Comisia Europeană

Recomandarea nr. 179/2013 privind utilizarea unor metode comune pentru măsurarea și comunicarea performanței de mediu pe durata ciclului de viață a produselor și organizațiilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013H0179

Modificări (...)

În vigoare de la 04 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 191 și 292,

întrucât:

(1) Un element esențial pentru luarea de decizii în domeniul mediului de către o gamă largă de actori este reprezentat de măsurarea și informarea corectă și fiabilă privind performanța de mediu a produselor și organizațiilor.

(2) Actuala proliferare a unor metode și inițiative diferite privind evaluarea și comunicarea performanței de mediu produce confuzie și neîncredere în informațiile referitoare la performanța de mediu. De asemenea, aceasta ar putea conduce la costuri suplimentare pentru companii dacă acestora li se cere, de către autoritățile publice, partenerii de afaceri, inițiativele private și investitori, să măsoare performanța de mediu a produsului sau a organizației pe baza unor metode diferite. Aceste costuri reduc oportunitățile de comercializare transfrontalieră a produselor ecologice. Există riscul ca aceste eșecuri pe piață ale produselor ecologice să fie în continuare din ce în ce mai mari (1).

(1) Evaluarea impactului care însoțește Comunicarea Comisiei intitulată „Crearea pieței unice pentru produse ecologice: facilitarea unei mai bune informări cu privire la performanța de mediu a produselor și a organizațiilor (SWD(2013) 111 final).

(3) Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind "Politica integrată a produselor - Dezvoltarea unei gândiri asupra mediului înconjurător bazată pe ciclul de viață" (2) a recunoscut importanța abordării impactului asupra mediului, într-un mod integrat, de-a lungul întregului ciclu de viață al unui produs.

(2) COM(2003) 302 final.

(4) Concluziile Consiliului privind "Gestionarea durabilă a materialelor și producția și consumul durabile" din 20 decembrie 2010 (3) invitau Comisia să elaboreze o metodologie comună privind evaluarea cantitativă a impactului asupra mediului al produselor, pe tot parcursul ciclului lor de viață, pentru a sprijini evaluarea și etichetarea produselor.

(3) Cea de-a 3061-a reuniune a Consiliului Mediu, Bruxelles, 20 decembrie 2010.

(5) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor intitulată "Către un Act privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate. 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor reciproce" (4) a subliniat că se vor explora posibilități de stabilire a unei metodologii comune la nivel european pentru evaluarea și etichetarea produselor, în vederea abordării impactului de mediu al acestora, inclusiv a emisiilor de carbon. Necesitatea unui astfel de inițiative a fost reiterată în cele două acte ulterioare privind piața unică (5).

(4) COM(2010) 608 final/2.

(5) COM(2011) 206 final, "Actul privind piața unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii. «Împreună pentru o nouă creștere»" și COM(2012) 573 final "Actul privind piața unică II - Împreună pentru o nouă creștere".

(6) Comunicarea intitulată "O agendă a consumatorului european - stimularea încrederii și a creșterii economice" a subliniat dreptul consumatorilor de a cunoaște impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață al produselor pe care doresc să le cumpere și faptul că ar trebui să fie ajutați să identifice cu ușurință opțiunile cu adevărat durabile. Conform acestei comunicări, Comisia va elabora metodologii armonizate de evaluare a performanței ecologice pe parcursul ciclului de viață al produselor și întreprinderilor, ca bază pentru a oferi informații fiabile consumatorilor.

(7) Potrivit Comunicării intitulate "O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei - Actualizare a comunicării privind politica industrială" (6), Comisia studiază cele mai bune modalități de a integra produsele și serviciile ecologice în cadrul pieței interne, inclusiv determinarea amprentei de mediu.

(6) COM(2012) 582 final.

(8) În Comunicarea sa către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată "Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor" (7), Comisia Europeană s-a angajat să stabilească o abordare metodologică comună pentru a permite statelor membre și sectorului privat să evalueze, să afișeze și să evalueze comparativ performanța de mediu a produselor, serviciilor și societăților pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului asupra mediului pe durata ciclului de viață ("amprenta [de mediu]").

(7) COM(2011) 571 final.

(9) Același document invita statele membre să instituie stimulente care să impulsioneze o mare parte a societăților să măsoare, să evalueze comparativ și să își îmbunătățească în mod sistematic eficiența utilizării resurselor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...