Parlamentul României

Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Obiectul și scopul reglementării

(1) Prezenta lege reglementează regimul juridic de constituire, organizare și funcționare a parcurilor industriale, inclusiv a celor existente.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie:

a) stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și inovare;

b) dezvoltarea regională;

c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici;

d) crearea de noi locuri de muncă.

ARTICOLUL 2 Principii generale

Constituirea și funcționarea parcurilor industriale sunt guvernate de următoarele principii generale:

a) egalitatea de tratament pentru toți rezidenții parcului;

b) neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenților parcului;

c) obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toți rezidenții parcului;

d) stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potențialului uman local sau regional.

ARTICOLUL 3 Definiții ale unor termeni și expresii

În cuprinsul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

1. administratorul parcului - persoană juridică de drept privat, română și/sau străină, înființată în condițiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi și deține titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administrației publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona și administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial;

2. cheltuielile de mentenanță comune - sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenții parcului, inclusiv de către cei prevăzuți în cadrul prevederilor art. 10 alin. (4), lunar, în baza contractului de administrare și prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părți proporționale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate și facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens; Modificări (1)

3. cheltuielile de mentenanță individuale - sumele de bani datorate administratorului parcului de către rezidentul parcului, lunar, în baza contractului de administrare și prestări de servicii conexe, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările și serviciile de mentenanță, reparații și/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii exclusive aferente unității ce formează obiectul respectivului contract, calculate și facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;

4. contravaloare utilități - sume de bani stabilite și datorate administratorului de către rezidenții parcului, în baza contractului de închiriere sau contractului de administrare și prestări de servicii conexe, contracte încheiate conform legislației specifice;

5. contract de administrare și prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între administratorul parcului și rezidentul parcului, prin care se stabilește cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre administratorul parcului și rezidentul parcului, în sensul că le reglementează drepturile și obligațiile reciproce și interdependente privind asigurarea folosinței a uneia sau mai multor unități, precum și asigurarea tuturor și oricăror utilități și servicii necesare activităților desfășurate în cadrul parcului industrial, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicații, folosința căilor de transport de orice fel edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial, de către administratorul parcului, în schimbul plății contravalorii acestora de către rezidentul parcului;

6. declarația de eligibilitate - declarația pe propria răspundere formulată de titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, prin care se atestă îndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond prevăzute de art. 5 ori de art. 17, după caz;

7. deficiența majoră - cauza de revocare a titlului de parc industrial, în condițiile prezentei legi, ce constă fie din neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond pentru acordarea titlului de parc industrial, reglementate de dispozițiile art. 5, respectiv art. 17, după caz, fie din încălcarea de către administratorul parcului a oricărei obligații ce îi revine potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (1);

8. direcția de specialitate - direcția de specialitate care funcționează în cadrul aparatului central al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice abilitată, prin hotărâre a Guvernului, să exercite atribuțiile ce revin, potrivit legii, organului de specialitate al administrației publice centrale în domeniul parcurilor industriale;

9. documentația de eligibilitate - documentele reprezentând cererea de acordare a titlului de parc industrial, declarația de eligibilitate și înscrisurile prevăzute la art. 6, respectiv cele prevăzute la art. 18, după caz;

10. fondatori - autoritățile administrației publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care inițiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi, și:

(i) constituie și înmatriculează o societate comercială - administratorul parcului - care solicită organului de specialitate al administrației publice centrale eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei proceduri specifice;

(ii) câștigători ai procesului de privatizare și adjudecatari ai acelor societăți comerciale cu capital de stat, care dețineau în proprietate, la momentul privatizării, platforme industriale existente, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale, iar, subsecvent încheierii contractului cu instituția publică implicată în procesul de privatizare, își exercită dreptul de opțiune pentru acordarea titlului de parc industrial în favoarea administratorului parcului, conform procedurii simplificate, prevăzute de prezenta lege;

11. informări - orice informație de interes public privind organizarea, funcționarea și dezvoltarea parcului industrial;

12. infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, parcări și servicii de internet;

