Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că în scrisoarea de răspuns a Comisiei Europene ARES (2013) 826316 din data de 24 aprilie 2013 se menționează că modificările majore în restructurarea celor doi beneficiari - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. (CNADNR) și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CFR) ai Programului operațional sectorial Transport ar putea compromite progresele obținute în monitorizarea acestora și ar putea conduce la decizia de suspendare a programului, cu consecințe importante asupra riscului de dezangajare automată a fondurilor care provin din instrumente structurale pentru domeniul transport,

ținând cont de faptul că, în opinia Comisiei Europene, astfel de modificări majore au avut loc prin înființarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, potrivit art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare,

întrucât Comisia Europeană trebuie să transmită până la data de 13 iunie 2013 o scrisoare de răspuns către autoritățile române referitoare la decizia de presuspendare a Programului operațional sectorial Transport, iar în condițiile în care se menține acest risc de restructurare a celor doi beneficiari, CNADNR și CFR, comisia poate decide suspendarea programului până la o nouă acreditare a sistemului de management și control al programului, perioadă de timp care poate dura peste un an de zile,

întrucât problema reglementării mecanismului instituțional al beneficiarilor direcți, finanțați din fonduri externe nerambursabile, este o problemă de interes public național cu consecințe grave asupra pierderii unei părți însemnate din fondurile alocate programului prin riscul de dezangajare automată, iar reglementarea acestuia nu mai poate fi amânată,

deoarece, prin scrisoarea de presuspendare plăți, transmisă de Comisia Europeană pentru Programul operațional sectorial Transport, s-a solicitat autorității de management a programului să identifice un instrument de supervizare și de control asupra activității desfășurate de beneficiarii direcți ai programului astfel încât să fie respectate condițiile privind realitatea, regularitatea și legalitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,

întrucât acest instrument de supervizare și control se referă la controlul capacității administrative a beneficiarilor exercitat de către Autoritatea de management a Programului operațional sectorial Transport, ca act administrativ de autoritate, în urma căruia ar urma să se dispună măsuri la nivelul beneficiarilor obligatoriu de implementat de către aceștia,

deoarece controlul capacității administrative a beneficiarilor trebuie să fie, concomitent, și un instrument de coerciție prin care se pot aplica sancțiuni la nivelul acestora dacă nu sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin rapoartele de control de către Autoritatea de Management al Programului operațional sectorial Transport pentru a asigura realitatea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene,

având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgență a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relația dintre autoritățile de management, beneficiarii direcți de fonduri externe nerambursabile și ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor structurale alocate României în perioada 2007-2013, precum și pentru a evita riscul dezangajării automate, precum și pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor și/sau a programelor finanțate din instrumente structurale,

ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ghidului CE pentru închiderea proiectelor finanțate prin fondurile de coeziune și ex-ISPA, potrivit căruia proiectele ex-ISPA beneficiază de o perioadă de grație de 12 luni de la data eligibilității prevăzută în memorandumurile de finanțare aprobate conform legii, pentru a finaliza lucrările din surse naționale și pentru a asigura funcționalitatea investițiilor,

ținând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor necesare pentru finalizarea obiectivelor de investiții din cadrul măsurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuării plăților către beneficiari, precum și la aplicarea de corecții financiare totale și/sau parțiale aplicate de către Comisia Europeană la valoarea eligibilă a proiectelor de investiții finanțate din fondurile ex-ISPA,

având în vedere faptul că Comisia Europeană trebuie să se pronunțe asupra ridicării presuspendării Programului operațional sectorial Transport până la data de 13 iunie 2013, iar în aceste condiții adoptarea ordonanței de urgență devine o necesitate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Reglementări în domeniul controlului capacității administrative la beneficiarii direcți de fonduri externe nerambursabile Puneri în aplicare (1)

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de exercitare a evaluării și controlului capacității administrative, măsurile care se pot stabili de către Autoritatea de Management POS Transport, sancțiunile ce pot fi dispuse de Autoritatea de Management POS Transport împotriva beneficiarilor direcți ca urmare a nepunerii în aplicare a măsurilor stabilite de către Autoritatea de Management POS Transport în exercitarea evaluării și controlului capacității administrative, precum și căile de atac administrative împotriva actelor emise de Autoritatea de Management POS Transport ca urmare a exercitării controlului capacității administrative la nivelul beneficiarilor direcți, finanțați din fonduri externe nerambursabile. Puneri în aplicare (1)

