Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 473/2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro
Număr celex: 32013R0473

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 30 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 coroborat cu articolul 121 alineatul (6),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 141, 17.5.2012, p. 7.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 mai 2013.

întrucât:

(1) În baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre trebuie să-și considere politicile economice ca fiind o chestiune de interes comun, politicile lor bugetare trebuie să fie ghidate de necesitatea de a asigura finanțe publice solide, iar politicile lor economice nu trebuie să riște să pună în pericol funcționarea corectă a uniunii economice și monetare.

(2) Pactul de stabilitate și de creștere (PSC) vizează să asigure disciplina bugetară la nivelul Uniunii și stabilește cadrul necesar pentru prevenirea și corectarea deficitelor publice excesive. PSC are la bază obiectivul unor finanțe publice solide ca mijloc de consolidare a condițiilor de realizare a stabilității prețurilor și a unei creșteri susținute și durabile favorizate de stabilitatea financiară, sprijinind astfel realizarea obiectivelor Uniunii privind creșterea economică durabilă și ocuparea forței de muncă. PSC include sistemul de supraveghere multilaterală stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice(3) și procedura de evitare a deficitului excesiv în statele membre, stabilită la articolul 126 din TFUE și detaliată în Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv(4). PSC a fost consolidat ulterior prin Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(5) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1177/2011 al Consiliului(6). Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro(7) a adăugat un sistem de mecanisme de punere în aplicare eficace, preventive și progresive, sub formă de sancțiuni impuse asupra statelor membre a căror monedă este euro.

___________

(3) JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(4) JO L 209, 2.8.1997, p. 6.

(5) JO L 306, 23.11.2011, p. 12.

(6) JO L 306, 23.11.2011, p. 33.

(7) JO L 306, 23.11.2011, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...