Comisia Europeană

Regulamentul nr. 655/2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0655

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 11 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 20 alineatul (2) al doilea paragraf,

(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

întrucât:

(1) Utilizatorii finali, astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, se confruntă cu o mare varietate de declarații legate de funcția, conținutul și efectele produselor cosmetice. Având în vedere că produsele cosmetice joacă un rol atât de important în viața utilizatorului final, este important să se asigure faptul că informațiile care îi sunt comunicate prin astfel de declarații sunt utile, ușor de înțeles și fiabile și că îi permit să ia decizii în cunoștință de cauză și să aleagă produsele care corespund cel mai bine nevoilor și așteptărilor sale.

(2) Declarațiile referitoare la produsele cosmetice servesc în principal la informarea utilizatorilor finali cu privire la caracteristicile și calitățile produselor. Aceste declarații reprezintă mijloace esențiale de diferențiere a produselor. Ele contribuie, de asemenea, la stimularea inovării și la încurajarea concurenței.

(3) Ar trebui stabilite criterii comune la nivelul Uniunii care să justifice utilizarea declarațiilor în legătură cu produsele cosmetice. Obiectivul principal al stabilirii unor criterii comune este acela de a garanta un nivel ridicat de protecție pentru utilizatorii finali, mai ales împotriva declarațiilor înșelătoare referitoare la produsele cosmetice. O abordare comună la nivelul Uniunii ar trebui, de asemenea, să asigure o mai bună convergență a acțiunilor întreprinse de autoritățile competente ale statelor membre și să evite distorsiunile pe piața internă. O astfel de abordare ar trebui, de asemenea, să consolideze cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile cu asigurarea protecției consumatorilor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului ("Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului") (2).

(2) JO L 364, 9.12.2004, p. 1.

(4) Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se aplică în cazul produselor care se încadrează în definiția noțiunii de produs cosmetic prevăzută la articolul 2 din regulamentul menționat. Criteriile comune se aplică numai după ce s-a stabilit că produsul respectiv este într-adevăr un produs cosmetic. Este de datoria autorităților competente naționale și a instanțelor naționale să decidă de la caz la caz cu privire la cadrul de reglementare care se aplică.

(5) Criteriile comune ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului ("Directiva privind practicile comerciale neloiale") (3), Directivei 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (4), precum și altor acte legislative aplicabile ale Uniunii.

(3) JO L 149, 11.6.2005, p. 22.

(4) JO L 376, 27.12.2006, p. 21.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...