13. infrastructura comună - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părțile destinate folosinței comune de către toți rezidenții parcului a construcțiilor, instalațiilor, părților componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de telecomunicații, rețelele de alimentare cu gaze, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare, precum și căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări și servicii de internet;

14. infrastructura exclusivă - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din construcțiile, instalațiile, părțile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, rețelele de telecomunicații, rețelele de alimentare cu gaze, rețelele de alimentare cu apă, rețelele de canalizare aferente unităților existente în cadrul parcului industrial;

15. parcul industrial de tip green field, agroparc, științifico- tehnologic, tehnologic, business, logistic și inovativ, industrial și altele, inițiat de fondatori - terenul aferent și infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja existente; după caz, proprietatea rezidenților parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, și alte imobile proprietatea unor terți, ce reprezintă zona astfel delimitată în cadrul căreia se desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., într-un regim de facilități specifice, de către rezidenții parcului, cu respectarea întocmai a principiilor înscrise la art. 2;

16. penalități - daune-interese compensatorii evaluate anticipat prin intermediul regulamentelor, datorate de către cei care încalcă obligațiile ce izvorăsc din dispozițiile prezentei legi, regulamente și/sau contractul de administrare și prestări de servicii conexe, fie rezidenți, fie administratorul parcului, după caz;

17. platforma industrială - terenul și ansamblul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, căi de transport și drumuri de incintă edificate pe acesta, în scopul dezvoltării oricăror activități economice;

18. platforma industrială existentă - orice platformă industrială construită anterior datei de 22 decembrie 1989, aflată în proprietatea societăților comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale;

19. procedura simplificată - procedura administrativă de acordare a titlului de parc industrial pentru platformele industriale existente, în condițiile speciale prevăzute de prezenta lege, la cererea fondatorilor, care optează în acest sens, după ce au câștigat la procesul de privatizare și și-au adjudecat societățile comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parc industrial;

20. regulamente - acte juridice unilaterale elaborate de către administratorul parcului, conform prezentei legi, cu forță obligatorie față de toți rezidenții parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare și funcționare a fiecărui parc industrial;

21. rezidentul parcului - orice operator economic, persoană juridică română și/sau străină, ONG-uri, instituții de cercetare și alte unități care nu au personalitate juridică, care funcționează conform legii și desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice și inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:

(i) în baza unui contract de administrare și prestări de servicii conexe; sau Modificări (1)

(ii) în calitate de proprietar ori chiriaș, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;

22. solicitant - titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, potrivit art. 4 sau art. 16, după caz;

23. titlul de parc industrial - actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administrației publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de prezenta lege;

24. unitate - parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenților parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul ori mai mulți dintre rezidenții parcului, după caz, desfășoară activități economice, de cercetare științifică, de valorificare a cercetării științifice și/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice și inovative, industriale și altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilități specifice, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi. Modificări (1)

CAPITOLUL II Constituirea parcurilor industriale

ARTICOLUL 4 Titularul cererii

Cererea de acordare a titlului de parc industrial se formulează de către fondatorii parcului industrial.

ARTICOLUL 5 Condiții de fond

(1) Pentru acordarea titlului de parc industrial, în condițiile prezentei legi, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiții de fond:

a) administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerțului ca persoană juridică română și/sau străină;

b) administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenței sau de prevenție a acesteia;

c) administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă și neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, față de bugetul consolidat al statului;

d) terenul din perimetrul parcului industrial să fie eligibil, potrivit prevederilor alin. (2).

(2) Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosința fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenților parcului industrial;

b) are acces la un drum european și/sau național și/sau județean și/sau șosele ocolitoare de centură;

c) are o suprafață compactă, cu excepția suprafețelor traversate de căi de transport, suprafață de minimum 5 hectare;

d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asigurătorie sau procedură de executare silită, cu excepția oricăror servituți de trecere, precum și a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituțiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanțării investițiilor de întreținere și/sau dezvoltare și/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.

ARTICOLUL 6 Condiții de formă

(1) Cererea de acordare a titlului de parc industrial se semnează de către solicitant.