(2) Beneficiari direcți pentru care se exercită evaluarea și controlul capacității administrative potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sunt beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) prin controlul capacității administrative se înțelege controlul respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor legale, regulamentelor Comisiei Europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor de către beneficiarii direcți, finanțați din fonduri structurale, astfel cum aceștia sunt stabiliți potrivit art. 1 alin. (2);

b) prin indicii de implementare se înțelege date/informații rezultate din implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale de către beneficiari direcți care pot fi sesizate în scris sau care rezultă din alte forme de sesizare, în urma cărora se manifestă riscul sistemic și/sau operațional în implementarea proiectelor, care pe termen scurt/mediu/lung poate genera decizia de întrerupere/presuspendare/suspendare a programului operațional;

c) prin risc sistemic se înțelege forme de manifestare ale iregularităților în implementarea mai multor proiecte cu finanțare din fonduri structurale;

d) prin risc operațional se înțelege forme izolate de manifestare a iregularităților la nivelul unui proiect;

e) prin misiune de verificare se înțelege acțiunea organizată de Autoritatea de Management POS Transport, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, pentru a verifica legalitatea/regularitatea/realitatea cheltuielilor decontate în relația cu Comisia Europeană din POS Transport;

f) prin nota de conformare se înțelege actul administrativ emis de Autoritatea de Management POS Transport prin care se constată dacă beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile s-au conformat măsurilor dispuse prin raportul de control.

(2) Controlul capacității administrative în sensul prezentei ordonanțe de urgență nu vizează aspectele care potrivit legii sunt stabilite în competența de control a altei autorități și/sau instituții publice.

Art. 3. -

Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți, finanțați din fonduri externe nerambursabile, se organizează și se realizează de către structurile de evaluare și control care funcționează la nivelul Autorității de Management POS Transport, altele decât structurile de control prevăzute la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile vizează respectarea prevederilor legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fondurile comunitare, în concordanță cu prevederile legislației comunitare și naționale, ale contractelor de finanțare, precum și ale instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport.

(2) Pentru a realiza obiectivul prevăzut la alin. (1), evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți se referă la controlul modului de implementare a instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport, a procedurilor de implementare proprii existente la nivelul beneficiarilor direcți, a modului de punere în aplicare a dispozițiilor din actele normative care sunt incidente asupra beneficiarilor direcți, precum și a documentelor justificative emise în aplicarea acestora fie la nivel de proiect, eșantion de proiecte, fie la nivelul tuturor proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Art. 5. -

Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți constituie instrumentul de prevenție, control și de corecție la dispoziția Autorității de Management POS Transport în relația sa cu beneficiarii, având următoarele funcții de bază, și anume:

a) funcția de evaluare și control, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport se asigură că toate instrucțiunile elaborate de acestea, prevederile contractului de finanțare și toate procedurile existente la nivelul beneficiarilor direcți sunt implementate în mod corespunzător;

b) funcția de prevenție, conform căreia Autoritatea de Management POS Transport detectează riscurile sistemice și/sau riscurile operaționale în implementarea proiectelor care pot genera dificultăți în realizarea indicatorilor programului sau pot genera decontarea de cheltuieli care nu respectă cerințele de realitate, legalitate și regularitate a cheltuielilor;

c) funcția corectivă, pe baza căreia Autoritatea de Management POS Transport poate lua măsurile de corecție necesare pentru a înlătura deficiențele constatate în implementarea instrucțiunilor, procedurilor și a altor măsuri dispuse potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. -

Controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți se exercită de către personalul cu atribuții de evaluare și control din cadrul structurilor de control ale Autorității de Management POS Transport, în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor direcți se planifică anual pe baza unui plan de evaluare și control, care va cuprinde în mod obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarilor;

b) perioada în care se va desfășura controlul;

c) obiectul controlului.

(2) Planul de evaluare și control al capacității administrative a beneficiarilor se aprobă de către conducerea Autorității de Management POS Transport până la data de 15 a lunii decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

(3) Pentru anul 2013 planul prevăzut la alin. (2) se aprobă până la data de 15 iunie 2013.

(4) Planul de evaluare și control se poate modifica/actualiza ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea conducerii Autorității de Management POS Transport.

Art. 8. -

(1) Pentru organizarea evaluării și controlului capacității administrative a beneficiarilor direcți conducerea Autorității de Management POS Transport desemnează prin decizie o echipă de evaluare și control și aprobă mandatul de evaluare și control pe care urmează să îl exercite personalul prevăzut de art. 6.

