Comisia Europeană

Decizia nr. 448/2013 privind măsurile naționale de punere în aplicare pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 5666] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0448

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 27 septembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolele 10a și 11,

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

întrucât:

(1) Începând cu 2013, licitația constituie regula de alocare a cotelor de emisii operatorilor de instalații care intră sub incidența schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a Uniunii (EU ETS). Cu toate acestea, între 2013 și 2020 operatorilor eligibili li se vor aloca în continuare cote gratuite. Cantitatea de cote alocate unui operator se determină pe baza unor norme armonizate la nivelul Uniunii, prevăzute de Directiva 2003/87/CE și de Decizia 2011/278/UE a Comisiei (2).

(2) Decizia 2011/278/UE a Comisiei din 27 aprilie 2011 de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a cotelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 130, 17.5.2011, p. 1).

(2) Statelor membre li s-a cerut să transmită Comisiei, până la 30 septembrie 2011, măsurile lor naționale de punere în aplicare (MNPA), care să cuprindă, pe lângă alte informații obligatorii, o listă a instalațiilor de pe teritoriul lor care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE, precum și cantitatea preliminară a cotelor gratuite care urmează să fie alocate între 2013 și 2020, calculată pe baza unor norme armonizate la nivelul Uniunii.

(3) Articolul 18 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Croația, precum și adaptările la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice(3) instituie măsuri tranzitorii aplicabile Croației, care sunt prevăzute în anexa V la actul menționat anterior. În temeiul punctului 10 din anexa V menționată, Croația trebuie să se asigure că operatorii respectă prevederile Directivei 2003/87/CE pentru întregul an 2013. De asemenea, operatorii instalațiilor eligibile primesc cote gratuite pentru întregul an 2013, astfel încât să se asigure conformitatea deplină cu EU ETS și cu principiul monitorizării, raportării și verificării anuale și al restituirii cotelor de emisii, prevăzut de aceasta. În consecință, Croația a transmis Comisiei măsurile sale naționale de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE și cu articolul 15 alineatul (1) din Decizia 2011/278/UE.

(3) JO L 112, 24.4.2012, p. 21.

(4) Pentru a garanta calitatea și comparabilitatea datelor, Comisia a furnizat un model electronic pentru transmiterea MNPA. Toate statele membre au transmis, în formatul respectiv sau într-un format similar, lista instalațiilor, un tabel conținând toate datele relevante pentru fiecare instalație și un raport metodologic privind procesul de colectare a datelor utilizat de autoritățile statelor membre.

(5) Dată fiind diversitatea informațiilor și a datelor transmise, Comisia a început prin a examina dacă toate MNPA erau complete. Atunci când Comisia a constatat că informațiile transmise erau incomplete, a solicitat statelor membre în cauză informații suplimentare. În urma acestor solicitări, autoritățile relevante au comunicat informațiile suplimentare necesare pentru completarea MNPA transmise.

(6) MNPA, inclusiv cantitățile anuale totale preliminare ale cotelor de emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit între 2013 și 2020, au fost în continuare evaluate în raport cu criteriile prevăzute în Directiva 2003/87/CE, în special la articolul 10a, și în Decizia 2011/278/UE, ținând cont de documentele orientative transmise de Comisie statelor membre și aprobate de Comitetul privind schimbările climatice la 14 aprilie 2011. După caz, au fost luate în considerare orientările privind interpretarea anexei I la Directiva 2003/87/CE.

(7) Comisia a realizat o evaluare aprofundată a conformității MNPA transmise de fiecare stat membru. În cadrul acestei evaluări cuprinzătoare, Comisia a analizat coerența datelor, precum și coerența dintre date și normele armonizate de alocare. Comisia a examinat mai întâi eligibilitatea instalațiilor în vederea alocării cu titlu gratuit, împărțirea instalațiilor în subinstalații și limitele acestora. În continuare, Comisia a analizat dacă subinstalațiilor relevante li se aplicau valorile de referință corecte. Având în vedere că pentru subinstalațiile produselor de referință Decizia 2011/278/UE stabilește, în principiu, un criteriu de referință pentru fiecare produs, Comisia a acordat o atenție deosebită aplicării valorii de referință pentru produsul finit obținut în conformitate cu definirea produsului și cu limitele sistemului prevăzute în anexa I la Decizia 2011/278/UE. De asemenea, având în vedere impactul considerabil al alocărilor, Comisia a analizat în mod detaliat calculul nivelurilor activității istorice ale instalațiilor, cazurile de modificări semnificative ale capacității în cursul perioadei de referință, precum și cazurile instalațiilor care au intrat în funcțiune în cursul perioadei de referință, calculul numărului preliminar de cote de emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit ținând cont de interschimbabilitatea combustibilului și energiei electrice, situația expunerii la relocarea emisiilor de dioxid de carbon, precum și căldura exportată către locuințe private. Alte analize statistice și verificări ale plauzibilității, care au utilizat indicatori precum alocarea propusă pentru fiecare nivel al activității istorice raportată la valorile de referință, sau nivelul activității istorice raportat la capacitatea de producție, au contribuit la identificarea unor nereguli potențiale suplimentare referitoare la aplicarea normelor armonizate de alocare.

