Comisia Europeană

Recomandarea nr. 466/2013 privind obligații consecvente de nediscriminare și metode coerente de calcul al costurilor pentru promovarea concurenței și optimizarea mediului de investiții în bandă largă
Număr celex: 32013H0466

Modificări (...)

În vigoare de la 21 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (1), în special articolul 19 alineatul (1),

(1) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.

având în vedere avizul Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC) și avizul Comitetului pentru comunicații (COCOM),

întrucât:

(1) În scopul de a încuraja inovarea și creșterea productivității, ocuparea forței de muncă și competitivitatea și urmărindu-se în cele din urmă crearea creșterii economice și realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, este esențial să se dezvolte în continuare piața internă a UE pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, în special prin implementarea progresivă a rețelelor de internet de mare viteză. Comisia, autoritățile naționale de reglementare (ANR) și OAREC contribuie la dezvoltarea pieței interne a comunicațiilor electronice prin elaborarea unor abordări comune pentru aplicarea coerentă a cadrului de reglementare definit în Directiva 2002/21/CE (denumit în continuare "cadrul de reglementare").

(2) Implementarea benzii largi de mare viteză joacă un rol important în ceea ce privește investițiile, crearea de locuri de muncă și redresarea economică generală în Uniune. Comisia și Consiliul European au stabilit obiective ambițioase pentru dezvoltarea serviciilor de bandă largă de mare viteză, ca parte a Agendei digitale pentru Europa (ADE) a Uniunii, una dintre inițiativele emblematice ale strategiei Europa 2020.

(3) Unul dintre obiectivele fundamentale ale Agendei digitale pentru Europa este dezvoltarea rețelelor de acces de generație nouă (rețelele NGA). Agenda digitală pentru Europa urmărește de asemenea să sprijine investițiile substanțiale care vor fi necesare în anii următori. Prezenta recomandare vizează promovarea investițiilor eficiente și a inovării în materie de infrastructuri noi și optimizate, recunoscând totodată necesitatea de a se menține o concurență eficace, care constituie un important stimulent al investițiilor pe termen lung. Prezenta recomandare urmărește (i) să asigure condiții de concurență echitabile prin aplicarea unor norme mai stricte în materie de nediscriminare; (ii) să stabilească tarife previzibile, stabile și reglementate pentru furnizarea accesului angro la rețele pe bază de cupru; precum și (iii) creșterea gradului de certitudine cu privire la situațiile care ar trebui să conducă la neimpunerea tarifelor reglementate de acces angro la serviciile NGA. Creșterea previzibilității juridice și reglementare în acest mod ar trebui să stimuleze declanșarea investițiilor necesare, în viitorul apropiat și pe termen mediu.

(4) Crearea previzibilității reglementare este esențială pentru promovarea investițiilor eficace și a inovării în materie de infrastructuri noi și optimizate. Aplicarea unei abordări normative consecvente și stabile în timp este esențială pentru a le oferi investitorilor încrederea de care au nevoie pentru a concepe planuri de afaceri sustenabile. În scopul de a garanta previzibilitatea necesară pe o perioadă mai lungă de timp, adică dincolo de durata validității unei analize specifice de piață, ANR-urile trebuie să clarifice, pe cât posibil, cu ajutorul măsurilor corective cu caracter reglementar impuse în temeiul cadrului de reglementare, modul în care schimbările previzibile ale situației pieței ar putea afecta măsurile corective relevante.

(5) În timpul evaluării proiectelor de măsuri notificate Comisiei în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE, s-a observat că există în continuare incoerențe semnificative în întreaga Uniune în ceea ce privește aplicarea obligațiilor în materie de nediscriminare prevăzute la articolul 10 și de control al tarifelor și obligații referitoare la sistemul de contabilizare a costurilor în temeiul articolului 13 din Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) pentru piața accesului angro la infrastructura de rețea (piața 4) și pentru piața accesului angro la banda largă (piața 5) menționate în Recomandarea 2007/879/CE a Comisiei (3).

(2) Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) (JO L 108, 24.4.2002, p. 7).

(3) Recomandarea 2007/879/CE a Comisiei din 17 decembrie 2007 privind piețele relevante de produse și de servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice ("recomandarea privind piețele relevante") (JO L 344, 28.12.2007, p. 65).

