Comisia Europeană

Regulamentul nr. 577/2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0577

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 18 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003(1), în special articolul 7 alineatul (3), articolul 11 alineatul (4), articolul 13 alineatele (1) și (2), articolul 21 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2),

(1) JO L 178, 28.06.2013, p.1.

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 stabilește cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau dintr-un teritoriu sau o țară terță și normele pentru controalele de conformitate efectuate în privința acestei circulații. Regulamentul respectiv a abrogat și a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie și de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului (2).

(2) JO L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2) Câinii, pisicile și dihorii sunt menționați în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 ca fiind speciile de animale vizate de acest regulament.

(3) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că pisicile, câinii și dihorii domestici nu pot fi deplasați într-un stat membru dintr-un alt stat membru sau din teritorii sau țări terțe decât dacă au primit un vaccin antirabic care respectă cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menționat anterior. Cu toate acestea, circulația câinilor, pisicilor și dihorilor domestici tineri care nu sunt vaccinați sau care nu îndeplinesc cerințele de valabilitate stabilite în anexa III la regulamentul menționat anterior poate fi autorizată din state membre sau din teritorii sau țări terțe enumerate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 în cazul în care, inter alia, proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declarație semnată, conform căreia de la naștere și până la momentul circulației necomerciale animalele de companie nu au avut niciun contact cu animale sălbatice din speciile susceptibile la rabie. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă pentru declarația respectivă în prezentul regulament.

(4) În plus, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că Comisia trebuie să adopte două liste de teritorii sau țări terțe din care câinii, pisicile și dihorii domestici transportați în scopuri necomerciale într-un stat membru nu trebuie supuși unui test de titrare a anticorpilor antirabici. Una dintre aceste liste ar trebui să includă teritoriile sau țările terțe care au demonstrat că aplică norme ale căror conținut și efecte sunt aceleași cu cele aplicate de statele membre, iar cealaltă listă ar trebui să includă teritoriile sau țările terțe care au demonstrat că îndeplinesc cel puțin criteriile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Prin urmare, este oportun să se stabilească aceste liste într-o anexă la prezentul regulament.

(5) În plus, aceste liste ar trebui să țină seama de dispozițiile din Tratatul de aderare a Croației, în conformitate cu care Croația urmează să devină membră a Uniunii Europene la 1 iulie 2013, și din Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană (3), care prevede că, de la 1 ianuarie 2014, Mayotte încetează să mai fie țară sau teritoriu de peste mări pentru care se aplică dispozițiile din partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și devine o regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul articolului 349 din tratat.

(3) JO L 204, 31.7.2012, p. 131.

(6) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici nu urmează a fi deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță, altul (alta) decât cele enumerate într-o anexă la prezentul regulament, cu excepția cazului în care aceștia au fost supuși unui test de titrare a anticorpilor antirabici care respectă cerințele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Tranzitul prin unul dintre aceste teritorii sau țări terțe nu face, totuși, obiectul testului în cadrul căruia proprietarul sau persoana autorizată furnizează o declarație semnată, conform căreia animalele nu au avut niciun contact cu animale din specii susceptibile la rabie și au rămas într-un mijloc de transport sau în perimetrul unui aeroport internațional. Prin urmare, este oportun să se stabilească cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă pentru declarația respectivă în prezentul regulament.

(7) Cerințele de valabilitate stabilite în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 includ obligația de a efectua testul respectiv într-un laborator autorizat în conformitate cu Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice (4), care prevede că Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franța (integrată de la 1 iulie 2010 în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) urmează să evalueze laboratoarele statelor membre și ale țărilor terțe în vederea autorizării acestora pentru a efectua teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici.

(4) JO L 79, 30.3.2000, p. 40.

(8) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici transportați într-un stat membru dintr-un alt stat membru în scopuri necomerciale trebuie să fie însoțiți de un document de identificare în formatul unui pașaport în conformitate cu modelul care urmează să fie adoptat de Comisie. Modelul respectiv conține rubrici pentru introducerea informațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Modelul și cerințele suplimentare pentru pașaport trebuie să fie prezentate într-o anexă la prezentul regulament și, din motive de claritate și de simplificare a legislației Uniunii, Decizia 2003/803/CE a Comisiei din 26 noiembrie 2003 de stabilire a pașaportului tip pentru circulația intracomunitară a câinilor, pisicilor și a dihorilor domestici (5) ar trebui să fie abrogată.

(5) JO L 312, 27.11.2003, p. 1.

(9) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede, de asemenea, că pisicile, câinii și dihorii domestici deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță în scopuri necomerciale trebuie să fie însoțiți de un document de identificare în formatul unui certificat de sănătate animală în conformitate cu un model care urmează să fie adoptat de Comisie. Modelul respectiv conține rubrici pentru introducerea informațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Prin urmare, este oportun să se stabilească modelul respectiv într-o anexă la prezentul regulament.

(10) Prin derogare de la formatul certificatului de sănătate animală prevăzut în cazul unei deplasări într-un stat membru dintr-un teritoriu sau țară terță, Regulamentul (UE) nr. 576/2013 prevede că statele membre autorizează circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici dintr-un teritoriu sau dintr-o țară terță care a demonstrat că aplică norme ale căror conținut și efecte sunt aceleași cu cele aplicate de statele membre, în cazul în care documentul de identificare însoțitor a fost eliberat în conformitate cu procedura prevăzută pentru o circulație într-un stat membru dintr-un alt stat membru. Cu toate acestea, o serie de adaptări tehnice sunt necesare pentru pașaportul tip care trebuie utilizat în astfel de cazuri, în ceea ce privește, în special, particularitățile de pe pagina de gardă care nu pot respecta pe deplin cerințele aplicabile pașapoartelor eliberate de un stat membru. Din motive de claritate, este necesar, prin urmare, să se stabilească un model pentru acest tip de pașapoarte în prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...