Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0346

Modificări (...), Referințe (3)

În vigoare de la 25 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 175, 19.6.2012, p. 11.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

___________

(2) JO C 229, 31.7.2012, p. 55.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 martie 2013.

întrucât:

(1) Din ce în ce mai mulți investitori sunt interesați de atingerea unor obiective sociale și nu se mai limitează la urmărirea profitului financiar, astfel că în Uniune a luat naștere o piață a investițiilor sociale, constituită, în parte, din fonduri de investiții care vizează întreprinderile sociale. Aceste fonduri finanțează întreprinderile sociale, care au rol de motoare ale schimbării sociale, oferind soluții inovatoare la problemele sociale, de exemplu contribuind la abordarea consecințelor sociale ale crizei financiare și având astfel o contribuție importantă la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 stabilită în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: Inițiativă pentru asigurarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii".

(2) Prezentul regulament se înscrie în cadrul inițiativei pentru antreprenoriat social, stabilită de Comisie în Comunicarea sa din 25 octombrie 2011, intitulată "Inițiativă pentru antreprenoriatul social. Construirea unui ecosistem pentru promovarea întreprinderilor sociale în cadrul economiei și al inovării sociale".

(3) Este necesar să se prevadă un cadru comun pentru utilizarea denumirii "EuSEF" pentru fonduri de antreprenoriat social eligibile, cu precădere în ceea ce privește compoziția portofoliului fondurilor care își desfășoară activitatea sub această denumire, obiectivele lor de investiții eligibile, instrumentele de investiții pe care le pot utiliza și categoriile de investitori care pot investi în aceste fonduri, stabilind reguli uniforme la nivelul Uniunii. În absența unui astfel de cadru comun, există riscul adoptării unor măsuri divergente la nivel național de către statele membre, ceea ce ar avea un impact negativ direct asupra pieței interne și ar crea obstacole în calea bunei funcționări a acesteia, deoarece fondurile care intenționează să își desfășoare activitatea în întreaga Uniune ar trebui să se conformeze unor norme diferite de la un stat membru la altul. În plus, cerințele calitative divergente în materie de compoziție a portofoliului, de obiective de investiții și de investitori eligibili ar putea duce la crearea unor niveluri diferite de protecție a investitorilor și ar genera confuzie cu privire la propunerile de investiții legate de fondurile europene de antreprenoriat social eligibile. Totodată, investitorii ar trebui să poată compara propunerile de investiții ale diferitelor fonduri de antreprenoriat social eligibile. Este necesar să se înlăture obstacolele majore din calea mobilizării transfrontaliere de fonduri de antreprenoriat social eligibile, să se evite denaturarea concurenței între acestea și să se prevină apariția în viitor a unor noi obstacole în calea schimburilor comerciale și a unor denaturări semnificative ale concurenței. În consecință, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum este interpretat în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(4) Este necesar să se adopte un regulament care să prevadă norme uniforme aplicabile fondurilor de antreprenoriat social eligibile care doresc să mobilizeze capitaluri în Uniune utilizând denumirea de "EuSEF" și să impună obligații corespondente administratorilor acestora în toate statele membre. Aceste cerințe ar trebui să asigure încrederea investitorilor care doresc să investească în fondurile respective. Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice mecanismelor naționale existente care permit realizarea de investiții în antreprenoriatul social și care nu utilizează denumirea "EuSEF".

(5) Definirea cerințelor calitative pentru utilizarea denumirii "EuSEF" sub forma unui regulament garantează că aceste cerințe sunt direct aplicabile administratorilor organismelor de plasament colectiv care mobilizează fonduri utilizând această denumire. Acest lucru asigură, de asemenea, condiții uniforme pentru utilizarea acestei denumiri prin evitarea unor cerințe naționale diferite ca rezultat al transpunerii unei directive. Administratorii organismelor de plasament colectiv care utilizează această denumire ar trebui să urmeze aceleași reguli în întreaga Uniune, ceea ce va spori încrederea investitorilor. Prezentul regulament reduce totodată complexitatea legislației și costurile de conformare suportate de administratori pentru respectarea unor norme naționale adesea divergente aplicabile acestor fonduri, în special pentru administratorii care doresc să mobilizeze capitaluri la nivel transfrontalier. Regulamentul contribuie, de asemenea, la eliminarea denaturării concurenței.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...