(2) Mandatul de evaluare și control prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) echipa propusă pentru realizarea controlului;

b) obiectul controlului capacității administrative a beneficiarilor;

c) durata controlului;

d) perioada pentru care are loc verificarea documentelor elaborate în implementarea instrucțiunilor/procedurilor/actelor normative în vigoare;

e) denumirea structurii verificate.

Art. 9. -

(1) Structura verificată este notificată în scris despre intenția de control cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea controlului capacității administrative.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este obligatoriu de respectat dacă sunt indicii că în aplicarea instrucțiunilor/ procedurilor emise în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile există forme de manifestare a riscurilor sistemice și/sau a riscurilor operaționale care pot genera dificultăți în respectarea condițiilor de legalitate, regularitate și realitate a cheltuielilor finanțate din bugetul Uniunii Europene.

Art. 10. -

(1) Pe durata exercitării evaluării și controlului capacității administrative a beneficiarilor direcți, echipa de evaluare și control are acces la toate documentele, datele și informațiile elaborate de beneficiari în aplicarea instrucțiunilor/procedurilor sau a altor acte normative emise în domeniul și în legătură cu implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în condițiile legii.

(2) Pe durata controlului capacității administrative a beneficiarilor direcți, echipa de control are acces la clădiri, spații, birouri, obiective și la alte active fizice care sunt în legătură directă și/sau indirectă cu instrucțiunea/procedura/actul normativ care face obiectul controlului pentru proiectul finanțat din fonduri externe nerambursabile, în condițiile legii.

(3) Pe durata evaluării și controlului capacității administrative a beneficiarilor direcți, echipa de evaluare și control beneficiază de sprijin din partea structurii controlate, precum și de acces la documente, date și informații necesare finalizării controlului, în condițiile legii.

(4) Structura controlată are dreptul, pe durata exercitării evaluării și controlului capacității administrative, la formularea unor puncte de vedere în scris.

Art. 11. -

(1) Evaluarea și controlul capacității administrative a beneficiarilor se finalizează prin emiterea unui raport de evaluare și control, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale structurii controlate;

b) obiectul controlului;

c) durata controlului;

d) perioada în care au fost controlate documentele emise pentru implementarea instrucțiunilor/procedurilor/actelor normative care fac obiectul controlului;

e) documentele justificative care au fost verificate în timpul controlului;

f) constatările efectuate;

g) măsurile propuse pentru înlăturarea eventualelor deficiențe;

h) termenele de implementare a măsurilor;

i) autoritatea competentă unde se pot depune contestațiile;

j) termenul de depunere a contestațiilor;

k) metodele și tehnicile utilizate;

l) punctele de vedere emise de structurile controlate.

(2) Proiectul raportului de evaluare și control se aduce la cunoștința beneficiarilor direcți, care au dreptul să formuleze în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării, un punct de vedere asupra raportului de evaluare și control.

(3) La elaborarea raportului de evaluare și control final echipa de evaluare și control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată.

(4) În maximum 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), raportul de evaluare și control se aprobă de către conducerea Autorității de Management POS Transport care gestionează programe cu finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru care beneficiarii au calitatea de beneficiari direcți.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1)

(1) Măsurile dispuse prin raportul de evaluare și control și termenele de implementare sunt obligatorii pentru structurile controlate.

(2) Pentru verificarea modului de implementare a măsurilor dispuse și a respectării termenelor de implementare, Autoritatea de Management POS Transport va organiza misiuni de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse și a respectării termenelor stabilite.

(3) Sunt considerate contravenții, dacă nu sunt săvârșite în alte condiții încât, potrivit prevederilor Codului penal, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă următoarele fapte, după cum urmează:

a) nepunerea în aplicare a tuturor măsurilor dispuse prin raportul de evaluare și control sau a unora dintre acestea se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 100.000 lei;

b) nerespectarea termenelor de punere în aplicare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare si control se sancționează cu amendă între 10.000 lei și 25.000 lei.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de Management POS Transport, concomitent cu aplicarea măsurilor contravenționale, poate dispune și măsura complementară privind suspendarea autorizării cheltuielilor care urmează a se deconta din bugetul Uniunii Europene până la implementarea integrală a măsurilor dispuse prin raportul de control întocmit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Termenul prevăzut la art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă în mod corespunzător.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către structurile de evaluare și control cu atribuții în domeniul evaluării și controlului capacității administrative, cu respectarea prevederilor legale.

(6) Contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Misiunile de verificare a modului de implementare a măsurilor dispuse prin raportul de evaluare și control, precum și termenele de ducere la îndeplinire se finalizează prin emiterea unei note de conformare, în termen de maximum 5 zile.

