Comisia Europeană

Regulamentul nr. 391/2013 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0391

Modificări (...), Referințe (7)

În vigoare de la 29 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european (1) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 (regulamentul privind prestarea de servicii) (2), în special articolul 15 alineatul (4),

___________

(1) JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

(2) JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

întrucât:

(1) Conform Regulamentului (CE) nr. 550/2004, Comisia trebuie să stabilească o schemă comună de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, care să permită aplicarea sa uniformă în cadrul cerului unic european.

(2) Elaborarea unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană prestate în timpul tuturor fazelor zborului are o importanță crucială pentru punerea în aplicare a inițiativei privind cerul unic european. Un astfel de sistem trebuie să contribuie la sporirea transparenței în ceea ce privește stabilirea, impunerea și perceperea de tarife aplicabile utilizatorilor spațiului aerian. Sistemul trebuie să contribuie și la siguranța, rentabilitatea și eficiența furnizării de servicii de navigație aeriană către utilizatorii care finanțează sistemul, precum și să stimuleze prestarea de servicii integrate.

(3) Schema comună de tarifare trebuie să facă parte integrantă din acțiunile menite să atingă obiectivele sistemului de performanță instituit în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (3), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 (regulamentul cadru) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (4).

___________

(3) JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(4) A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4) În conformitate cu obiectivul global de îmbunătățire a performanțelor serviciilor de navigație aeriană, schema de tarifare trebuie să promoveze eficacitatea din punct de vedere economic și operațional și trebuie să prevadă instituirea unor mecanisme de stimulare pentru furnizorii de servicii de navigație aeriană în scopul de a sprijini îmbunătățirea furnizării de servicii de navigație aeriană, inclusiv aplicarea împărțirii riscului de trafic.

(5) Schema comună de tarifare trebuie să fie în concordanță cu schema Eurocontrol privind tarifele de rută și cu articolul 15 din Convenția OACI de la Chicago din 1944 privind aviația civilă internațională (denumită în continuare "Convenția de la Chicago").

(6) Această schemă comună de tarifare trebuie să permită utilizarea optimă a spațiului aerian, ținând seama de fluxurile de trafic aerian, în special în cadrul blocurilor funcționale de spațiu aerian, stabilite în conformitate cu articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

(7) Principiul cheie al schemei comune de tarifare rezidă în a avea informații complete și transparente referitoare la baza de cost puse la dispoziție în timp util reprezentanților utilizatorilor spațiului aerian și autorităților competente.

(8) Dacă se determină că serviciile de navigație aeriană terminală și/sau serviciile CNS, MET și AIS sunt furnizate în condiții de piață, statele membre trebuie să poată decide, pentru aceste servicii, să nu calculeze costurile determinate, să nu calculeze tarifele de navigație aeriană terminală, să nu stabilească rate unitare pentru serviciile de navigație aeriană terminală și/sau să nu stabilească stimulente financiare.

(9) Dat fiind că operarea aeroporturilor este în continuă schimbare, zonele tarifare pentru navigația aeriană terminală pot necesita modificări în cursul unei perioade de referință.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...