Comisia Europeană

Recomandarea nr. 461/2013 privind principiile care guvernează SOLVIT (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013H0461

Modificări (...)

În vigoare de la 19 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Articolul 26 din TFUE definește piața internă ca zonă fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor. Articolul 4 alineatul (3) din TUE prevede obligația statelor membre de a lua toate măsurile corespunzătoare pentru a respecta pe deplin obligațiile ce le revin, în conformitate cu dreptul Uniunii.

(2) Piața internă oferă numeroase oportunități persoanelor care doresc să locuiască și să muncească în alt stat membru, precum și întreprinderilor care intenționează să își extindă piețele. Cu toate că piața internă funcționează bine în general, uneori se ivesc probleme atunci când autoritățile publice nu respectă dreptul Uniunii.

(3) În baza Recomandării 2001/893/CE a Comisiei din 7 decembrie 2001 privind principiile de utilizare a "SOLVIT" - Rețeaua de soluționare a problemelor intervenite pe piața internă (1), SOLVIT a fost creată ca o rețea de centre înființate de statele membre în cadrul propriilor administrații naționale, ca mod rapid și neoficial de soluționare a problemelor cu care se confruntă persoanele fizice și întreprinderile atunci când își exercită drepturile pe piața internă.

(1) JO L 331, 15.12.2001, p. 79.

(4) Cu toate că rețeaua SOLVIT are un caracter neoficial și practic, crearea acesteia contribuie la garantarea faptului că soluțiile identificate respectă dreptul Uniunii. SOLVIT se bazează pe un proces transparent de soluționare a problemelor care implică două state membre. Deși nu se implică, de regulă, în soluționarea cazurilor, Comisia păstrează o legătură strânsă cu centrele SOLVIT, furnizează în mod regulat cursuri de formare juridică și oferă consiliere neoficială în anumite cazuri complexe. De asemenea, Comisia monitorizează modul de gestionare a cazurilor și rezultatele obținute de SOLVIT prin intermediul bazei de date on-line și poate interveni ori de câte ori consideră că soluțiile propuse de centrele SOLVIT nu respectă dreptul Uniunii. Sistemul menționat anterior nu contribuie doar la asigurarea legalității rezultatelor în cazurile individuale; rezultatele evaluării indică faptul că activitatea desfășurată de SOLVIT a contribuit de asemenea la o creștere generală a nivelului de respectare a dreptului Uniunii de către autoritățile naționale.

(5) SOLVIT a cunoscut o evoluție considerabilă din momentul creării. În prezent, tratează de 10 ori mai multe cazuri decât în urmă cu 10 ani. Se ocupă de asemenea de o varietate mult mai largă de cazuri decât cele prevăzute inițial. Cea mai mare parte a cazurilor sunt soluționate cu succes, în termen de aproximativ nouă săptămâni, ceea ce a dus la un nivel ridicat de satisfacție în rândul persoanelor fizice și al întreprinderilor care au apelat la SOLVIT.

(6) Cu toate că SOLVIT reprezintă un succes, furnizarea serviciului la o scară mai largă a amplificat diverse provocări. O evaluare aprofundată a rețelei, efectuată pe parcursul anului 2010, indică faptul că nu toate centrele SOLVIT beneficiază de aceleași resurse sau de aceeași poziționare favorabilă. Modul de tratare a cazurilor și nivelul serviciilor oferite variază de asemenea în cadrul rețelei. În plus, un număr extrem de redus de persoane și întreprinderi beneficiază de acces la SOLVIT.

