Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32013R0098

Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

În vigoare de la 01 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

___________

(1) JO C 84, 17.3.2011, p. 25.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

___________

(2) Poziția Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 11 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Anumite substanţe şi amestecuri sunt precursori de explozivi şi pot fi utilizate impropriu la fabricarea ilicită de explozivi. Planul de acţiune al Uniunii Europene privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor, adoptat de Consiliu la 18 aprilie 2008, a invitat Comisia să instituie un Comitet permanent pentru precursori care să analizeze măsuri şi să pregătească recomandări privind reglementarea precursorilor de explozivi disponibili pe piaţă, luând în considerare costurile şi beneficiile acestora.

(2) Comitetul permanent pentru precursori, instituit de Comisie în 2008, a identificat diferiţi precursori de explozivi susceptibili de a fi folosiţi pentru a comite atacuri teroriste şi a recomandat acţiuni corespunzătoare la nivelul Uniunii.

(3) Unele state membre au adoptat deja acte cu putere de lege şi acte administrative privind introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie şi deţinerea anumitor precursori de explozivi.

(4) Respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative, care sunt divergente şi pot constitui bariere în calea comerţului în interiorul Uniunii, ar trebui armonizate cu scopul de a îmbunătăţi libera circulaţie a substanţelor chimice şi a amestecurilor pe piaţa internă şi, în măsura posibilului, de a elimina denaturarea concurenţei, asigurând în acelaşi timp un înalt nivel de protecţie a siguranţei publicului larg. De asemenea, la nivel naţional şi la nivelul Uniunii au fost instituite alte norme privind anumite substanţe care fac obiectul prezentului regulament referitoare la siguranţa lucrătorilor şi protecţia mediului. Prezentul regulament nu aduce atingere respectivelor norme.

(5) Pentru a asigura cel mai înalt grad de uniformitate pentru operatorii economici, un regulament este cel mai adecvat instrument juridic de reglementare a comercializării şi utilizării de precursori de explozivi.

(6) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (3) prevede că substanțele și amestecurile clasificate drept periculoase trebuie să fie corect etichetate înainte de a fi introduse pe piață. De asemenea, acesta prevede că operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, fie clasifică și etichetează aceste substanțe, fie se bazează pe clasificarea întocmită de un actor din amonte în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, este oportun să se prevadă în prezentul regulament că toți operatorii economici, inclusiv comercianții cu amănuntul, care pun la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, se asigură că ambalajul indică faptul că achiziționarea, deținerea sau utilizarea substanței sau a amestecului în cauză de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții.

___________

(3) JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...