Parlamentul României

Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

TITLUL I Dispoziții generale

CAPITOLUL I Scop și aplicare

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de probațiune la nivel central și la nivelul structurilor teritoriale, precum și activitatea desfășurată de acesta.

Art. 2. -

(1) Prin activitatea sa, sistemul de probațiune, ca serviciu public, contribuie la înfăptuirea actului de justiție.

(2) Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară în interesul comunității, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni și al creșterii gradului de siguranță în comunitate.

(3) Promovarea sancțiunilor și măsurilor comunitare urmărește reducerea costurilor sociale ale executării sancțiunilor și măsurilor penale prin diminuarea populației din unitățile penitenciare, valorificarea potențialului socio-economic al infractorilor și menținerea siguranței comunității.

CAPITOLUL II Principiile activității sistemului de probațiune

Art. 3. -

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară în condiții care să asigure respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, orice restrângere a acestora fiind posibilă numai în limitele inerente naturii și conținutului pedepselor și măsurilor stabilite prin hotărârea judecătorească și în condițiile care decurg din specificul intervenției, în funcție de gravitatea faptei și riscul de săvârșire a unor infracțiuni.

Art. 4. -

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară în condiții care să respecte demnitatea persoanei și care să nu îngrădească exercitarea dreptului la viața privată a acesteia și a familiei sale mai mult decât este inerent naturii și conținutului intervenției.

Art. 5. -

În cadrul sistemului de probațiune, orice activitate se desfășoară fără nicio discriminare pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel.

Art. 6. -

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară cu respectarea legii și a hotărârilor judecătorești.

Art. 7. -

Activitatea sistemului de probațiune se desfășoară cu respectarea confidențialității și cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal, prevăzute de reglementările în materie.

Art. 8. -

Activitatea de probațiune se desfășoară cu respectarea, de către consilierul de probațiune, respectiv de către instituțiile din comunitate și alte autorități și instituții publice, a principiilor, valorilor și metodelor managementului de caz în procesul de supraveghere.

Art. 9. -

(1) Consilierul de probațiune adaptează intervenția în funcție de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de săvârșire a unor infracțiuni și circumstanțele particulare ale fiecărui caz.

(2) În derularea activității, consilierul de probațiune urmărește dezvoltarea unei relații pozitive cu persoana aflată în evidență, în scopul implicării acesteia în propriul proces de reabilitare.

Art. 10. -

Consilierul de probațiune urmărește abordarea interdisciplinară a fiecărui caz și coordonează activitățile derulate în colaborare cu instituțiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei și menținerea gradului de siguranță a comunității.

Art. 11. -

(1) Consilierul de probațiune informează persoana cu privire la natura și conținutul principalelor acte îndeplinite în cadrul activității de probațiune și urmărește obținerea consimțământului acesteia cu privire la derularea actelor respective.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se face într-o limbă, respectiv limbaj pe care persoana îl înțelege, prin intermediul unui traducător și interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, în situația în care persoana nu vorbește sau nu înțelege limba română, respectiv nu se poate exprima.

(3) În cazul cetățenilor români aparținând minorităților naționale, informarea prevăzută la alin. (1) se face în limba lor maternă, la cererea persoanei evaluate.

(4) Informarea prevăzută la alin. (2) poate fi făcută și de către un consilier de probațiune care cunoaște limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză, cu acordul acesteia.

Art. 12. -

Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul sistemului de probațiune are o pregătire de specialitate în acord cu responsabilitățile stabilite prin lege în sarcina acestuia și urmărește, în derularea activității, atingerea unor standarde înalte de profesionalism și respectarea normelor de etică și deontologie profesională.

Art. 13. -

În cadrul sistemului de probațiune activitatea se derulează cu respectarea principiului integrității prin realizarea acțiunilor în mod responsabil, transparent, imparțial și prin utilizarea judicioasă a resurselor disponibile.

CAPITOLUL III Definiții Puneri în aplicare (1)

Art. 14. -

În sensul prezentei legi, termenii și sintagmele de mai jos au următorul înțeles:

a) sancțiuni și măsuri comunitare - sancțiunile și măsurile neprivative de libertate prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c)-e);

b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activităților de evaluare a persoanei supravegheate, planificare și desfășurare a intervențiilor de asistare și control, monitorizare a modului de executare a măsurilor și obligațiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potențialului intern al persoanei și integrarea contribuției instituțiilor din comunitate;

c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de către instituția care gestionează managementul de caz către o instituție din comunitate, împuternicită să realizeze o intervenție specializată în acord cu planificarea activității de probațiune.

Art. 15. -

Sintagma "instituții din comunitate" are înțelesul definit în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

TITLUL II Organizarea sistemului de probațiune

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se înființează Direcția Națională de Probațiune, denumită în continuare Direcția, ca structură cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Justiției, prin reorganizarea Direcției de probațiune din Ministerul Justiției.

(2) Direcția are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiției.

(3) Activitatea Direcției este coordonată direct de către ministrul justiției.

