Comisia Europeană

Decizia nr. 242/2013 de stabilire, în temeiul Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui model pentru planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică [notificat cu numărul C(2013) 2882] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013D0242

Modificări (...)

În vigoare de la 17 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (1), în special articolul 24 alineatul (2) și anexa XIV,

___________

(1) JO L 315, 14.11.2012, p. 1.

întrucât:

(1) Directiva 2010/27/UE prevede că statele membre trebuie să prezinte planuri naționale de acțiune pentru eficiență energetică până la 30 aprilie 2014 și, ulterior, la fiecare trei ani. Aceste planuri trebuie să stabilească măsuri semnificative de îmbunătățire a eficienței energetice și economiile de energie preconizate și/sau înregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul și distribuția de energie, precum și consumul final de energie, în vederea realizării obiectivelor în materie de eficiență energetică prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2012/27/UE. Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică cuprind informațiile minime prevăzute în partea 2 din anexa XIV la Directiva 2012/27/UE. Planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică trebuie completate cu estimări actualizate privind consumul global de energie primară preconizat pentru 2020, precum și cu nivelurile estimate ale consumului de energie primară în sectoarele menționate în partea 1 din anexa XIV la Directiva 2012/27/UE.

(2) În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2012/27/UE, Comisia furnizează un model orientativ pentru planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică, care se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2) din directivă. Articolul 26 alineatul (1) din directivă prevede că Comisia va fi asistată de un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2), iar articolul 26 alineatul (2) prevede că se aplică articolul 4 din respectivul regulament.

___________

(2) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie țin seama în cea mai mare măsură de discuțiile din cadrul Comitetului pentru Directiva privind eficiența energetică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă modelul pentru planurile naționale de acțiune pentru eficiență energetică impuse de articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/27/UE și de anexa XIV la respectiva directivă, stabilit în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 mai 2013.

Pentru Comisie
Günther OETTINGER
Membru al Comisiei

ANEXĂ

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...