Comisia Europeană

Regulamentul nr. 321/2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă" al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0321

Modificări (...)

În vigoare de la 13 aprilie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

___________

(1) JO L 191, 18.7.2008, p. 1.

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate (2), Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluția pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

___________

(2) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și revizuire a specificațiilor tehnice de interoperabilitate cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar al Uniunii Europene. În temeiul mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să extindă domeniul de aplicare a specificației tehnice de interoperabilitate pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă" la întregul sistem feroviar al Uniunii Europene.

(3) La 1 februarie 2012, Agenția Europeană a Căilor Ferate a înaintat o recomandare privind specificația tehnică de interoperabilitate (STI) revizuită pentru subsistemul "material rulant — vagoane de marfă".

(4) STI privind "materialul rulant — vagoane de marfă" nu trebuie să impună utilizarea anumitor tehnologii sau soluții tehnice decât în situațiile în care acest lucru este strict necesar pentru interoperabilitatea sistemului feroviar al Uniunii Europene.

(5) STI privind materialul rulant care urmează să fie stabilită prin prezentul regulament nu reglementează toate cerințele esențiale prevăzute în anexa III la Directiva 2008/57/CE. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2008/57/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate trebuie identificate ca "puncte deschise".

(6) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să informeze Comisia și celelalte state membre cu privire la normele tehnice și la procedurile de evaluare a conformității și de verificare care urmează să fie utilizate în anumite cazuri, precum și cu privire la organismele responsabile cu îndeplinirea procedurilor respective.

(7) STI privind subsistemul "materialul rulant — vagoane de marfă" trebuie să facă trimitere la Decizia 2010/713/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformității și a adecvării pentru utilizare, precum și de verificare CE care trebuie utilizate în specificațiile tehnice de interoperabilitate adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

___________

(3) JO L 319, 4.12.2010, p. 1.

(8) În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva 2008/57/CE, STI privind "materialul rulant — vagoane de marfă" trebuie să permită, pe o perioadă limitată de timp, încorporarea elementelor constitutive de interoperabilitate în subsisteme fără certificare, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(9) Prin urmare, Decizia 2006/861/CE a Comisiei din 28 iulie 2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul "material rulant — vagoane de marfă" al sistemului feroviar transeuropean convențional (4) trebuie abrogată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...