cu respectarea:

a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;

b) intereselor de securitate națională și economice ale României; Jurisprudență (1)

c) principiilor și criteriilor prevăzute în Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar;

d) obligațiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerțul cu arme instituite printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, poziție comună sau acțiune comună adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ori instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;

e) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme și a altor produse militare utilizate în scopul acumulărilor destabilizatoare;

f) convențiilor, tratatelor, acordurilor internaționale, mecanismelor de neproliferare la care România este parte și a altor angajamente internaționale asumate de România ca stat participant la regimurile internaționale de neproliferare și de control al exporturilor;

g) principiului cooperării cu statele care promovează politici de neproliferare similare cu ale României în acest domeniu.

Art. 9. -

MAE prin ANCEX este autoritatea națională în domeniul operațiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) și asigură aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.

CAPITOLUL II Regimul de înregistrare, certificare și licențiere

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse militare numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii. Jurisprudență (1)

(2) Soluționarea cererilor de înregistrare cuprinse la alin. (1) ale persoanelor prevăzute la art. 3 este condiționată de obținerea avizului Ministerului Apărării Naționale.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele prevăzute la art. 3, care au și calitatea de destinatar, pot beneficia de licențele generale de transfer de produse militare, emise de autorități din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX.

Art. 12. -

Pentru fiecare operațiune prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite MAE prin ANCEX eliberarea de licențe, potrivit prevederilor art. 13.

Art. 13. - Puneri în aplicare (1)

(1) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licențe, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:

a) licență individuală - se acordă unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operațiuni cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;

b) licență globală - se acordă unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;

c) licență generală - se adoptă prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizată de persoanele înregistrate și, după caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licențe, pentru efectuarea de operațiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, către sau de la mai mulți importatori, destinatari, exportatori ori furnizori. Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(2) Operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licență de transfer, dacă destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licențe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru operațiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, după caz, licențe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare.

(4) Operațiunile de transfer, export, reexport, import, intermediere cu produse militare supuse unui regim de raportare internațională se efectuează numai pe baza unei licențe individuale.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, după caz, certificarea, precum și licență de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licența generală de transfer autorizează furnizorii români să efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în licența de transfer.

(2) Condițiile care trebuie îndeplinite în vederea înregistrării, certificării sau emiterii licențelor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligația să declare la MAE prin ANCEX destinatarul sau utilizatorul final al produselor militare, precum și destinația și utilizarea finală ale acestora. Jurisprudență (2)

(4) Cererile de înregistrare și cererile de certificare se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

(5) Cererile de licență de export, import, transfer și de intermediere se soluționează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(6) Cererile de licență de tranzit și de transbordare se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii. Puneri în aplicare (1)

(7) Cererile de înregistrare, certificare sau de licență, împreună cu datele și informațiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operațiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz.

(8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și a informațiilor prezentate în sprijinul cererilor de înregistrare, certificare sau de licență revine solicitanților menționați la alin. (7).

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

Persoanele înregistrate, certificate, după caz, precum și titularii licențelor au obligația să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferențe constatate față de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licențe, precum și la predarea sau preluarea produselor militare respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferențe schimbă condițiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licența, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferențe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licență, după caz.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Valabilitatea înregistrării este de maximum 3 ani de la data emiterii.

(2) Valabilitatea certificării este de maximum 5 ani de la data emiterii.

(3) Valabilitatea licențelor individuale este de maximum un an de la data emiterii. Valabilitatea acestor licențe poate fi prelungită pentru maximum un an.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...