Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 29/2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013L0029

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 29 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 105.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

(2) Pozitia Parlamentului European din 22 mai 2013 (nepublicata înca în Jurnalul Oficial) si decizia Consiliului din 10 iunie 2013.

întrucât:

(1) Directiva 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 mai 2007 privind introducerea pe piață a articolelor pirotehnice (3) a fost modificată (4) în mod substanțial. Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(3) JO L 154, 14.6.2007, p. 1.

(4) A se vedea anexa IV partea A.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor (5) stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(5) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor (6) stabilește principii comune și dispoziții de referință concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Directiva 2007/23/CE ar trebui să fie adaptată la decizia menționată.

(6) JO L 218, 13.8.2008, p. 82.

(4) Actele cu putere de lege și actele administrative aflate în vigoare în statele membre cu privire la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice sunt divergente, în special în ceea ce privește aspecte cum ar fi securitatea și caracteristicile funcționale.

(5) Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre, care pot constitui bariere în calea comerțului în interiorul Uniunii, trebuie armonizate cu scopul de a garanta libera circulație a articolelor pirotehnice pe piața internă, asigurând, în același timp, un înalt nivel de protecție a sănătății și securității persoanelor, precum și protecția consumatorilor și a utilizatorilor finali profesioniști. Un astfel de nivel înalt de protecție ar trebui să includă dispoziții privind respectarea limitelor de vârstă relevante asociate utilizatorilor de articole pirotehnice.

(6) Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (7) exclude din domeniul său de aplicare articolele pirotehnice.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...