Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0345

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 25 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

___________

(1) JO C 175, 19.6.2012, p. 11.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

___________

(2) JO C 191, 29.6.2012, p. 72.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

___________

(3) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2013 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 martie 2013.

întrucât:

(1) Capitalul de risc oferă finanțare întreprinderilor, în general de foarte mici dimensiuni, aflate în primele etape ale existenței lor și având un potențial mare de creștere și extindere. În plus, fondurile cu capital de risc oferă întreprinderilor competențe și cunoștințe valoroase, contacte profesionale, o valoare de marcă și consultanță în materie de strategie. Prin finanțarea acestor întreprinderi și oferirea de consultanță, fondurile cu capital de risc stimulează creșterea economică, contribuie la crearea de locuri de muncă și la mobilizarea capitalului, stimulează crearea și extinderea întreprinderilor inovatoare, majorează investițiile lor în cercetare și dezvoltare și sprijină antreprenoriatul, inovația și competitivitatea, în concordanță cu obiectivele Strategiei Europa 2020 stabilită în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: Inițiativă pentru asigurarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii" (Europa 2020) și în contextul provocărilor pe termen lung cu care se confruntă statele membre, cum ar fi cele identificate în raportul Sistemului european de evaluare a strategiilor și a politicilor din martie 2012, intitulat "Global Trends 2030 – Cetățenii într-o lume interconectată și policentrică".

(2) Este necesar să se stabilească un cadru comun de norme privind utilizarea denumirii "EuVECA" pentru fondurile cu capital de risc eligibile, în special în ceea ce privește structura portofoliului fondurilor care își desfășoară activitatea sub această denumire, obiectivele lor de investiții eligibile, instrumentele de investiții pe care le pot utiliza și categoriile de investitori care sunt eligibili să investească în astfel de fonduri, fixând norme uniforme la nivelul Uniunii. În absența unui astfel de cadru comun, există riscul ca statele membre să ia măsuri divergente la nivel național, ceea ce ar avea un impact negativ direct și ar crea obstacole în calea funcționării corecte a pieței interne, dat fiind că fondurile cu capital de risc care doresc să desfășoare activități transfrontaliere ar fi supuse unor norme diferite de la un stat membru la altul. În plus, coexistența unor cerințe de calitate divergente privind structura portofoliului, obiectivele de investiții și investitorii eligibili ar putea conduce la niveluri diferite de protecție a investitorilor și ar putea genera confuzii în ceea ce privește propunerile de investiții asociate cu fondurile cu capital de risc eligibile. Prin urmare, ar trebui ca investitorii să fie în măsură să compare propunerile de investiții ale diferitelor fonduri eligibile cu capital de risc. Este necesar să se elimine obstacolele semnificative din calea atragerii transfrontaliere de fonduri de către fondurile cu capital de risc eligibile și să se evite denaturarea concurenței între aceste fonduri, precum și să se prevină orice alte posibile obstacole în calea tranzacțiilor și denaturarea gravă a concurenței. În consecință, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), astfel cum este interpretat de jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(3) Este necesar să se adopte un regulament care să stabilească norme uniforme aplicabile fondurilor cu capital de risc eligibile și care să impună în toate statele membre obligații adecvate pentru administratorii care doresc să atragă capital în Uniune sub denumirea "EuVECA". Aceste cerințe ar trebui să le ofere încredere investitorilor care doresc să investească în fonduri cu capital de risc.

(4) Prin definirea, sub forma unui regulament, a cerințelor de calitate pentru utilizarea denumirii "EuVECA", se garantează că aceste cerințe sunt direct aplicabile administratorilor organismelor de plasament colectiv care atrag fonduri utilizând această denumire. Se garantează astfel și condiții uniforme pentru utilizarea acestei denumiri, evitându-se adoptarea unor cerințe naționale divergente ca urmare a transpunerii unei directive. Administratorii de organisme de plasament colectiv care utilizează această denumire ar trebui să respecte aceleași norme în întreaga Uniune, ceea ce va crește încrederea investitorilor. Prezentul regulament ar reduce de asemenea complexitatea în materie de reglementare și costurile de asigurare a conformității suportate de administratori ca urmare a existenței unor norme naționale divergente pentru fondurile cu capital de risc, în special pentru administratorii care doresc să atragă capital în alte state membre. Acesta contribuie de asemenea la eliminarea denaturării concurenței.

(5) Potrivit Comunicării Comisiei din 7 decembrie 2011 intitulate "Un plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor", Comisia a finalizat analiza barierelor fiscale din calea investițiilor transfrontaliere în capital de risc în 2012, propunându-și ca în 2013 să prezinte soluții vizând eliminarea barierelor și, concomitent, prevenirea fraudei și a evaziunii fiscale.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...