(8) Nota de conformare este emisă de către echipa de evaluare și control desemnată prin act administrativ de către conducerea Autorității de Management POS Transport și trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale structurii controlate;

b) stadiul implementării măsurilor dispuse prin rapoartele de evaluare și control care sunt verificate;

c) modul de respectare a termenelor de implementare pentru măsurile verificate;

d) măsurile dispuse împotriva structurii controlate; în cazul constatării unei contravenții se va preciza fapta care a condus la aplicarea contravenției și se va atașa procesul-verbal de constatare a contravenției, după caz;

e) autoritatea competentă unde se poate depune contestația;

f) termenele în care se depune contestația.

(9) Pe perioada misiunii de verificare a modului în care au fost respectate măsurile dispuse prin rapoartele de evaluare și control și a respectării termenelor de implementare, structura controlată are dreptul la punct de vedere.

(10) La elaborarea notei de conformare echipa de evaluare și control va analiza punctul de vedere formulat în scris de structura controlată.

(11) Nota de conformare se aduce la cunoștința structurii controlate în scris, în termen de 3 zile de la data aprobării acesteia.

Art. 13. -

(1) Împotriva raportului de evaluare și control, precum și împotriva notei de conformare emise în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, structurile controlate pot depune contestație în scris la Autoritatea de Management POS Transport în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora.

(2) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

(3) Contestația pe cale administrativă trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare a structurii controlate;

b) obiectul contestației;

c) motivele de fapt și de drept ale contestației;

d) documente în susținerea contestației;

e) semnătura persoanei care deține calitatea de reprezentant legal sau a persoanei delegate de acesta.

(4) Contestația pe cale administrativă care nu conține toate elementele prevăzute la alin. (3) va fi completată de către beneficiarul direct în termen de 5 zile de la data la care i-a fost comunicată în scris solicitarea de completare a contestației.

(5) Structurilor controlate care nu se conformează termenului prevăzut la alin. (4) și nu completează contestația cu datele și informațiile solicitate li se va respinge contestația fără a se mai analiza motivele de fond invocate de acestea în susținerea contestației.

(6) Contestația pe cale administrativă se soluționează în termen de 30 de zile de la data la care sunt îndeplinite cerințele referitoare la conținutul acesteia sau de la data la care aceasta a fost înregistrată la sediul Autorității de Management POS Transport, dacă sunt îndeplinite cerințele referitoare la conținutul acesteia.

(7) Contestația pe cale administrativă poate fi admisă în parte sau în tot, cu modificarea corespunzătoare a conținutului raportului de evaluare și control și/sau a notei de conformare ori poate fi respinsă.

(8) Contestația pe cale administrativă poate fi retrasă înainte de termenul prevăzut pentru soluționarea acesteia.

(9) Retragerea contestației pe cale administrativă nu înlătură dreptul contestatorului de a redepune contestația în cadrul termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (1).

(10) Dacă Autoritatea de Management POS Transport consideră că sunt necesare date sau informații suplimentare pentru soluționarea contestației, acestea pot fi solicitate în scris contestatorului, cu precizarea termenului în care acestea vor fi prezentate.

(11) Cu termenul prevăzut la alin. (10) se prelungește termenul de soluționare a contestației.

(12) Dacă contestatorul nu răspunde în cadrul termenului solicitat, Autoritatea de Management POS Transport va soluționa contestația pe cale administrativă în lipsa documentelor și/sau a informațiilor solicitate.

(13) Contestația pe cale administrativă nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin raportul de evaluare și control și/sau prin nota de conformare emisă de Autoritatea de Management POS Transport potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(14) Contestația pe cale administrativă este un act administrativ care se supune prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

Suspendarea executării măsurilor dispuse prin raportul de evaluare și control sau prin nota de conformare, emise în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se poate dispune de către instanța de judecată competentă în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Reglementări în domeniul sistemului de management și control al Programului operațional sectorial Transport Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) În perioada de programare 2007-2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operațional sectorial Transport poate avea, cu respectarea prevederilor din regulamentele Comisiei Europene, următoarele atribuții și competențe: Puneri în aplicare (1)

a) coordonează și/sau implementează proiecte a căror finanțare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor;

b) coordonează activitatea beneficiarilor direcți de fonduri externe nerambursabile de sub autoritatea sa pentru implementarea proiectelor a căror finanțare este asigurată din fonduri structurale în domeniul transporturilor pe bază de acord de delegare de competențe; Puneri în aplicare (1)

c) monitorizează activitatea beneficiarilor direcți care implementează proiecte finanțate din fonduri structurale în domeniul transporturilor care nu sunt sub autoritatea sa, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

(2) Coordonarea beneficiarilor direcți care implementează proiecte finanțate din fonduri structurale în domeniul transporturilor de sub autoritatea sa, prevăzută la alin. (1) lit. b) pe bază de acord de delegare de competențe, se poate realiza numai cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene și numai prin intermediul structurilor de specialitate care funcționează la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management în domeniul transporturilor.