(2) În cadrul cererii, solicitantul va preciza durata pentru care solicită acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mică de 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

(3) Declarației de eligibilitate, la cererea de acordare a titlului de parc industrial, îi vor fi anexate următoarele documente în original:

a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului competent privind administratorul parcului;

b) certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale competente, din care să rezulte că administratorul parcului nu are datorii scadente și neachitate, pentru care s-a emis un titlu executoriu, față de bugetul consolidat al statului;

c) avizul de principiu eliberat de autoritățile de mediu;

d) extras de carte funciară de informare;

e) certificat de urbanism;

f) declarație pe propria răspundere a administratorului parcului că are un web site propriu funcțional; declarația trebuie să cuprindă și adresa web a site-ului propriu.

(4) La cererea de acordare a titlului de parc industrial se anexează și următoarele documente în copii certificate pentru conformitate cu originalul:

a) acte de proprietate/de concesiune asupra terenului aferent parcului industrial;

b) acte de proprietate/de concesiune asupra infrastructurii parcului industrial, acolo unde există;

c) certificatul de înmatriculare a administratorului parcului;

d) certificatul de înregistrare fiscală;

e) actul constitutiv, în formă actualizată, dacă este cazul, al administratorului parcului;

f) documentația cadastrală a terenului;

g) documentația cadastrală a infrastructurii parcului industrial, acolo unde există;

h) acordul autorității administrației publice locale privind scutirile prevăzute la art. 20;

i) studiu de fezabilitate.

ARTICOLUL 7 Competența de soluționare a cererii

(1) Competența de soluționare a cererii de acordare a titlului de parc industrial revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin intermediul direcției de specialitate.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organul de specialitate al administrației publice centrale în domeniul parcurilor industriale.

(3) Atribuțiile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în domeniul parcurilor industriale sunt următoarele:

a) analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial;

b) emite titlul de parc industrial;

c) analizează și monitorizează respectarea dispozițiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale;

d) arhivează și ține evidența rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilitățile, prevăzute de dispozițiile art. 20 alin. (1), de care aceștia au beneficiat în respectivele perioade de referință;

e) elaborează proiecte de acte normative în domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiză și aprobare Guvernului;

f) cooperează cu celelalte autorități publice centrale și/sau locale interne și/sau comunitare, cu organizațiile neguvernamentale, cu camerele de comerț și industrie și, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora și implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale.

ARTICOLUL 8 Procedura

(1) Documentația de eligibilitate se depune la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau prin poștă.

(2) Direcția de specialitate este obligată să analizeze documentația de eligibilitate depusă de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, potrivit alin. (1), sens în care va întocmi un referat motivat.

(3) Prin referatul astfel întocmit, direcția de specialitate poate adopta una dintre următoarele soluții:

a) constată îndeplinirea cumulativă a condițiilor de fond prevăzute la art. 5 și a condițiilor de formă prevăzute la art. 6, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice acordarea titlului de parc industrial administratorului parcului;

b) constată că documentația de eligibilitate depusă de solicitant este incompletă și/sau nu îndeplinește cumulativ toate condițiile de fond prevăzute la art. 5 și condițiile de formă prevăzute de art. 6, arătând expres care sunt documentele lipsă și/sau condițiile de fond și/sau de formă neîndeplinite, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice respingerea cererii solicitantului.

(4) Referatul prevăzut la alin. (3) întocmit de direcția de specialitate se comunică, în termen de 48 de ore, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și prin orice mijloace electronice care permit dovedirea receptării integrale a documentului transmis și confirmarea primirii acestuia de către solicitant.

(5) În termen de 30 zile de la data primirii referatului prevăzut la alin. (3), întocmit de direcția de specialitate, solicitantul are dreptul să completeze documentația de eligibilitate, sub sancțiunea decăderii din acest drept procedural.

(6) În situația în care solicitantul a completat documentația de eligibilitate potrivit alin. (5), direcția de specialitate reanalizează documentația, în termen de maximum 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), întocmește un nou referat motivat prin care poate să adopte una dintre soluțiile prevăzute la alin. (3).

(7) În termen de 30 zile de la data primirii referatului motivat al direcției de specialitate, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice va emite un ordin motivat prin care admite sau respinge cererea solicitantului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...