Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 13/2013 privind serviciile poștale

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, modificată și completată prin Directiva 2002/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 de modificare a Directivei 97/67/CE privind continuarea deschiderii spre concurență a serviciilor poștale ale Comunității,

având în vedere modificările survenite asupra textului Directivei 97/67/CE ca urmare a adoptării Directivei 2008/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității,

ținând cont de faptul că obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2008/6/CE în legislația națională până cel târziu la data de 31 decembrie 2012 nu a fost dusă la îndeplinire,

întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2008/6/CE, Comisia Europeană a declanșat proceduri prealabile acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene în data de 31 ianuarie 2013 Notificarea de punere în întârziere în cauza nr. 2013/0069,

având în vedere că o întârziere suplimentară în ceea ce privește respectarea acestei obligații poate atrage emiterea de către Comisia Europeană a avizului motivat de încălcare a obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și, ulterior, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

ținând seama de faptul că Directiva 2008/6/CE a prevăzut drepturi în favoarea utilizatorilor într-un mod suficient de concret și de detaliat, astfel încât, prin neasigurarea efectivității unor astfel de drepturi, consecință a netranspunerii în termen a directivei indicate, se afectează îndeosebi în mod direct interesele utilizatorilor serviciilor poștale,

ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de a transpune Directiva 2008/6/CE se poate concretiza în plata atât a unei sume forfetare, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu,

având în vedere faptul că, prin Comunicarea Comisiei Europene SEC (2012) 6.106 din 31 august 2012, a fost stabilită pentru România suma minimă forfetară la 1.740.000 euro, iar valoarea factorului național "n" pentru calcularea penalităților cominatorii este de 3,28, penalitățile putând fi cuprinse între, aproximativ, 2.000 și 125.000 euro/zi de întârziere, ceea ce, în funcție de durata întârzierii transpunerii Directivei 2008/6/CE, ar putea avea un impact important asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop:

a) stabilirea condițiilor de furnizare a serviciilor poștale și asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea stimulării unui cadru concurențial și promovării intereselor utilizatorilor;

b) reglementarea mecanismelor de finanțare a serviciului universal în condiții care să garanteze furnizarea permanentă a acestui serviciu;

c) stabilirea principiilor de tarifare, cu respectarea transparenței, pentru serviciile din sfera serviciului universal;

d) stabilirea unor cerințe minime de calitate pentru furnizarea serviciului universal și instituirea unui sistem care să asigure respectarea acestora.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

1. servicii poștale - serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale;

2. furnizor de servicii poștale - orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau orice persoană juridică a cărei activitate constă, în tot ori în parte, în furnizarea unuia sau a mai multor servicii poștale;

3. rețea poștală - sistemul de organizare și resursele de orice fel utilizate de furnizorii de servicii poștale, în principal, pentru:

a) colectarea trimiterilor poștale;

b) transportul și manipularea trimiterilor poștale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

c) distribuirea trimiterilor poștale la adresele indicate;

4. rețea poștală publică - rețeaua poștală utilizată de furnizorul de serviciu universal, desemnat de autoritatea de reglementare;

5. puncte de acces - instalațiile fizice, inclusiv cutiile poștale, puse la dispoziția publicului, prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi introduse în rețeaua poștală;

6. puncte de contact - ansamblul instalațiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poștale pot fi livrate destinatarilor;

7. colectare - operațiunea de preluare a trimiterilor poștale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor;

8. livrare - operațiunea de predare de către furnizorul de servicii poștale a trimiterilor poștale;

9. distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor poștale și se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

10. data depunerii trimiterii poștale - data la care trimiterea poștală a fost colectată. Dispozițiile art. 183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile;

11. trimitere de corespondență - comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată și livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărțile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondență;

12. trimitere poștală înregistrată - trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ce are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care atestă data depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului; Modificări (1)

13. trimitere poștală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, de exemplu, cărțile, cataloagele, ziarele, periodicele, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comercială și mandatele poștale pe suport hârtie; Modificări (2)

14. trimitere poștală internațională - trimitere poștală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia și trimiterea poștală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

15. trimitere poștală intracomunitară - trimiterea poștală internațională expediată de pe teritoriul României către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau expediată de la o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul României și trimiterea poștală expediată de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

16. colet poștal - trimitere poștală cu greutatea maximă de 50 kg ce conține bunuri cu sau fără valoare comercială, altele decât trimiterile de corespondență; Modificări (1)

17. publicitate prin poștă - trimiterile poștale interne sau internaționale care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin poștă:

a) chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit;

b) trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj;

18. serviciu de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta; Modificări (1), Jurisprudență (1)

19. serviciu de trimitere cu valoare declarată - serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale;

20. serviciu de trimitere contra ramburs - serviciul poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate;

21. serviciu confirmare de primire - serviciul poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

22. mandat poștal pe suport hârtie - serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului;

23. cecograme - trimiteri poștale în greutate de până la 7 kg, precum trimiterile poștale cecografice prezentate deschise, clișeele care poartă însemne ale cecografiei, înregistrările sonore și pe hârtie specială destinate numai pentru folosința nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către un institut pentru nevăzători; Modificări (1)

24. furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii poștale care prestează unul sau mai multe servicii poștale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;

25. tarife terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor poștale expediate din afara teritoriului României;

26. expeditor - persoana fizică sau juridică ce inițiază trimiterea poștală și, personal sau prin intermediul unui terț, o introduce în rețeaua poștală;

27. destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea poștală;

28. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poștal în calitate de expeditor sau destinatar; Jurisprudență (1)