(7) Pe baza acestor constatări, se impune luarea de măsuri pentru consolidarea SOLVIT și pentru creșterea vizibilității acesteia atât în cadrul, cât și în afara rețelei web, după cum se subliniază în documentul de lucru al serviciilor Comisiei "Consolidarea soluționării eficiente a problemelor pe piața unică", în Comunicarea privind o guvernanță mai bună pentru piața unică (2) și în Raportul privind cetățenia UE (3). Ca parte a acestui exercițiu, Recomandarea 2001/893/CE ar trebui înlocuită cu una nouă. Această nouă recomandare urmărește clarificarea serviciilor care trebuie furnizate de SOLVIT în baza celor mai bune practici. Aceasta stabilește obiective și standarde atât pentru statele membre, cât și pentru Comisie pentru a garanta că întreprinderile și persoanele fizice beneficiază de asistență eficace în situațiile în care dreptul Uniunii nu este respectat. De asemenea, obiectivul acesteia este de a garanta că centrele SOLVIT aplică aceleași reguli și oferă în mod consecvent același tip de servicii la nivelul întregii rețele.

(2) COM(2012) 259 final.

(3) COM(2013) 269 final.

(8) Pentru a asigura o interpretare consecventă a mandatului la nivelul întregii rețele, prezenta recomandare definește tipurile de cazuri care ar trebui soluționate de SOLVIT. Recomandarea 2001/893/CE prevedea ca SOLVIT să soluționeze cazurile de "punere în aplicare necorespunzătoare" a "normelor privind piața unică". Definirea domeniului de aplicare în acest mod a dus la incoerență. În primul rând, s-a susținut că termenul de "punere în aplicare necorespunzătoare" implică faptul că centrele SOLVIT nu pot soluționa cazurile în care normele naționale contravin dreptului Uniunii (așa-numitele "cazuri structurale"), iar în al doilea rând, s-a susținut că SOLVIT nu poate interveni decât în cazurile în care dreptul Uniunii vizează piața internă.

(9) Cazurile SOLVIT sunt definite în prezent ca fiind toate problemele transfrontaliere cauzate de o posibilă încălcare de către o autoritate publică a dreptului Uniunii care reglementează piața internă, în cazul în care și în măsura în care astfel de probleme nu fac obiectul unor proceduri judiciare la nivel național sau la nivelul UE.

(10) Termenul "încălcare" este utilizat pentru a preciza că centrele SOLVIT preiau drept cazuri SOLVIT toate situațiile în care autoritățile publice nu respectă dreptul Uniunii care reglementează piața internă, indiferent de cauza principală a problemei. O mare parte a cazurilor tratate de SOLVIT reflectă situații în care o autoritate publică pune în aplicare în mod incorect dreptul Uniunii care reglementează piața internă. Cu toate acestea, centrele SOLVIT au demonstrat de asemenea că pot oferi un sprijin eficient atunci când apar probleme structurale. Deși cazurile structurale reprezintă o mică parte din numărul total al cazurilor tratate de SOLVIT, soluționarea acestora de către SOLVIT este importantă pentru a se garanta că astfel de probleme nu trec neobservate. Astfel se oferă cea mai bună garanție că problemele structurale sunt soluționate eficient la nivelul corespunzător.

(11) Prezenta recomandare confirmă faptul că SOLVIT se ocupă de cazurile care prezintă o problemă transfrontalieră în care este implicată o autoritate publică. Prin criteriul transfrontalier se garantează că un caz SOLVIT este gestionat de centrele SOLVIT în două state membre, ceea ce garantează transparența și calitatea rezultatelor. Criteriul privind autoritatea publică este legat de faptul că SOLVIT face parte din administrația națională și acționează exclusiv în mod neoficial.

(12) Prezenta recomandare urmărește de asemenea să clarifice nivelul la care persoanele fizice și întreprinderile se pot aștepta să le fie furnizate serviciile de către SOLVIT. Recomandarea indică modul în care petenții trebuie informați și tipul de asistență minimă de care ar trebui să beneficieze aceștia. Recomandarea clarifică de asemenea diferitele etape procedurale și termenele-limită care trebuie respectate atunci când se soluționează un caz SOLVIT, împreună cu măsurile care urmează a fi luate atunci când un caz nu poate fi soluționat.

(13) Mai mult, prezenta recomandare stabilește standarde minime pe care centrele SOLVIT trebuie să le respecte, în ceea ce privește organizarea, expertiza juridică și relațiile cu alte rețele. Se clarifică de asemenea rolul Comisiei în cadrul rețelei SOLVIT.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...