(6) Obligațiile de reglementare impuse în temeiul articolului 10 din Directiva 2002/19/CE variază în continuare în mod considerabil în Uniune, chiar și atunci când problemele subiacente de pe piață sunt comparabile. În timp ce un număr tot mai mare de autorități naționale de reglementare au avut recent în vedere o aplicare mai detaliată a obligației generale de nediscriminare prin intermediul indicatorilor-cheie de performanță și asigurarea unor condiții de acces strict echivalente, proiectele de măsuri notificate Comisiei în temeiul articolului 7 din Directiva 2002/21/CE în acest sens arată o diferență semnificativă între abordările ANR-urilor cu privire la domeniul de aplicare, aplicarea, monitorizarea conformității și asigurarea respectării acestei obligații, în special în ceea ce privește modelul de echivalență ales (dacă se aplică un model).

(7) În mod similar, obligațiile de reglementare privind tarifarea accesului, impuse în temeiul articolului 13 din Directiva 2002/19/CE pe piețele 4 și 5, variază și ele considerabil între statele membre ale Uniunii, deși aceste variații nu sunt justificate de circumstanțele naționale diferite. În această privință, Comisia a îndemnat în mod constant autoritățile naționale de reglementare, în temeiul competențelor ce îi revin în conformitate cu articolul 7 din Directiva 2002/21/CE, (i) să utilizeze metode adecvate de contabilizare a costurilor și să asigure coerența tarifelor la produsele de acces dea lungul aceluiași lanț valoric pentru a proteja principiul scării investițiilor; (ii) să aplice principiile modelului de cost relevant în mod consecvent tuturor datelor de intrare; și (iii) să recunoască importanța utilizării costurilor unei rețele moderne eficiente la stabilirea tarifelor de acces.

(8) Variațiile semnificative la nivelul abordărilor reglementare alese de autoritățile naționale de reglementare în ceea ce privește aceste două măsuri corective frânează dezvoltarea pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și, prin urmare, împiedică o creștere potențial importantă pentru economie în ansamblu. Modificările de acest fel creează incertitudine la nivelul reglementării și conduc la o lipsă de consecvență a reglementărilor în materie de acces, limitând astfel realizarea unor economii de scară.

(9) Dacă se identifică o putere semnificativă pe piață (PSP) în cadrul pieței 4 și/sau 5, ar trebui aplicat un set de măsuri corective în conformitate cu principiile stabilite în Directiva 2002/19/CE, în special la articolul 8 alineatul (4). Ca atare, măsurile corective prevăzute în prezenta recomandare trebuie să fie aplicate în conformitate cu principiile din Directivele 2002/21/CE și 2002/19/CE.

(10) Prezenta recomandare este conformă cu Recomandarea 2010/572/UE a Comisiei (1) și se bazează pe orientările Comisiei referitoare la aplicarea obligațiilor specifice din cadrul de reglementare prevăzut în Recomandarea 2010/572/UE. De exemplu, aceasta stabilește în detaliu cazurile în care orientarea înspre costuri a tarifelor pentru furnizarea angro a accesului la NGA de bandă largă poate să nu fie necesară, după cum se prevede la punctul 36 din Recomandarea 2010/572/UE, și stabilește scenarii în care garanțiile concurențiale stabilite ar determina ANR-urile să facă derogări de la principiul general al orientării spre costuri a tarifelor pentru accesul la NGA, astfel cum se arată la punctul 25 din Recomandarea 2010/572/UE. Prin urmare, principiile enunțate în prezenta recomandare, în special în considerentele 25-28, 49 și 50, precum și la punctul 58, ar trebui să fie luate în considerare la interpretarea ambelor recomandări.

(1) Recomandarea 2010/572/UE a Comisiei din 20 septembrie 2010 privind accesul reglementat la rețelele de acces de nouă generație (Next Generation Access Networks - NGA) (JO L 251, 25.9.2010, p. 35).

(11) De asemenea, prezenta recomandare se referă la aspecte care nu sunt abordate în Recomandarea 2010/572/UE, de exemplu aplicarea consecventă a articolului 10 din Directiva 2002/19/CE și o abordare coerentă în ceea ce privește calculul tarifelor de acces angro la rețelele pe bază de cabluri de cupru (rețele de cupru).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...