Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 99/2013 privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)
Număr celex: 32013R0099

Modificări (...)

În vigoare de la 09 februarie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

___________

(1) Poziția Parlamentului European din 12 decembrie 2012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 20 decembrie 2012.

întrucât:

(1) Existenţa unor date şi statistici empirice solide este absolut esenţială pentru a măsura progresele şi a evalua eficienţa politicilor şi programelor Uniunii, în special în cadrul Strategiei Europa 2020 prezentate în Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (Strategia Europa 2020).

(2) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (2), ar trebui instituit un program statistic european multianual (denumit în continuare "program multianual") care să asigure un cadru pentru finanțarea acțiunilor Uniunii.

___________

(2) JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(3) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, programul multianual ar trebui să asigure cadrul necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, principalele domenii și obiectivele acțiunilor prevăzute pentru o perioadă de maximum cinci ani. Acesta ar trebui să stabilească prioritățile cu privire la necesitățile în materie de informare pentru realizarea activităților Uniunii. Necesitățile respective ar trebui să fie comparate cu resursele necesare la nivelul Uniunii și la nivel național pentru elaborarea statisticilor cerute, precum și cu sarcina de răspuns și costurile asociate ale respondenților, acordându-se o atenție deosebită rentabilității.

(4) Elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene în cadrul legislativ al programului multianual ar trebui să se realizeze prin intermediul cooperării strânse și coordonate în cadrul Sistemului statistic european (SSE) dintre autoritatea statistică a Uniunii Europene, care este Comisia (Eurostat), pe de o parte, și institutele naționale de statistică și alte autorități naționale, astfel cum sunt desemnate de statele membre (3) (denumite împreună în continuare "autoritățile naționale de statistică"), pe de altă parte. Independența profesională a institutelor naționale de statistică și a Comisiei (Eurostat) este esențială pentru furnizarea de date statistice credibile și de înaltă calitate.

___________

(3) Fără a aduce atingere articolului 5 din Protocolul nr. 4 privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(5) Pentru îmbunătățirea calității statisticilor europene este esențială o cooperare mai strânsă între Comisie (Eurostat) și institutele statistice naționale. O astfel de cooperare mai strânsă ar trebui să se concentreze în principal asupra furnizării de servicii suplimentare de formare metodologică în domeniul statisticii și în domeniile conexe, asupra dezvoltării și diseminării bunelor practici existente în cadrul SSE, precum și asupra schimbului de personal între statele membre și Comisie (Eurostat), în ambele direcții.

(6) Punerea în aplicare a programului multianual reprezintă o oportunitate pentru a elabora statistici europene armonizate cu scopul de a contribui la elaborarea, producerea şi difuzarea de informaţii statistice comune, comparabile şi fiabile la nivelul Uniunii.

(7) Statisticile de înaltă calitate elaborate, produse şi difuzate în cadrul programului multianual sunt vitale pentru luarea de decizii bazate pe dovezi şi ar trebui să fie disponibile la timp şi să contribuie la punerea în aplicare a politicilor Uniunii astfel cum se reflectă în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) şi a Strategiei Europa 2020 şi a altor politici abordate în cadrul priorităţilor strategice ale Comisiei pentru perioada 2010-2014, şi anume guvernanţa economică consolidată şi integrată, schimbările climatice, reforma politicii agricole, creşterea economică şi coeziunea socială, egalitatea de gen, o Europă a cetăţenilor şi globalizarea. Acestea ar trebui să fie sprijinite prin acţiuni care sunt finanţate în cadrul programului multianual atunci când Uniunea poate oferi o valoare adăugată clară şi care vizează aplicarea unui tratament egal pentru toţi indicatorii economici, sociali şi de mediu.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...