29. integrator - orice persoană fizică sau juridică ce acționează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulți expeditori și furnizorul de servicii poștale, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea și prelucrarea trimiterilor poștale și introducerea acestora în rețeaua poștală a unui furnizor de servicii poștale, în vederea livrării la adresa indicată de expeditor; aceste servicii prestate de integrator nu sunt servicii poștale;

30. timbru poștal - hârtie de valoare emisă și pusă în circulație exclusiv sub autoritatea statului, ca atribut al suveranității acestuia, constituind dovada francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când este aplicat pe o trimitere poștală în conformitate cu actele Uniunii Poștale Universale;

31. francare - modalitate de atestare a plății anticipate a tarifelor poștale prin utilizarea timbrelor poștale, a etichetelor autoadezive sau a impresiunilor obținute prin tipărire sau ștampilare;

32. efecte poștale - plicuri, aerograme, cărți poștale și orice alte întreguri poștale cu timbru imprimat care atestă plata anticipată a serviciului poștal;

33. tarif special - tarif redus, practicat de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care acesta are obligația să le presteze, stabilit cu respectarea principiilor transparenței și nediscriminării;

34. cerințe esențiale - condițiile generale, fără caracter economic, prin care se impun cerințe pentru furnizarea serviciilor poștale, constând în: confidențialitatea corespondenței, asigurarea securității rețelei poștale în cazul transportului de bunuri periculoase, respectarea condițiilor de angajare, a sistemelor de securitate socială prevăzute de actele cu putere de lege sau de dispozițiile administrative și de reglementare și/sau de contractul colectiv negociat între partenerii sociali naționali, în conformitate cu legislația națională și a Uniunii Europene, și, după caz, protecția datelor, a mediului și normele de planificare a teritoriului. Protecția datelor include protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea informațiilor transmise sau stocate și protecția dreptului la viața privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul și livrarea trimiterilor proprii personal de către expeditorul acestora;

b) transportul și livrarea trimiterilor proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului și urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;

c) transportul și livrarea trimiterilor efectuate cu titlu gratuit și în mod nemijlocit de către o persoană împuternicită de expeditor în acest scop;

d) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autorităților publice, în temeiul unor dispoziții legale speciale;

e) transportul și livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor care însoțesc bunurile transportate și livrate împreună cu acestea;

f) transportul și livrarea trimiterilor neadresate.

Art. 4. -

(1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil.

(2) Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

CAPITOLUL II Regimul de autorizare generală a furnizorilor de servicii poștale Puneri în aplicare (1)

Art. 5. -

(1) Furnizarea serviciilor poștale se realizează în condițiile regimului de autorizare generală prevăzut de prezentul capitol.

(2) Regimul de autorizare generală este regimul juridic adoptat de autoritatea de reglementare, care stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii poștale, permițând furnizarea de servicii poștale fără obținerea unei decizii explicite din partea autorității de reglementare, prin notificarea intenției de a presta activități de furnizare a serviciilor poștale.

(3) Regimul de autorizare generală stabilește obligații privind furnizarea serviciilor poștale, în scopul și în măsura necesare pentru garantarea respectării cerințelor esențiale.

(4) Regimul de autorizare generală poate stabili obligații specifice privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, în scopul și în măsura necesare pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

(5) Obligațiile prevăzute la alin. (3) și(4) pot privi, printre altele:

a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

b) calitatea, disponibilitatea și modul de prestare a serviciilor furnizate;

c) eventualele contribuții datorate de furnizorul de servicii poștale în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor poștale din sfera serviciului universal, în cazul în care furnizarea serviciului universal atrage un cost net, care poate reprezenta o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal;

d) obligația de a asigura securitatea rețelei și a trimiterilor poștale.

(6) Obligația prevăzută la alin. (5) lit. a)poate fi impusă numai furnizorilor de servicii poștale desemnați ca furnizori de serviciu universal.

(7) Furnizarea serviciilor poștale având ca obiect trimiteri poștale internaționale se realizează cu respectarea obligațiilor prevăzute de legislația vamală în vigoare.

Art. 6. - Modificări (1)

Furnizorii de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal beneficiază de dreptul de a instala, a întreține, a înlocui și a muta cutii poștale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, în următoarele condiții:

a) cu titlu gratuit, pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului;

b) cu titlu gratuit și cu acordul unităților administrativteritoriale, pe imobilele aflate în proprietatea publică a acestora.

Art. 7. -

(1) În scopul realizării unei evidențe oficiale a furnizorilor, orice persoană care intenționează să furnizeze servicii poștale transmite autorității de reglementare o notificare. Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip stabilit și actualizat de autoritatea de reglementare. Jurisprudență (1)

(2) Persoanele care asigură doar sortarea sau transportul trimiterilor poștale nu au obligația transmiterii notificării prevăzute la alin. (1).

(3) Pe baza notificărilor realizate, autoritatea de reglementare întocmește, actualizează și publică Registrul public al furnizorilor de servicii poștale.

(4) Autoritatea de reglementare stabilește condițiile și procedura de obținere, modificare, suspendare și retragere a dreptului de a furniza servicii poștale în condițiile regimului de autorizare generală, cu respectarea principiilor transparenței, nediscriminării, proporționalității și obiectivității.

(5) Persoana care a transmis notificarea cu respectarea dispozițiilor legale este autorizată să furnizeze serviciile poștale pe care le-a indicat în notificare, aplicându-i-se în mod corespunzător regimul de autorizare generală.

(6) La cerere sau din oficiu, autoritatea de reglementare va elibera în cel mult 7 zile persoanei care a transmis notificarea cu respectarea dispozițiilor legale un certificat-tip prin care se atestă dreptul de a furniza servicii poștale. Modificări (1), Referințe (1)

CAPITOLUL III Serviciul universal

Art. 8. -

(1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poștale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.

(3) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...