Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 43/2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea facultativă și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă
Număr celex: 32013L0043

Modificări (...)

În vigoare de la 15 august 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) JO C 341E, 16.12.2010, p. 81.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

(2) JO C 339, 14.12.2010, p. 41.

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului(3) specifică faptul că taxa pe valoarea adăugată (TVA) este datorată de orice persoană impozabilă care realizează tranzacții cu bunuri sau servicii impozabile. Cu toate acestea, în cazul tranzacțiilor transfrontaliere și pentru anumite sectoare interne cu grad ridicat de risc se prevede transferul obligației de plată a TVA la persoana către care se face livrarea (mecanismul de taxare inversă).

(3) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

(2) Având în vedere gravitatea fraudei din domeniul TVA, ar trebui să li se permită statelor membre să aplice temporar un mecanism prin care obligația de plată a TVA pentru furnizarea anumitor categorii de bunuri și servicii să fie transferată persoanei către care se face livrarea impozabilă de bunuri sau servicii, inclusiv atunci când aceste categorii nu sunt nici enumerate în articolul 199 din Directiva 2006/112/CE și nici nu intră sub incidența unor derogări specifice acordate statelor membre.

(3) Pentru aceasta, Comisia a prezentat în 2009 o propunere care conține o listă de bunuri și servicii cărora li s-ar putea aplica mecanismul de taxare inversă pentru o perioadă limitată. Consiliul a optat pentru divizarea propunerii și a adoptat Directiva 2010/23/UE a Consiliului(4), care s-a limitat, totuși, numai la certificatele de emisie de gaze cu efect de seră, ținând cont că situația fraudelor în sectorul respectiv necesita o reacție imediată. În același timp, Consiliul s-a angajat politic să continue negocierile privind partea restantă din propunerea Comisiei.

(4) Directiva 2010/23/UE a Consiliului din 16 martie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opțională și temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă (JO L 72, 20.3.2010, p. 1).

(4) Ulterior, s-au înregistrat fraude și în alte sectoare și, prin urmare, ar trebui să se adauge noi bunuri și servicii la partea restantă din propunerea Comisiei în ceea ce privește lista predefinită de bunuri și servicii în cazul cărora s-ar putea aplica taxarea inversă. În mod special, au apărut fraude legate de furnizarea de gaze și electricitate, servicii de telecomunicații, console de jocuri, tablete PC și laptopuri, cereale, culturi industriale, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, și metale în stare brută sau semifinisată, inclusiv metale prețioase.

(5) Introducerea mecanismului de taxare inversă care vizează respectivele bunuri și servicii, care, conform experienței recente, sunt deosebit de expuse la riscul de fraudă, spre deosebire de aplicarea sa generală, nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra principiilor fundamentale ale sistemului TVA, precum plata fracționată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...