Parlamentul României

Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecția obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

Modificări (...), Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 aprilie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În scopul desfășurării în bune condiții a activităților care privesc asigurarea securității naționale individuale și colective se instituie măsuri speciale în zonele cu regim de protecție specială a obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) obiectiv militar care face parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice, denumit în continuare obiectiv special - obiectiv militar în care sunt amplasați interceptori nonnucleari, precum și componente necesare pentru operarea acestor interceptori, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, sisteme de lansare, comandă, radar și de comunicații, infrastructura de utilități, securitate, depozitare și distribuire a combustibilului, precum și echipamente și infrastructura aferente misiunii și sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui atac cu rachete balistice. Localizarea geografică a acestor obiective speciale este prevăzută în tratatele internaționale în domeniul apărării antirachetă la care România este parte;

b) punct de referință - un punct situat în interiorul obiectivului special, a cărui poziție este marcată la teren și este determinată prin metode topografice, de la care se calculează parametrii corespunzători aplicării măsurilor speciale prevăzute de prezenta lege. Coordonatele poziției punctului de referință sunt determinate în conformitate cu obligațiile asumate de România prin tratate internaționale în domeniul apărării antirachetă și sunt stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; Puneri în aplicare (1)

c) zonă cu regim de protecție specială - zona instituită în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale în care desfășurarea anumitor activități este interzisă sau limitată, reprezentată de un cerc cu o rază de 35.000 metri de la punctul de referință;

d) emițător radio - echipament sau parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei undelor radio, care utilizează spectrul alocat radiocomunicațiilor terestre/spațiale și pentru operarea căruia este necesară obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio.

Art. 3. -

Pe durata existenței obiectivelor speciale, în zonele cu regim de protecție specială se interzice:

a) amplasarea de turbine eoliene pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referință;

b) amplasarea, pe o rază de până la 35.000 metri de la punctul de referință, de construcții care depășesc regimul de înălțime definit de punctele situate pe generatoarea unui con cu vârful în jos, vârful fiind situat la o înălțime de 15,24 m deasupra punctului de referință, prelungită în sus cu o înclinație de un grad față de orizontala locului, în conformitate cu ilustrarea grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; unitățile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică aceste restricții, precum și parametrii exacți ai regimului maxim de înălțime permis pentru construcții în fiecare unitate administrativ-teritorială sunt stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naționale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; Puneri în aplicare (1)

c) utilizarea dispozitivelor acționate electric destinate inițierii materialelor explozive pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referință;

d) instalarea emițătoarelor radio, pe o rază de până la 1.200 metri de la punctul de referință;

e) operarea emițătoarelor radio care produc un câmp radioelectric cu o intensitate mai mare de 3 V/m în punctul de referință;

f) incendierea miriștilor și a vegetației uscate, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referință;

g) activitățile de vânătoare, pe o rază de până la 4.000 metri de la punctul de referință.

Art. 4. -

(1) În zonele cu regim de protecție specială este obligatorie obținerea avizului conform al Ministerului Apărării Naționale, prin Statul Major General, anterior oricăror altor avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea:

a) aprobării, modificării sau actualizării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru terenurile situate până la 35.000 metri de la punctul de referință;

b) autorizării executării lucrărilor de construcții pe amplasamente situate până la 4.000 metri de la punctul de referință;

c) autorizării executării lucrărilor de construcții pentru montarea turbinelor eoliene pe amplasamente situate la distanțe până la 35.000 metri de la punctul de referință;

d) autorizării instalării de emițătoare radio până la o distanță de 35.000 metri de la punctul de referință.

(2) Avizul conform prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii și a documentației aferente la Statul Major General. În situația în care sunt necesare activități de analiză sau evaluare cu grad ridicat de complexitate, termenul de emitere a avizului se poate prelungi cu 15 zile.

Art. 5. -

(1) Consiliile județene ale căror teritorii administrative intră sub incidența prevederilor prezentei legi au obligația:

a) de a prelua, în documentațiile de amenajare a teritoriului județean, interdicțiile și limitările necesare protecției obiectivelor speciale;

b) de a asigura preluarea, în planurile urbanistice generale și în regulamentele aferente ale unităților administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecție specială, a interdicțiilor și limitărilor necesare protecției obiectivelor speciale.

(2) În scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (1) consiliul județean solicită, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, unităților administrativ-teritoriale ale căror teritorii se află în zona cu regim de protecție specială transmiterea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate și aprobate potrivit legii, precum și a tuturor informațiilor pe care le consideră necesare. Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a răspunde acestei solicitări în termen de cel mult 15 zile.

(3) Autoritățile administrației publice locale ale comunelor, orașelor și municipiilor ale căror teritorii administrative se află în zona cu regim de protecție specială au obligația preluării, în planurile urbanistice generale și în regulamentele aferente acestora, a interdicțiilor și limitărilor necesare protecției obiectivelor speciale.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

În vederea avizării instalării de noi emițătoare radio, pentru asigurarea respectării obligațiilor asumate de România prin tratatele internaționale, structurile de administrare și cele de gestionare a spectrului radio pun la dispoziția Statului Major General, în termen de 15 zile de la data solicitării, informații privind emițătoarele radio instalate în zona cu regim de protecție specială.

Art. 7. -

(1) Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și documentațiile tehnice ale obiectivelor de investiții aferente obiectivelor speciale nu se supun procedurii de informare și consultare publică prevăzute de lege și nu au caracter public.

(2) Pentru obiectivele de investiții aferente obiectivelor speciale, autoritatea publică centrală pentru apărare națională, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, stabilește, printr-o analiză de la caz la caz, situațiile în care sunt necesare evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea adecvată și informațiile care pot fi puse la dispoziția publicului.

(3) Pentru realizarea obiectivelor de investiții aferente obiectivelor speciale nu este necesară obținerea acordului vecinilor, cu condiția ca documentația tehnică pentru autorizare să conțină, în mod obligatoriu, toate măsurile de punere în siguranță a construcțiilor învecinate existente, stabilite în baza unui raport de expertiză tehnică întocmit în condițiile legii, prin grija investitorului/beneficiarului obiectivului de investiții supus autorizării, după caz.

Art. 8. -

Pentru punerea în aplicare a obligațiilor asumate de România prin tratate internaționale în domeniul apărării antirachetă, Ministerul Apărării Naționale este abilitat să încheie înțelegeri tehnice cu partenerii străini, cu respectarea limitelor prevăzute de prevederile prezentei legi.

Art. 9. -

(1) Proprietarii imobilelor și titularii activităților afectați de instituirea zonei cu regim de protecție specială prevăzute la art. 1, precum și cei care au obținut autorizație de construire sau funcționare înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi despăgubiți în mod just și prealabil pentru prejudiciile cauzate.

(2) Cuantumul despăgubirii se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu se înțeleg, prin hotărâre judecătorească.

(3) Cererile adresate autorităților și instituțiilor publice, precum și acțiunile în justiție având ca obiect obținerea de despăgubiri în temeiul prezentei legi, cu excepția litigiilor dintre moștenitori sau dintre proprietar, moștenitori și o terță persoană, sunt scutite de taxe de orice fel.

(4) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor publice implicate, sau de la bugetul local al unităților administrativ-teritoriale aflate în zonele cu regim de protecție specială, după caz.

(5) Normele metodologice privind despăgubirile prevăzute de prezentul articol se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

București, 28 martie 2013.

Nr. 73.

ANEXĂ*)

___________

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ILUSTRARE GRAFICĂ
a restricțiilor de înălțime ale construcțiilor

;
se încarcă...