(3) Delegarea de competențe realizată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se referă la:

a) delegarea competențelor de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru desfășurarea procedurilor de achiziție publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) delegarea competențelor de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru implementarea și monitorizarea proiectelor cu respectarea contractelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) delegarea altor competențe de către beneficiari către structurile de specialitate de la nivelul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale, în condițiile stabilite prin ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management.

Art. 16. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru perioada de programare 2007- 2013 în sistemul de management și control al Programului operațional sectorial Transport nu mai pot fi incluse organisme/structuri/alte forme de organizare a autorităților publice coordonatoare și/sau alte organisme de implementare care să aibă atribuții/competențe pentru gestionarea fondurilor structurale în domeniul transporturilor.

Art. 17. -

Beneficiarii prevăzuți de art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, vor implementa instrucțiunile și/sau procedurile interne avizate de autoritatea de management coordonatoare pentru a îndeplini cerințele determinate de asigurare a realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate din bugetul Uniunii Europene potrivit Regulamentelor Comisiei Europene.

CAPITOLUL III Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) Sumele necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturilor a căror perioadă de eligibilitate și de grație a expirat se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor de credite cu atribuții în sectorul transporturilor cu respectarea următoarelor condiții: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) cheltuielile generate de aceste proiecte să fie realizate potrivit legii, iar eventualele costuri suplimentare pentru finalizarea proiectelor să fie agreate de comun acord între autoritatea de management/autoritatea de implementare și autoritatea contractantă;

b) să aibă durata de implementare în afara termenului prevăzut în memorandumurile de finanțare și în afara duratei de grație de 12 luni prevăzute de Ghidul CE pentru închiderea proiectelor finanțate din fonduri de coeziune și ex-ISPA;

c) cheltuielile efectuate să fie destinate asigurării finalizării proiectelor ex-ISPA.

(2) Categoriile de cheltuieli pentru care se asigură finanțarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

Proiectele ex-ISPA care se află în perioada de eligibilitate și/sau perioada de grație de un an de la expirarea duratei prevăzute prin memorandumurile de finanțare se finanțează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. - Modificări (2)

Ordonatorii de credite din bugetul cărora se asigură finanțarea cheltuielilor destinate asigurării finalizării și supervizării proiectelor ex-ISPA conform obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanțare ex-ISPA au obligația să ia măsurile legale pe care le consideră necesare pentru a asigura implementarea acestor proiecte până la data de 31 decembrie 2017. Puneri în aplicare (1)

Art. 21. - Modificări (1)

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, și Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, asigură respectarea legalității pentru implementarea proiectelor ex-ISPA, acordă avizul prealabil și/sau, după caz, avizul de oportunitate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru toate proiectele ex-ISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situația în care sursa de finanțare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite, precum și implementarea măsurilor pentru închiderea măsurilor ex-ISPA în limita competențelor legale pe care le au ca autoritate de management/autoritate de implementare pentru proiectele care, potrivit Regulamentului Comisiei Europene, îndeplinesc procedura legală de închidere.

Art. 22. - Modificări (1)

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, și Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de implementare, răspund de respectarea prevederilor legale în limita competențelor care le revin, referitoare la acordarea avizului prealabil și/sau, după caz, a avizului de oportunitate, iar ordonatorii principali de credite/beneficiarii răspund de modul de utilizare a fondurilor și de încadrarea în termenul-limită de implementare a proiectelor.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 23. -

Procedurile cu privire la elaborarea, fundamentarea și aprobarea deschiderilor de credite bugetare, în vederea transmiterii la Ministerul Finanțelor Publice, redistribuirile de fonduri între proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și stabilirea termenelor și, respectiv, a mecanismului de depunere a cererilor de rambursare, în condițiile legii, se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, elaborat în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 24. -

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin comun, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor Publice vor emite norme metodologice de aplicare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Relu Fenechiu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes național și investiții străine,
Dan-Coman Șova

București, 21 mai 2013.

Nr. 47.

;
se încarcă...