Comisia Europeană

Regulamentul nr. 389/2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Deciziile nr. 280/2004/CE și nr. 406/2009/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 și (UE) nr. 1193/2011 ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0389

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 04 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului(1) , în special articolul 19,

___________

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

având în vedere Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto(2) , în special articolul 6 alineatul (1) primul paragraf a doua teză,

___________

(2) JO L 49, 19.2.2004, p. 1.

având în vedere Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020(3) , în special articolul 11 alineatul (3),

___________

(3) JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

(1) Sistemul de registre asigură contabilizarea precisă a tranzacțiilor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) instituite prin Directiva 2003/87/CE, prin Protocolul de la Kyoto și prin Decizia nr. 406/2009/CE. Registrele sunt baze de date electronice standardizate și securizate care conțin elemente de date comune folosite la urmărirea emiterii, deținerii, transferului și anulării unităților relevante, pentru a se asigura în mod corespunzător accesul publicului și confidențialitatea și pentru a se garanta că nu se efectuează transferuri incompatibile cu obligațiile care decurg din Directiva 2003/87/CE, din Protocolul la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (Protocolul de la Kyoto) și din Decizia nr. 406/2009/CE.

(2) Articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE prevede că toate certificatele emise începând de la 1 ianuarie 2012 trebuie păstrate într-un registru al Uniunii, în conturi gestionate de statele membre. Regulamentul (UE) nr. 920/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 privind un sistem standardizat și securizat de registre în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) prevede un astfel de registru al Uniunii.

___________

(4) JO L 270, 14.10.2010, p. 1.

(3) Directiva 2003/87/CE a fost modificată substanțial prin Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră(5) , care prevede schimbări majore în sistemul de registre. Modificările se aplică din perioada de comercializare care începe în 2013. În prezent, nu există niciun acord internațional care să înlocuiască Protocolul de la Kyoto aflat în vigoare și care să se aplice statelor membre după 2012. Certificatele pentru aviație au fost licitate începând din 2012 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE(6) , în același mod ca și certificatele generale. Prin urmare, în temeiul articolului 19 din Directiva 2003/87/CE a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 1193/2011 al Comisiei din 18 noiembrie 2011 de creare a registrului Uniunii pentru perioada de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 și perioadele de comercializare ulterioare ale schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2216/2004 și (UE) nr. 920/2010 ale Comisiei(7) , care se aplică perioadei de comercializare care începe la 1 ianuarie 2013 din cadrul schemei Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii, precum și perioadelor ulterioare. Regulamentul menționat se aplică, de asemenea, în cazul certificatelor pentru aviație licitate în 2012.

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...