Art. 17. - Puneri în aplicare (2)

Direcția are următoarele atribuții principale:

a) stabilește direcțiile strategice de acțiune în domeniul probațiunii în vederea implementării strategiei justiției ca serviciu public;

b) stabilește concepția și coordonează, evaluează și monitorizează, la nivel național, Strategia națională de reabilitare a persoanelor față de care s-au dispus sancțiuni și măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probațiune, inclusiv de către instituțiile cu atribuții în domeniu;

c) organizează și coordonează procesul de executare a pedepselor și măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probațiunii;

d) elaborează Standardele minime de lucru în probațiune pentru instituțiile din comunitate și normele metodologice pentru avizarea și acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;

e) organizează și coordonează activitatea structurilor teritoriale;

f) coordonează gestionarea resurselor umane ale sistemului de probațiune;

g) organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probațiune și cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituțiilor implicate în activitatea de probațiune;

h) elaborează proiectul de buget anual al Direcției și al structurilor teritoriale, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiției, și asigură execuția bugetară în condițiile legii;

i) administrează patrimoniul sistemului de probațiune, organizează și coordonează alocarea, mișcarea, evidența și controlul cheltuielilor materiale și de investiții, ale mijloacelor și echipamentelor din dotare;

j) elaborează, în colaborare cu direcția de specialitate din Ministerul Justiției, proiectele de acte normative privind organizarea și activitatea sistemului de probațiune;

k) realizează evaluarea și controlul activității derulate în structurile teritoriale de probațiune, prin intermediul inspectorilor de probațiune;

l) realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probațiune, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de probațiune;

m) coordonează elaborarea standardelor de performanță, a metodologiilor și instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării și îmbunătățirii activității de probațiune;

n) coordonează elaborarea și implementarea strategiei de comunicare și relații publice a sistemului de probațiune, în scopul promovării rolului sistemului de probațiune;

o) coordonează cooperarea internațională în domeniu;

p) reprezintă în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție interesele Direcției și ale structurilor teritoriale;

q) coordonează activitatea de colectare și prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probațiunii și gestionează sistemele informatice aferente;

r) realizează studii, analize și cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii penale în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru și la îmbunătățirea practicii;

s) elaborează și difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare;

ș) promovează rolul sistemului de probațiune, al activităților desfășurate de către personalul din sistemul de probațiune, inclusiv prin mijloace de informare în masă;

t) alte atribuții prevăzute de lege în domeniul de activitate a sistemului de probațiune.

Art. 18. - Puneri în aplicare (1)

(1) Direcția este condusă de un director general, numit prin ordin al ministrului justiției, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(2) Directorul general este numit pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea obținerii consecutive, o singură dată, a unui nou mandat.

(3) Directorul general al Direcției este ordonator terțiar de credite.

(4) În activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de 2 directori generali adjuncți numiți prin ordin al ministrului justiției, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(5) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător directorilor generali adjuncți.

(6) Condițiile și modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (1) și (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiției.

(7) Directorul general poate face parte din următoarele categorii de personal: personal de probațiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Directorii generali adjuncți pot face parte din următoarele categorii de personal: personal de probațiune, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și funcționari publici.

Art. 19. - Puneri în aplicare (1)

(1) Directorul general emite decizii și instrucțiuni și răspunde, în fața ministrului justiției, de buna funcționare a sistemului de probațiune.

(2) Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor generali adjuncți.

(3) Directorii generali adjuncți angajează și reprezintă Direcția în baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.

(4) Directorii generali adjuncți conduc și răspund de activitatea departamentelor pe care le coordonează.

Art. 20. - Puneri în aplicare (2)

(1) Pe lângă Direcție funcționează Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanți ai sistemului de probațiune și alte categorii de specialiști.

(2) Directorul general al Direcției este președintele Consiliului.

(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei naționale în domeniul probațiunii, monitorizarea implementării acesteia, precum și stabilirea altor măsuri în vederea îmbunătățirii activității de probațiune.

(4) Consiliul se întrunește semestrial sau ori de câte ori este nevoie prin convocarea directorului general.

(5) Activitatea Consiliului este reglementată prin ordin al ministrului justiției.

Art. 21. - Puneri în aplicare (2)

(1) În structura organizatorică a Direcției funcționează departamente, servicii și alte structuri înființate prin ordin al ministrului justiției.

(2) Directorii departamentelor sunt numiți prin decizie a directorului general, pe o perioadă de 4 ani, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens, cu posibilitatea obținerii unui nou mandat.

(3) Șefii serviciilor din cadrul Direcției sunt numiți prin decizie a directorului general, în urma promovării unui concurs organizat în acest sens.

(4) Condițiile și modalitatea de organizare a concursurilor prevăzute la alin. (2) și (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției.

Art. 22. - Puneri în aplicare (1)

(1) Atribuțiile și competențele aferente departamentelor, serviciilor și celorlalte structuri din cadrul Direcției, precum și atribuțiile și răspunderile corespunzătoare funcțiilor din cadrul Direcției se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de probațiune, aprobat prin ordin al ministrului justiției.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...