(8) Pe baza rezultatelor evaluării menționate anterior, Comisia a realizat o evaluare detaliată a instalațiilor pentru care au fost identificate nereguli potențiale referitoare la aplicarea normelor armonizate de alocare, solicitând clarificări suplimentare din partea autorităților competente ale statului membru relevant.

(9) Ținând cont de rezultatele acestei evaluări a conformității, Comisia consideră că MNPA transmise de Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit sunt compatibile cu Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 2011/278/UE. Instalațiile incluse în MNPA de către statele membre enumerate anterior au fost considerate eligibile pentru alocarea cu titlu gratuit și nu au putut fi detectate incoerențe în ceea ce privește cantitățile anuale totale preliminare ale cotelor de emisii alocate cu titlu gratuit propuse de statele membre respective.

(10) Cu toate acestea, având în vedere rezultatele evaluării, Comisia consideră că anumite aspecte ale MNPA transmise de Germania și de Republica Cehă sunt incompatibile cu criteriile prevăzute de Directiva 2003/87/CE și de Decizia 2011/278/UE, ținând cont de documentele orientative ale Comisiei către statele membre, aprobate de Comitetul privind schimbările climatice la 14 aprilie 2011.

(11) Comisia observă că Germania a propus ca șapte instalații să beneficieze de o creștere a nivelului alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii, întrucât consideră că acest lucru ar evita dificultăți nejustificate. În conformitate cu articolul 10a din Directiva 2003/87/CE și cu Decizia 2011/278/UE, cantitățile preliminare ale cotelor alocate cu titlu gratuit care trebuie transmise în cadrul MNPA se calculează pe baza unor norme armonizate la nivelul Uniunii. Decizia 2011/278/UE nu prevede ajustarea pe care Germania ar dori să o realizeze în temeiul articolului 9 alineatul (5) din Legea germană din 28 iulie 2011 privind comercializarea cotelor de emisii de gaze cu efect de seră. În timp ce până în 2012 alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisii era organizată la nivel național, începând din 2013 legiuitorul a instituit intenționat norme pe deplin armonizate privind alocarea cu titlu gratuit către instalații, astfel încât toate instalațiile să fie tratate în același mod. Orice modificare unilaterală a cantităților preliminare de cote alocate cu titlu gratuit calculate de statele membre pe baza Deciziei 2011/278/UE ar compromite această abordare armonizată. Germania nu a demonstrat că alocarea calculată pentru instalațiile în cauză pe baza Deciziei 2011/278/UE era în mod evident neadecvată în raport cu obiectivul de armonizare deplină a alocărilor care trebuie atins. Alocarea cu titlu gratuit a unei cantități mai mari de cote în beneficiul anumitor instalații ar denatura sau ar risca să denatureze concurența și are efecte transfrontaliere, ținând cont de schimburile comerciale la nivelul Uniunii în toate sectoarele care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE. Prin urmare, având în vedere principiul egalității de tratament a instalațiilor incluse în EU ETS și a statelor membre, Comisia consideră că este necesar să se opună cantităților preliminare de cote alocate cu titlu gratuit anumitor instalații cuprinse în MNPA ale Germaniei și enumerate la punctul A din anexa I.

(12) De asemenea, Comisia consideră că MNPA propuse de Germania contravin Deciziei 2011/278/UE întrucât aplicarea produsului de referință metal lichid în cazurile enumerate la punctul B din anexa I la prezenta decizie nu este coerentă cu normele relevante. În această privință, Comisia constată că în MNPA transmise de Germania, în cazul proceselor de producere a oțelului cu convertizor cu insuflare de oxigen (BOF - basic oxygen furnace) și atunci când metalul lichid din furnal nu este afinat în aceeași instalație, ci este exportat în vederea procesării ulterioare, nu se prevede nicio alocare cu titlu gratuit, în beneficiul operatorului instalației care conține furnalul, a unor cote de emisii pentru producerea metalului lichid. Alocarea cu titlu gratuit este în schimb prevăzută pentru instalația unde are loc afinarea oțelului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...