Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R1272

Modificări (...), Referințe (6)

În vigoare de la 20 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 204, 9.8.2008, p. 47.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

___________

(2) Avizul Parlamentului European din 3 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) Prezentul regulament ar trebui să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, precum și libera circulație a substanțelor chimice, a amestecurilor și a anumitor articole, contribuind totodată la îmbunătățirea competitivității și a inovației.

(2) Funcționarea eficientă a pieței interne a substanțelor, a amestecurilor și a articolelor respective poate fi obținută numai în cazul în care cerințele aplicabile acestora nu diferă în mod semnificativ în statele membre.

(3) În vederea unei dezvoltări durabile, în contextul apropierii legislațiilor referitoare la criteriile de clasificare și etichetare a substanțelor și a amestecurilor, ar trebui să se garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

(4) Comercializarea substanțelor și a amestecurilor reprezintă nu numai un aspect al pieței interne, ci și al pieței mondiale. În consecință, întreprinderile ar trebui să beneficieze de armonizarea globală a regulilor privind clasificarea și etichetarea și de consecvența între regulile privind clasificarea și etichetarea în vederea livrării și a utilizării, pe de o parte, și regulile privind transportul, pe de altă parte.

(5) În vederea facilitării comerțului mondial, protejându-se totodată sănătatea umană și mediul, la nivel internațional, în cadrul structurilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), au fost formulate, în decursul unei perioade de 12 ani, criterii armonizate de clasificare și etichetare, ceea ce a condus la apariția Sistemul Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Chimicalelor (denumit în continuare "GHS").

(6) Prezentul regulament succede numeroaselor declarații prin care Comunitatea și-a confirmat intenția de a contribui la armonizarea globală a criteriilor de clasificare și etichetare, nu numai la nivelul ONU, ci și prin includerea în legislația comunitară a criteriilor GHS convenite la nivel internațional.

(7) Beneficiile pentru întreprinderi vor crește pe măsură ce tot mai multe țări din lume vor adopta în legislațiile naționale criteriile GHS. Comunitatea ar trebui să joace un rol primordial în cadrul acestui proces pentru a încuraja alte țări să procedeze în mod similar și cu scopul de a oferi industriei comunitare avantajul competitivității.

(8) În consecință, este esențială armonizarea dispozițiilor și a criteriilor de clasificare și etichetare a substanțelor, a amestecurilor și a anumitor articole în cadrul Comunității, luând în considerare criteriile de clasificare și regulile privind etichetarea ale GHS, având totodată la bază experiența dobândită timp de 40 de ani prin punerea în aplicare a legislației comunitare privind chimicalele și menținând nivelul de protecție obținut prin intermediul sistemului de armonizare a clasificării și etichetării, prin clasele de pericol la nivel comunitar încă neincluse în GHS, precum și prin intermediul regulilor actuale de etichetare și ambalare.

(9) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere aplicării depline și complete a regulilor comunitare de concurență.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...